FOaZOŠ - Verejné obhajoby habilitačných prác

Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity oznamuje, že dňa 26.3. 2009  o 7.00 h v budove SZU, Limbová 14, na 4. posch. sa uskutočnia verejné habilitačné  prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác nasledovne:

o 7.00 hod.- verejná habilitačná prednáška PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH  pracovníčky Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove na tému: "Súčasné riziká ohrozujúce zdravie žien v prenatálnom období" a obhajoba habilitačnej práce na tému : "Preeklampsia a faktory jej vznik v tehotenstve".

o 8.00 hod.- verejná habilitačná prednáška PhDr. Ľubice Derňárovej, PhD.,  pracovníčky Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove na tému: "Ošetrovateľstvo a jeho odpoveď na rastúce požiadavky kvality a kontinuity starostlivosti" a obhajoba habilitačnej práce na tému : "Ošetrovateľská dokumentácia ako atribút kvalitnej zdravotnej starostlivosti".

o 9.00 hod. verejná habilitačná prednáška MUDr. Igora Kajabu, CSc.,  pracovníka odbornej gastroenterologickej ambulancie SZU v Bratislave na tému: "Metabolický syndróm - jeho epidemiológia a klinika" a obhajoba habilitačnej práce na tému : "Vývoj stavu výživy a nekontagióznych chorôb u obyvateľstva Slovenska".


 
nasp
10.mar.2009 19:37:20     E