SZU - Používanie titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov

Stanovisko sekcie vysokých škôl

k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Akademický titul Bc. udelený absolventom I. stupňa vysokoškolského štúdia a akademické tituly Mgr., Mgr. art., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr. a MDDr., ktoré sa udeľujú absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píšu pred menom, napr.: Bc. Jozef Nový alebo MVDr. Jozef Nový.

2. Akademické tituly RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania, sa píše pred menom, predtým udelený akademický titul Mgr. sa už neuvádza. Uvedené skratky akademických titulov treba uvádzať v plnom znení, pretože skrátená podoba Dr. je neúplná a z vecného hľadiska zavádzajúca, napr.: JUDr. Jozef Nový.

3. Akademický titul PhD., ktorý sa udeľuje absolventovi III. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, napr.: Mgr. Jozef Nový, PhD.

4. Vedecká hodnosť doktor vied DrSc., ktorá sa udeľuje vysokou školou odborníkom na určitý vedný odbor, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádzajú, napr.: Ing. Jozef Nový, DrSc.

5. Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa udeľuje po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke doc. s malým začiatočným písmenom, napr.: doc. Ing. Jozef Nový, PhD.

6. Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul profesor sa udeľuje po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno v skratke prof. s malým začiatočným písmenom, predtým udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent sa už neuvádza, napr.: prof. Ing. Jozef Nový, PhD.

7. Titul Dr. h. c. je čestné slovné označenie, ktoré udeľuje vysoká škola osobnostiam za ich osobný prínos vo vymedzenej oblasti spoločenského života. Píše sa pred vedecko-
-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul, akademický titul a meno, napr.: Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Nový, DrSc.

8. Čestný titul profesor emeritus udeľuje rektor vysokej školy profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako riadny profesor (vo funkcii profesora) a naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Píše sa za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo vedeckú hodnosť DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr.: prof. Ing. Jozef Nový, DrSc., emeritný profesor.


9. Funkcie hosťujúci docent a hosťujúci profesor sú označenia, ktoré sa udeľujú významným odborníkom na základe pracovného pomeru nepresahujúceho 2 roky na miesto vysokoškolského učiteľa na konkrétnej vysokej škole. Označenia týchto funkcií sa píšu za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo za vedeckú hodnosť DrSc., oddeľujú sa čiarkou spravidla v plnom znení počas trvania pracovného pomeru, napr.: Ing. Jozef Nový, DrSc., hosťujúci profesor.

10. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom príslušnej vysokej školy. Označenie mimoriadny profesor sa počas vykonávania funkciu píše za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr. doc. Ing. Jozef Nový, PhD., mimoriadny profesor.

11. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom príslušnej vysokej školy. Označenie riadny profesor sa počas vykonávania funkcie píše za priezvisko, akademický titul PhD., resp. CSc. alebo DrSc., oddeľuje sa čiarkou a spravidla sa píše v plnom znení, napr.: prof. Ing. Jozef Nový, PhD., riadny profesor.

 


 
nasp
21.feb.2007 12:10:28     E