FVZ - Oznam pre študentov I. ročníka magisterského štúdia

Katedra epidemiológie FVZ

Osnova ročníkovej magisterskej práce z epidemiológie
(študenti I. ročníka magisterského štúdia)

 • Názov
 • Obsah
 • Úvod: verejno-zdravotný význam zvolenej problematiky, súčasný stav, zdôvodnenie výberu
 • Ciele práce: Hlavný a vedľajšie
 • Hypotézy
 • Metódy na dosiahnutie cieľov a overenie hypotéz
  • Spôsob a organizácia zberu údajov
  • Metóda výberu členov sledovaného súboru, kritéria pre výber osôb, charakteristika súboru (pohlavie, vek a pod.) v mieste a čase, príp. demografické údaje
  • Metodiky laboratórnych vyšetrení
  • Definovanie zbieraných údajov, návrh ich analýz a štatistického spracovania
  • Dotazník v prípade, že na dosiahnutie cieľov bude vykonaný dotazníkový prieskum
 • Zoznam literatúry relevantnej k vytýčeným cieľom

Rozsah práce: 8 - 10 strán

Študenti skonzultujú práce po odovzdaní so školiteľmi vo vopred dohovorenom čase a školitelia práce posúdia.

 


 
nasp
10.feb.2009 9:58:12     E