FZŠŠ - Smernica dekana o špecializačnom štúdiu lekárov

S M E R N I C A 
dekana FZŠŠ
 
č.1/2008
 
 
ZÁZNAMNÍKY  zdravotných výkonov a iných odborných aktivít


Na základe uznesenia Vedeckej rady FZŠŠ SZU zo dňa 23.10.2007 a na základe uznesenia Kolégia dekana zo dňa 7.1.2008 bolo rozhodnuté, že každý lekár v špecializačnom štúdiu na SZU je povinný zakúpiť si záznamník a dňom 23.10.2007 ho používať.

Materiály na špecializačnú skúšku, ktoré boli doručené na SZU do 23.10.2007 a spĺňajú všetky predpoklady, aby mohol ísť študent na skúšku, môžu zostať v tomto období aj bez záznamníka.

Dekan fakulty rozhodol, že bude akceptovať len tie prihlášky na špecializačné skúšky a certifikované pracovné činnosti, ktoré budú mať riadne vyjadrenie vedúceho pedagogického útvaru, že študent spĺňa podmienky ku skúške, spolu s jeho podpisom a pečiatkou pedagogického útvaru.

Vedenie fakulty zároveň rozhodlo, že vedúci pedagogického útvaru je povinný informovať o týchto skutočnostiach študenta ako aj o tom, aký záznamník si má kúpiť a akým spôsobom si ho má vypĺňať.

Vážený vedúci pedagogického útvaru, prosím, aby ste sa pri organizovaní skúšok riadili pokynmi, ktoré som Vám zaslal v XI. 2007, č. j. PED 1098/2007 (v prílohe).

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
dekan


 
nasp
14.feb.2008 23:05:24     E