FZŠŠ - všeobecné lekárstvo. Biofyzika - otázky.

1.                  Biofyzika, definícia a rozdelenie,

2.                  Termodynamika živých systémov,

3.                  Voda, jej štruktúra, vlastnosti a funkcia,

4.                  Molekulárna biofyzika, definícia, rozdelenie. Koligatívne vlastnosti roztokov a povrchové javy,

5.                  Disperzné systémy, definícia, rozdelenie a vlastnosti,

6.                  Biofyzika bunky, cytoplazma, zloženie a jej vlastnosti,

7.                  Bunková membrána, štruktúra a funkcia,

8.                  Transportné mechanizmy cez membránu  definícia a rozdelenie,

9.                  Osmóza,

10.              Difúzia a uľahčená difúzia,

11.              Iónové kanály, štruktúra a funkcia,

12.              Aktívne transportné mechanizmy,

13.              Pokojový membránový potenciál,

14.              Činnostný potenciál, mechanizmus vzniku a zákony excitácie,

15.              Mechanizmy šírenia akčného potenciálu, 

16.              Akčné potenciály srdca, mozgu a svalov,

17.              Biofyzika svalovej kontrakcie,

18.              Pasívne a aktívne elektrické vlastnosti tkanív,

19.              Práca srdca,

20.              Krv, jej vlastnosti a zákony prúdenia.

21.              Biofyzika dýchania.

22.              Biofyzika zmyslového vnímania, receptory, ich funkcia

23.              Biofyzika sluchového analyzátora, ucho,

24.              Zvuk, jeho fyzikálne vlastnosti a jednotky. Sluchové pole,

25.              Zrakový analyzátor, zloženie a funkcia.

26.              Poruchy optického systému oka a ich korekcia.

27.              Funkcia a štruktúra sietnice, receptory sietnice.

28.              Ekobiofyzika, definícia a rozdelenie. Účinky mechanických síl na organizmus.

29.              Ultrazvuk, účinky na organizmus a využitie v medicíne.

30.              Teplo, tvorba a odvod tepla z organizmu, účinky a termoregulácia,

31.              Elektrický prúd, druhy a účinky na organizmus.

32.              Účinky jednosmerného elektrického prúdu.

33.              Účinky nízkofrekvenčného striedavého prúdu. Účinky vysokofrekvenčného prúdu.

34.              Magnetické polia a ich účinky na organizmus.

35.              Biologické a fyziologické účinky žiarenia.

36.              Účinky slnečného  a infračerveného žiarenia na organizmus.

37.              Účinky ultrafialového  žiarenia

38.              Účinky laserového žiarenia a polarizovaného svetla.

39.              Štruktúra atómu, elementárne častice, kvantové čísla, jadro, elektrónový obal.

40.              Rádioaktivita, definícia, základný zákon rádioaktívneho rozpadu, matematické a grafické vyjadrenie.

41.              Rozpadová konštanta, poločas rozpadu, vzájomný vzťah. Biologický a efektívny poločas.

42.              Druhy rozpadu rádioizotopov.

43.              Vlastnosti α a β žiarenia a interakcia s hmotným prostredím,

44.              Vlastnosti a interakcia γ a röntgenového žiarenia s hmotným prostredím.

45.              Zdroje ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí,

46.              Interakcia neutrónov.

47.              Detekcia ionizujúceho žiarenia, rozdelenie, princíp ionizačných detektorov.

48.              Scintilačné detektory, princíp a využitie.

49.              Osobná dozimetria, princíp filmovej dozimetrie a TLD.

50.              Biologické a fyziologické účinky ionizujúceho žiarenia žiarenia.

51.              Dozimetrické jednotky.

52.              Počítačová tomografia a jej vzužitie v medicine,

53.              Pozitrónová emisná tonografia a jej využitie v medicine.

54.              Vplyv meteorologiockých faktorov na organizmus.


 
nasp
9.jan.2007 9:12:05     E