FVZ - Bakalárske štúdium denná forma štúdia - Základy etiky - Sylabus

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

1. ročník
 
Predmet: Základy etiky (ZS)
Semester  ZS 2008/2009
Zabezpečuje: Katedra medicínskej etiky
Vyučujúci: Doc. PhDr. Plašienková, PhD., PhDr. I. Bielik, MHP
Kredity: 3
Prerekvizity: 0
Podmienky udelenia: účasť, individuálne prezentácie,  záverečný test
Obsahová náplň: Uvedenie do základných problémov filozofickej etiky a aplikovaných etík: environmentálnej, medicínskej a mediálnej etiky

Sylabus:

 1. Etika ako filozofická disciplína. Základné otázky, problémy a pojmy.  Fenomén morálky a problém definície. Systematizácia etických poznatkov. Základné podoby etiky. Kritéria členenia. Typológia morálky: hedonistická, eudaimonistická, asketická, altruistická, utilitaristická, pragmatická morálka. Najvýznamnejšie interpretácie etiky.
  Literatúra:
  A. Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha 1994 (s. 13 - 18, s. 23 - 25). 

 2. Problematika cnosti. Vymedzenie cnosti a  klasifikácia cnosti. Dobro a zlo ako etické kategórie. Hodnotenie ľudského konania.
  Literatúra:
  A. Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha 1994 (s. 131-134).
  R .Spaemann: Hovoríme o etike. Bratislava 1994 (kap.1, s. 9 -15).

 3. Altruizmus a egoizmus. Chápanie morálky z hľadiska súčasných etologických a sociobiologických koncepcií ľudského správania. Úloha morálky podľa K. Lorenza  a interpretácia altruizmu a agresivity u E.Wilsona.
  Literatúra:
  K. Lorenz : Osm smrtelných hříchů. Praha 1990 (kap. 4, 5, 6).
  E. O. Wilson: O lidské přirozenosti. Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Praha 1993 (kap. 5. Agresivita, kap. 7. Altruizmus).
  A. Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha 1994  (s. 203-206).

 4. Podstata etiky etiky súcitu a etiky úcty k životu. A. Schopenhauer a A. Schweitzer .Chápanie šťastia. Vzťah etiky a kultúry.
  Literatúra:
  A. Schopenhauer: Životní moudrost. Praha 1992 (výber).
  A. Schweitzer:Bázeň pred životom. In: Filozofia 1993, č. 9.

 5. Etické a psychoanalytické aspekty chápania morálky a problematiky svedomia. Koncepcia S. Freuda. Problém slobody a zodpovednosti.
  Literatúra:
  A. Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha 1994 (s.191-202).
  R .Spaemann: Hovoríme o etike. Bratislava 1994 (kap. 6, s. 47 - 53).

 6. Klasifikácia hodnôt v kontexte otázky o zmysle života. Vôľa k zmyslu u V. E. Frankla
  Literatúra:
  V. E. Frankl: Vôľa k zmyslu. In: Filozofia 1992, č. 11.

 7. Základy environmentálnej etiky.
  Vzťah etiky, ekológie a politiky. Charakter súčasnej civilizácie. Interpretácie príčin ekologickej krízy. Hľadanie ekologických paradigiem.
  Literatúra:
  E. Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha 1998 (s. 13-26).

 8. Antropocentrické a bioecentrické orientácie v environmentálnej etike. Otázka hodnôt a podoby vzťahu k prostrediu. Základné smery environmentálnej  etiky: hlbinná ekológia,  povrchová ekológia, morálna ekológia. Najvýznamnejší predstavitelia.
  Literatúra:
  E. Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha 1998 (s. 59-64).

 9. Vybrané problémy  medicínskej etiky  I.
  História, súčasnosť, základné pojmy a princípy medicínskej etiky. Vybrané etické problémy jednotlivých medicínskych odborov. Etické problémy biomedicínskeho výskumu.
  Literatúra:
  Šoltés, L.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996

 10. Vybrané problémy  medicínskej etiky  II.
  Eutanázia a paliatívna starostlivosť.  Thanatológia - etické problémy umierania a smrti.
  Literatúra:
  Šoltés, L.: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996

 11. Vybrané problémy mediálnej etiky.  Lekári a novinári - etické a právne úskalia komunikácie. Etické komisie a etické kódexy
  Literatúra:
  Kotler, Ph.: Marketing Managment, analýza, plánovaní, realizace a kontrola. Praha: Victoria Publishing, 1991

 12. Záverečný test
  Doplňujúca literatúra:
  Anzenbacher A.: Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994.
  Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002
  Haškovcová, H.: Thanatologie. Praha: Galén, 2007
  Kohák, E. Človek, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální filozofie). Praha 1993.
  Munzarová, M.: Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing, a.s. 2005
  Rich, A.: Eika hospodářství. Svazek I, Praha 1994.
  Ricken F.: Obecná etika. Praha 1995.
  Spaemann, R.: Štěstí a vůle k dobru. Praha 1998.
  Smreková, D, Palovičová Z.:Podnikateľská a environmentálna etika.Bratislava 1999

 

 


 
nasp
1.okt.2008 18:50:06     E