FOaZOŠ - Okruhy otázok pre bakalárske štúdium 1. ročník/Biofyzika, biochémia a rádiológia

Zoznam okruhov otázok na skúšky z predmetu Biofyzika, biochémia a rádiológia pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Otázky - OŠETROVATEĽSTVO

Biofyzika:

1.      Biofyzika bunky a bunkovej membrány,

2.      Transportné mechanizmy cez bunkovú membránu,

3.      Pokojový a činnostný(akčný) potenciál, mechanizmy šírenia akč.     

         potenciálu,

4.      Akčné potenciály srdca a mozgovej kôry,

5.      Biofyzika krvného obehu, práca srdca,

6.      Biofyzika zmyslového vnímania, biofyzika sluchového analyzátora,

7.      Biofyzika zrakového analyzátory, poruchy optického systému oka,

8.      Účinky elektrického prúdu(jednosmerného, striedavého a

         vysokofrekvenčného),

9.      Účinky neionizujúceho žiarenia(infračerveného, ultrafialového a

         viditeľného),

10.    Druhy ionizujúceho žiarenia a účinky na človeka.


Biochémia:

1.      Aminokyseliny, bielkoviny, peptidy,

2.      Biochémia bunky,

3.      Vitamíny,

4.      Nukleové kyseliny,

5.      Cukry,

6.      RNA,

7.      DNA,

8.      Mutácie,

9.      Rekombinantná DNA,

10.    Génová expresia.

 

Rádiológia:

1.      Röntgenové žiarenie,

2.      Skiaskopia,

3.      Skiagrafia,

4.      Kontrastné látky,

5.      CT - počítačová tomografia,

6.      Sonografia,

7.      Ochrana pred ionizujúcim žiarením,

8.      Vazografia,

9.      Farmakografia,

10.    Angiografia.

Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
dekan FOaZOŠ SZU  


 
nasp
10.jan.2008 14:20:09     E