SZU - Aktuálna informácia o študijnom programe doktorandského štúdia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE PRACOVISKÁ SZU SO ZÁUJMOM O AKREDITÁCIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Doktorandský študijný program je študijný program tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktorý sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program je v dennej forme najmenej tri roky a najviac štyri roky, v dennej forme najviac štyri rokov.

Definícia akreditácie študijného programu doktorandského štúdia : proces, po ktorého vykonaní Akreditačná komisia posúdi spôsobilosť Vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program doktorandského štúdia v  súlade so "Sústavou študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky". Akreditačná komisia, ktorá je poradným orgánom vlády SR, najskôr posúdi predložené akreditačné materiály, ktorých požadovaná forma, rozsah a obsah je stanovená legislatívnymi normami. Potom svoje vyjadrenie oznámi príslušnému ministrovi, ktorý rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom posudzovaného študijného programu zodpovedajúci titul. SZU je štátna vysoká škola, ktorá bola zriadená zákonom NR SR č. 401/2002 Z. z. a príslušným ministrom je minister zdravotníctva vlády SR. Predložený program je podľa zákona po vyjadrení sa Akreditačnou komisiou a príslušným ministrom vlády SR "akreditovaný študijný program". Len na takýto program môže vysoká škola prijímať študentov a  môže ho uskutočňovať. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia môže absolvent používať akademický titul "doktor", ("philosophiae doctor") v skratke "PhD". Skratka "PhD" sa uvádza za menom.

Dôležité všeobecné legislatívne podmienky pre akreditáciu študijných  programov:

- § 54 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- § 82 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- § 83 ods. 1, ods. 2,  Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon NR SR č. 332/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 62 Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
- Kritéria akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania  (Schválené rozhodnutím Ministerstva školstva dňa 31. 3. 2003)

-  Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2005, čiastka 53 - 54, Normatívna časť : 94. Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu
- Sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v  znení rozhodnutí Ministerstva školstva SR č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25.5.2004, č. CD-2004-18121/37230-1:071 zo dňa 22.11.2004, č. CD-2005-5540/8653-1:071 zo dňa 5.9.2005, č. CD-2005-25390/39673-1:071 zo dňa 15.12.2005, CD-2005-17288/21643-2:071 zo dňa 12.1.2006 a CD-2006-994/1965-1:sekr. 

Legislatívna opora študijného programu doktorandského štúdia :

- § 54 Doktorandský študijný program Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- § 82 Pôsobnosť Akreditačnej komisie ods.(2), písm. a) Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- § 83 Akreditácia jednotlivých činností vysokej školy a priznanie práv  ods. 1, ods. 2,  Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon NR SR č. 332/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
- § 62 Kreditový systém ods. (1) a ods. (3), Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kritéria akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania (Schválené rozhodnutím Ministerstva školstva dňa 31. 3. 2003) ods. (2) písm. c), ods. (4), posledná veta, ods. (8), ods. (10)
-  Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2005, čiastka 53 - 54, Normatívna časť : 94. Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu
- Sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v  znení rozhodnutí Ministerstva školstva SR č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25.5.2004, č. CD-2004-18121/37230-1:071 zo dňa 22.11.2004, č. CD-2005-5540/8653-1:071 zo dňa 5.9.2005, č. CD-2005-25390/39673-1:071 zo dňa 15.12.2005, CD-2005-17288/21643-2:071 zo dňa 12.1.2006 a CD-2006-994/1965-1:sekr.  Číslo skupiny ŠO 7, Skupina študijných odborov : Zdravotníctvo, Číslo podskupiny ŠO : 7.1, Podskupina študijných odborov : Lekárske vedy (7.1), čísla ŠO 7.1.1 - 7.1.26, Zubné lekárstvo (7.2), Farmaceutické vedy (7.3), čísla ŠO 7.3.1 - 7.3.7,  Nelekárske zdravotnícke vedy (7.4), čísla ŠO 7.4.1 - 7.4.10. Uvedené sú názvy študijných odborov podľa predchádzajúcej číslovej kategorizácie . Možnosť študovať v  3. stupni (doktorandské štúdium), je v príslušnej rubrike označené písmenom A.
 
Podanie žiadosti o akreditáciu doktorandského študijného programu

 Znenie v súčasnosti platných zákonných ustanovení, na rôznych právnych úrovniach, definuje, kto môže požiadať Akreditačnú komisiu o akreditáciu študijných programov. Pri termíne vysoká škola je potrebné zdôrazniť, že jednotlivé fakulty SZU ani VVZ SZU nemajú samostatnú právnu subjektivitu . Z toho vyplýva, že na návrh dekana príslušnej fakulty resp. riaditeľa VVZ SZU, po schválení akademickým senátom fakulty, resp. VVZ SZU, podáva žiadosť rektor vysokej školy, ktorý je štatutárnym zástupcom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Návrh jednotlivých fakúlt alebo riaditeľa VVZ SZU a príslušných akademických senátov musí následne schváliť Vedecká rada SZU. To je však potrebné zakomponovať do vnútorných predpisov jednotlivých fakúlt SZU , VVZ SZU a  SZU, ktoré tiež podliehajú presne definovanému legislatívnemu postupu. Po takomto administratívnom procese podania žiadosti o akreditáciu doktorandského študijného programu a jej schválení príslušnými akademickými senátmi, sa s istotou možno oprieť o zákon, podľa ktorého v mene vysokej školy koná a navonok ju zastupuje rektor SZU.

Pred podaním žiadosti o akreditáciu doktorandského študijného programu v niektorom zo študijných odborov, je potrebné si zistiť, kde, v ktorej kategórii a či vôbec je príslušný študijný odbor zaradený v poslednej novelizácii "Sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky". Možnosť študovať v 3. stupni (doktorandské štúdium), je v príslušnej rubrike označené písmenom A. Je potrebné si zistiť a veľmi dôkladne si prečítať podmienky a údaje, ktoré sú nevyhnutné na vyplnenie a  hlavne splnenie podmienok, ktoré momentálne požaduje Akreditačná komisia.

U nových študijných programov možno pri prvej akreditácii na SZU , uplatniť osobitné kritéria, pričom Akreditačná komisia sa vyjadrí kladne, ak usúdi, že sa dá odôvodnene predpokladať, že najneskôr na konci obdobia zodpovedajúceho štandardnej dĺžke štúdia bude vysoká škola pri uplatňovaní štandardných kritérií spôsobilá uskutočňovať tento študijný program a že existujú podmienky, ktoré umožnia aj prvým absolventom získať plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie (§ 83 ods. (2) Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Návrhy na vytvorenie nových študijných programov doktorandského štúdia, budú veľkým prínosom pre SZU.


BLIŽŠIE  INFORMÁCIE PRE PRACOVISKÁ SZU SO ZÁUJMOM O AKREDITÁCIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Postup pri podávaní žiadosti

( Nariadenie vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii )
(Skrátené a upravené pre potreby SZU)

§ 1
Žiadosti a podklady
(1) Vysoká škola ("žiadateľ") podáva komisii žiadosť, ktorá obsahuje :
a) názov a sídlo žiadateľa,
b) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) odtlačok pečiatky žiadateľa,
d) predmet žiadosti
(2) Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 1 podklady, ktorými sú :
a) ak ide o vyjadrenie podľa § 82 ods. 2 písm. a) (Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z.  o  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - "O spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul", údaje sú uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z. (konkretizáciu viď v nasledujúcich informáciach )

§ 2
Postup pri výkone pôsobnosti komisie podľa § 82 ods. 2 zákona
(Skrátené a upravené pre potreby SZU)

(1) Komisia po doručení zaeviduje žiadosť a predloží ju príslušnej pracovnej skupine .
(2) Pracovná skupina posúdi najprv úplnosť žiadosti a podkladov predložených komisiou. Ak žiadosť a podklady sú neúplné, požiada komisiu, aby bezodkladne vyzvala žiadateľa na doplnenie žiadosti a podkladov v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, žiadosť sa začne posudzovať na základe pôvodných podkladov.
(3) Pracovná skupina posúdi žiadosť a  podklady v  prípade potreby za prítomnosti žiadateľa si preverí ním uvedené údaje u žiadateľa.
(4) Predseda pracovnej skupiny oznámi štatutárnemu orgánu žiadateľa príchod pracovnej skupiny aspoň 15 dní vopred.
(5) Pracovná skupina vypracuje a predloží komisii hodnotiacu správu alebo stanovisko, ktoré sú podkladom na postup komisie.
(6) Po posúdení žiadosti a podkladov v pracovnej skupine doručí predseda pracovnej skupiny rektorovi vysokej školy hodnotiacu správu pracovnej skupiny alebo  stanovisko na vyjadrenie aspoň 30 dní pred prerokúvaním v komisii.
(7) Predseda pracovnej skupiny doručí hodnotiacu správu pracovnej skupiny alebo stanovisko spolu s písomným vyjadrením rektora vysokej školy.
(8) Komisia posúdi podanú žiadosť a podklady podľa zákona na základe hodnotiacej správy alebo stanoviska pracovnej skupiny a s prihliadnutím na vyjadrenie rektora príslušnej vysokej školy a po posúdení schváli príslušné vyjadrenie v lehote určenej zákonom.
(9) Lehota na vyjadrenie komisie o žiadosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bola komisii doručená úplná žiadosť s podkladmi. Ak komisia vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo podkladov podľa § 2 ods. 2 až 4 a žiadateľ ich v určenej lehote nedoplní, lehota na vyjadrenie komisie začína plynúť dňom, keď uplynie lehota určená na ich doplnenie. 
(10) Komisia doručí vyjadrenie spolu s vyjadrením rektora vysokej školy ministerstvu školstva alebo inému orgánu štátnej správy (§ 43 až 45 zákona).

KONKRÉTNE INFORMÁCIE PRE PRACOVISKÁ SZU SO ZÁUJMOM O AKREDITÁCIU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Postup pri podávaní žiadosti a ďalšie potrebné informácie
( Nariadenie vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii )
(Skrátené a upravené pre potreby SZU)
(Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.)

- Po splnení predchádzajúcich úkonov, požiada rektor SZU Akreditačnú komisiu o vyjadrenie vo veci posúdenia spôsobilosti uskutočňovať študijný program doktorandského štúdia podľa § 82 ods. (2), písm. a) Zákona NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2003 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon NR SR č. 332/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  ( ďalej len "Zákony").

- Žiadosť musí nevyhnutne obsahovať nasledujúce údaje podľa Zákonov:

1. Údaje o študijnom programe podľa  štruktúry § 51 ods. (4) Zákonov:

       ●  názov študijného programu ( študijný program doktorandského štúdia )
       ●  názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa študijný program doktorandského štúdia bude uskutočňovať, podľa "Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky" (napr. 7.1.9  Gynekológia a pôrodníctvo)
       ●  stupeň vysokoškolského štúdia ( študijný program doktorandského štúdia je 3. stupeň študijných programov )
       ●  forma štúdia, ktorá môže byť denná alebo externá alebo možno požiadať zároveň o obe formy
       ●  profil absolventa
       ● charakteristika jednotiek študijného programu, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré sa ich absolvovaním získavajú
       ●  pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov
       ● štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v  akademických rokoch, ktorá je v dennej forme obyčajne najmenej tri a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov .
       ● požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu doktorandského štúdia
       ● rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v  akademických rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvovanie jednotky študijného programu
       ●  počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia
       ● ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu doktorandského štúdia a na jeho riadne skončenie, vrátane štátnych skúšok - dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky (§ 54 ods. (3) Zákonov)
       ● udeľovaný akademický titul - po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia získa absolvent vedecko-akademickú hodnosť PhD - "philosophiae doctor"

2. Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob ich výberu podľa  štruktúry § 56 ods.(3) a § 57 ods.(1), ods. (3), ods. (4) a ods. (5) Zákonov:)

      ●  základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa (magisterský, inžiniersky alebo doktorský študijný program), výnimočne ak je povolené spojenie prvého (bakalárskeho) a druhého stupňa študijných programov
      ● vysoká škola môže určiť na prijatie na študijný program doktorandského štúdia ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi
      ● určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium
      ● vysoká škola si vždy overuje splnenie podmienok na prijatie na štúdium na doktorandský študijný program, prijímacou skúškou, ktorá je súčasťou prijímacieho konania
      ● uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie
      ● vysoká škola zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium študijného programu doktorandského štúdia, podmienky prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov
      ● všetky skutočnosti, ktoré sa nachádzajú v predchádzajúcom bode, sa musia zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu
      ● rovnakým spôsobom musí vysoká škola alebo fakulta zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu doktorandského štúdia

3. Údaje o personálnom zabezpečení podľa štruktúry § 83 ods. (2) Zákonov podľa doktorandského študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia, vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy umiestnených mimo jej sídla, na ktorých sa vysokoškolské vzdelávanie v doktorandskom študijnom programe uskutočňuje. Údaje musia obsahovať:
a) informácie o počte a aktuálnom obsadení funkčných miest profesorov a docentov v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí garantujú doktorandský študijný program alebo sa zúčastňujú jeho garantovania (§ 75 ods.(4) a ods. (5) Zákonov) ; ďalej len "garant" alebo "spolugarant"
b) vedecko-pedagogickú charakteristiku aktivít garanta a  spolugarantov, s poukazom na medzinárodný význam vedeckej práce týchto profesorov a docentov a školiteľov v doktorandských študijných programoch
c) všeobecné kritériá a  konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov a docentov (§ 12 ods. (1), písm. h) a písm. i) Zákonov
d) informácie o rozsahu pracovného úväzku garantov a spolugarantov podľa pracovnej zmluvy
e) informácie o tom, ktoré ďalšie študijné programy garantujú na vlastnej vysokej škole alebo na iných vysokých školách
f) štruktúru funkcií profesorov, docentov, podľa § 111 odst. (8), kde sa uvádza, že na funkcie profesorov a docentov vysoké školy vypíšu výberové konania
g) pravidlá na tvorbu zloženia skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok (dizertačná skúška je štátnou skúškou)

4. Údaje o materiálnom, technickom, priestorovom a informačnom zabezpečení doktorandského študijného programu najmenej na štandardnú dĺžku štúdia vrátane údajov o zabezpečení pracovísk vysokej školy alebo fakulty umiestnených mimo jej sídla. Údaje majú obsahovať informácie o laboratóriach a ich vybavení, o vybavení knižnicami, študovňami, o dostupnosti internetu, študijnej literatúry, učebníc, monografií a zahraničných vedeckých časopisov

5. Údaje charakterizujúce úroveň študentov a absolventov doktorandského študijného programu, ktoré majú obsahovať:

a) podiel absolventov doktorandského študijného programu z celkového počtu prijatých uchádzačov v jednotlivých stupňoch študijného programu ( na FZŠŠ SZU do úvahy pripadá doktorské štúdium - študijný program všeobecné lekárstvo)
b) správy skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok (dizertačných skúšok) o ich konaní zahŕňajúce aj hodnotenie úrovne absolventov vrátane posúdenia úrovne všetkých absolventov (od najlepších po najslabších absolventov) vzhľadom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom študijnom programe a údaje o vedeckých výsledkoch študentov a absolventov aj s medzinárodným uznaním
c) prehľad o spôsobe uplatnenia absolventov s odhadom podielov uplatnenia v príslušných oblastiach praxe a porovnaním s navrhnutým profilom absolventa

6. Počet študentov alebo predpokladaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium v doktorandskom študijnom programe s plánom na obdobie najmenej na štandardnú dĺžku štúdia

7.
a) mená školiteľov a ich vedecko-pedagogickú charakteristiku
b) pravidlá na schvaľovanie školiteľov: funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte (§ 54 ods. (4) )
c) informáciu o schválení školiteľov a stručnú charakteristiku organizačného zabezpečenia doktorandských študijných programov, ktorá obsahuje praktické zabezpečenie ustanovení § 54 Zákonov (doktorandský študijný program)
d) údaje o vedeckom profile vysokej školy a fakulty v danom študijnom odbore a to aj z hľadiska medzinárodného významu dosiahnutých výsledkov, ktoré obsahujú aj
      ● údaje o najvýznamnejších vedeckých prácach, ktoré sa na vysokej škole (fakulte) za ostatných šesť rokov vytvorili a údaje o národnom a medzinárodnom ohlase (krátkodobom, dlhodobom) na tieto výsledky
      ● zoznam piatich najvýznamnejších prác každého profesora a docenta za celé obdobie jeho činnosti a citácie na tieto práce dokumentované v medzinárodných databázach alebo iná forma preukázania, že ide o významné dielo

e) zoznam akreditovaných študijných programov v  danom študijnom odbore a v príbuzných študijných odboroch
f) zoznam členov vedeckej rady vysokej školy a vedeckej rady fakulty ( § 11 a § 29 Zákonov)


Kritéria akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania zamerané na študijný program doktorandského štúdia

Použité legislatívne materiály:

- Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon NR SR č. 332/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Kritéria akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania  (Schválené rozhodnutím Ministerstva školstva dňa 31. 3. 2003)
- Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 4. novembra 2005, čiastka 53 - 54, Normatívna časť : 94. Zásady akreditácie na uskutočňovanie študijného programu  
- Nariadenie vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii

Všeobecná časť

(1) Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákony") ustanovujú v § 82 odst. (6) Zákonov, že spôsob výberu členov Akreditačnej komisie, postup pri výkone pôsobnosti Akreditačnej komisie a jej pracovných skupín ako aj spôsob podávania a podrobnejší obsah žiadostí a  podkladov na činnosť Akreditačnej komisie podľa tohto paragrafu ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (Nariadenie vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii z 19. marca 2003).
(2) Zákony ustanovujú v § 45 odst. (4), že Ministerstvo zdravotníctva (ďalej len MZ SR) má vo vzťahu k  zdravotníckym vysokým školám pôsobnosť schvaľovať na návrh zdravotníckych vysokých škôl študijné odbory v oblasti zdravotníctva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie (písm. b)) ; predkladá ministrovi školstva návrhy na zmeny študijných odborov v oblasti zdravotníctva (písm. c)); rozhoduje po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva zdravotníckej vysokej škole  udeľovať po úspešnom absolvovaní študijného programu zodpovedajúci akademický titul (písm. h)).
(3) Tento materiál obsahuje súbor kritérií, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 82 ods. (2), písm. a) pri akreditácii doktorandského študijného programu.
(4) Pre skrátené označenie súboru kritérií obsiahnutých v tomto materiáli sa používa skratka KSP (kritéria študijných programov).
(5) Pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať vysokoškolský študijný program sa posudzuje :
a) vysoká škola a jej pracoviská zabezpečujúce uskutočňovanie študijného programu
b) samotný študijný program
(6) Pri posudzovaní vysokej školy a  jej pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu sa hodnotia nasledovné atribúty :
a) úroveň výskumnej činnosti
b) materiálne, technické a informačné zabezpečenie
c) personálne zabezpečenie
(7) Pri posudzovaní študijného programu sa hodnotia nasledovné atribúty :
a) obsah
b) požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu
c) požiadavky na absolvovanie
d) úroveň študentov a absolventov
(8) Akreditačná komisia posúdi príslušnú vysokú školu a jej pracoviská zabezpečujúce uskutočňovanie študijného programu a študijný program a zistí, v akej miere ich atribúty spĺňajú jednotlivé kritéria. Akreditačná komisia odporučí priznať vysokej škole spôsobilosť uskutočňovať zodpovedajúci študijný program, ak atribúty vysokej školy a jej pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu a atribúty študijného programu uspokojivo spĺňajú stanovené kritéria. Miera spĺňania kritérií môže byť rôzna. Akreditačná komisia posudzuje študijný program komplexne a v odôvodnených prípadoch môže nižšie plnenie v niektorých kritériach byť kompenzované vyšším plnením v iných kritériach. Ak je súčasťou kritéria dosahovanie minimálnej hodnoty niektorého z ukazovateľov, nesmie jeho hodnota pre posudzovanú vysokú školu resp. študijný program, pod ňu klesnúť.
(9) Pri akreditácii nových študijných programov Akreditačná komisia môže v súlade s § 83 odst. (2) Zákonov, uplatniť osobitné kritéria, pričom sa vyjadrí kladne ak usúdi, že sa dá odôvodnene predpokladať, že najneskôr na konci obdobia zodpovedajúceho štandardnej dĺžke štúdia bude vysoká škola pri uplatnení štandardných kritérií spôsobilá uskutočňovať príslušný študijný program a že existujúce podmienky umožnia aj prvým absolventom získať plnohodnotné príslušné vysokoškolské vzdelanie (údaj je uvedený aj v časti "Všeobecné informácie").

Konkrétne kritéria

KSP - A : Kritéria na hodnotenie atribútov vysokej školy a jej pracovísk zabezpečujúcich    uskutočňovanie študijného programu doktorandského štúdia

1)
Atribút : Úroveň výskumnej činnosti
Kritérium KSP - A1 : Úroveň výskumnej činnosti vysokej školy a  pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie príslušného študijného programu

Uspokojivé plnenie : Vysoká škola musí preukázať navyše oproti požiadavkám na druhý stupeň nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť svojich pracovísk v problematike študijného programu v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká pospolitosť. Pracovisko musí preukázať grantovú úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum.

2)
Atribút : Materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu
Kritérium KSP - A2 : Dostatočnosť materiálneho, technického a informačného zabezpečenia príslušného študijného programu 

Uspokojivé plnenie : Dostatočné zabezpečenie na to, aby bolo možné uskutočňovať príslušný študijný program a splniť jeho vzdelávacie ciele : knižnica, študovne, dostupnosť internetu, dostupnosť študijnej literatúry, učebníc, monografií a zahraničných vedeckých časopisov, podľa študijného odboru aj laboratória, a pod.
● Minimálnou podmienkou je, že vysoká škola má knižnicu a študovňu s možnosťou prezenčného prístupu ku študijnej literatúre pre príslušný študijný program. Minimálnou podmienkou je aj možnosť prístupu študentov k internetu. Hodnotí sa napríklad nepretržité dopĺňanie knižného a časopiseckého fondu knižnice a študovní, inovácia výpočtovej techniky a programového vybavenia a pod. a spôsob poskytovania služieb knižnice, študovní a počítačových miestností, ich rozsah a celková úroveň.
● Hodnotí sa nielen momentálny stav, ale aj zmeny v materiálnom, technickom a informačnom zabezpečení príslušného študijného programu, napr. postup úprav priestorového zabezpečenia, zvýšenie úrovne materiálneho zabezpečenia a pod.
● Hodnotí sa aj vlastný príspevok pracovísk vysokej školy k  tvorbe učebných textov a pomôcok.

3)
Atribút : Personálne zabezpečenie
Kritérium KSP - A3 : Štruktúra prednášateľov, resp. vysokoškolských učiteľov, pôsobiacich v ťažiskových formách výučby v závislosti od špecifík príslušného študijného odboru (kvalifikačná štruktúra).

Uspokojivé plnenie : Pri posudzovaní primeraného personálneho zabezpečenia sa vychádza z princípu, že pre príslušný študijný program musí vysoká škola mať k dispozícii dostatočný počet vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas ("plný úväzok"), aby spolu s garantom dokázali plynulo a trvalo udržiavať kvalitu a rozvíjať príslušný študijný program.
● Príslušný študijný program si, bez ohľadu na počet študentov, ktorý podľa príslušného študijného programu študujú alebo budú študovať, vyžaduje isté minimálne personálne zabezpečenie. Súčasne sa musí brať do úvahy, že požadovaný počet kvalifikovaných vysokoškolských učiteľov sa so zvyšujúcim sa počtom študentov zvyšuje. Posúdenie dostatočnosti závisí od príslušného študijného odboru.
● Prednášky, resp. analogicky iné ťažiskové formy výučby v závislosti od špecifík príslušného študijného odboru, vedú profesori alebo docenti, niektoré časti aj odborní asistenti. Medzi pracovné povinnosti profesorov (alebo docentov pôsobiacich vo funkcii profesorov) a  docentov v  oblasti vzdelávania patrí okrem iného aj vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov (§ 75 odst. (4) a odst. (5) Zákonov). Pre uspokojivé plnenie je nutné najmä, aby prednášky v predmetoch "jadra" študijného programu, t. j. v tej časti, v ktorej sa napĺňa obsah príslušného študijného odboru, viedli profesori alebo docenti.

4)
Atribút : Personálne zabezpečenie
Kritérium KSP - A4 : Primeranosť počtu vysokoškolských učiteľov a  výskumných pracovníkov, ktorí vedú záverečné práce (v doktorandskom študijnom programe je to dizertačná práca - § 54 odst. (3) a § 51 odst. (3) Zákonov ) vzhľadom na počet študentov.

Uspokojivé plnenie : Vychádza sa z  toho, že u  jedného pracovníka by počet záverečných prác v rámci jedného stupňa vysokoškolského štúdia nemal presiahnuť počet päť. To v doktorandskom študijnom programe zodpovedá maximálnemu počtu doktorandov, ktorých by mal viesť jeden školiteľ.

5)
Atribút : Personálne zabezpečenie
Kritérium KSP - A5 : Zloženie skúšobných komisií pre dizertačné skúšky a  obhajoby dizertačných prác, ktoré sú záverečnými prácami , a ktoré obe patria medzi štátne skúšky (§ 54 odst. (3) a § 51 odst. (3) Zákonov.

Uspokojivé plnenie : V študijnom programe doktorandského štúdia je zloženie uvedených skúšobných komisií presne definované Zákonmi.

6)
Atribút : Personálne zabezpečenie
Kritérium KSP - A6 : Garantovanie kvality a rozvoja príslušného študijného programu

Uspokojivé plnenie : Garant študijného programu je vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste profesora alebo docenta vysokej školy zodpovedný za kvalitu a rozvoj príslušného študijného programu. Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa berie do úvahy: a) jeho skutočná zodpovednosť za študijný program - či má skutočne možnosť a či ovplyvňuje kvalitu uskutočňovania; b) jeho kompetentnosť - či jeho pedagogický a vedecký profil a výsledky zaručujú odbornú kvalitu; c) jeho skutočná angažovanosť a aktivita pri garantovaní. Zhodnotenie týchto skutočností uvedie vysoká škola v žiadosti.
● Garant príslušného študijného programu je zamestnaný na danej vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas - "plný úväzok".
● Existencia garanta s uvedenými vlastnosťami je minimálnou podmienkou pre toto kritérium.
● Garantovanie študijného programu je ovplyvnené vekom 65 rokov (§ 77 odst. (6) Zákonov). Podstatným kritériom je však stále plnenie predpokladov a  samotného výkonu funkcií garanta.
● Ak má v priebehu obdobia, pre ktoré je pre príslušný študijný program priznaná spôsobilosť alebo obdobia po najbližšiu akreditáciu dovŕšiť garant vek 65 rokov, alebo ak už v čase posudzovania žiadosti navrhovaný garant dovŕšil tento vek, vysoká škola v žiadosti uvedie, ako plánuje zabezpečiť plynulé garantovanie kvality a rozvoja študijného programu v ďalšom období. Pri ďalšej akreditácii vyhodnotí, ako plán realizovala!
● Ak už v čase posudzovania žiadosti navrhovaný garant dovŕšil vek 65 rokov, v závislosti od plnenia predpokladov a samotného výkonu funkcií garanta možno potvrdiť (nie však priznať novú) spôsobilosť na dobu neprevyšujúcu 3 roky !
● Garantovanie študijných programov na rôznych vysokých školách sa nepripúšťa.
● Garantovanie prípadne spolugarantovanie dvoch (viacerých) študijných programov na vlastnej vysokej škole sa principiálne nevylučuje . Rozhodujúce je plnenie predpokladov a samotného výkonu funkcií garanta.
● V závislosti od stupňa vysokoškolského štúdia, ktoré sa podľa študijného programu uskutočňuje, sa na garantovanie doktorandského študijného programu požaduje, aby garant bol vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesora!
● Pre zabezpečenie kvality a rozvoja doktorandského študijného programu sa požadujú okrem garanta študijného programu aj ďalší najmenej dvaja vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorí svojou výskumnou, pedagogickou a organizačnou činnosťou prispievajú k rozvoju poznania v príslušnom študijnom odbore pôsobením v posudzovanom študijnom programe.
● Na posúdenie personálneho zabezpečenia vysoká škola uvedie v žiadosti požiadavky aplikované pri výberovom konaní na profesorov a docentov, ktorých navrhuje ako garantov alebo spolugarantov.

KSP - B : Kritéria na hodnotenie atribútov študijného programu

1)
Atribút : Obsah študijného programu
Kritérium KSP - B1 : Naplnenie obsahu študijného odboru (§ 50 odst. (5), písm. c) Zákonov)

Uspokojivé plnenie : Obsah študijného programu zodpovedá v postačujúcej miere obsahu študijného odboru (§ 50 odst. (5), písm. c) Zákonov) , v ktorom sa absolvovaním tohto študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie. Miera sa pokladá za postačujúcu, ak aspoň 3/5 obsahu študijného programu je venovaných danému študijnému odboru. Toto je minimálna podmienka.
● Pri posudzovaní obsahu študijného programu sa využíva vymedzenie obsahu príslušného študijného odboru. Vymedzenie obsahu študijného odboru je zložkou jeho opisu v štruktúre podľa § 50 odst. (5), Zákonov. Opisy študijných odborov sú súčasťou "Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky". Súčasťou obsahu študijného odboru je aj charakteristika absolventa študijného odboru a znalostí, ktoré nadobudne.
● Vymedzenie absolventa obsahuje stručnú rámcovú všeobecnú charakteristiku absolventa, t. j. najmä profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie. Vymedzenie absolventa zahŕňa aj najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré musí absolvent študijného programu v danom študijnom odbore získať.
● Znalosti uvedené v obsahu študijného odboru musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Inak povedané, študijný program musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania môže byť v jednotlivých študijných programoch rôzna, každý študijný program však musí obsahovať témy aspoň do takej hĺbky, aká sa očakáva v obsahu. Musí obsahovať všetky témy. Niektoré témy alebo nejaká časť znalostí sa môže vymedziť len rámcovo. Napríklad podstatná časť obsahu študijného odboru na treťom stupni sa môže vymedziť len rámcovo ako " najnovšie vedecké poznatky zo zvolenej oblasti spadajúcej do študijného odboru, do ktorej patrí otvorený vedecký problém, ktorý je predmetom dizertácie".

2)
Atribút : Obsah študijného programu
Kritérium KSP - B2 : Splnenie charakteristiky študijného programu podľa stupňa (§ 54 odst. (1), Zákonov)

Uspokojivé plnenie : Štruktúra študijného programu, obsah jednotlivých zložiek študijného programu a foriem výučby zabezpečujú splnenie charakteristiky príslušného stupňa vysokoškolského štúdia.

3)
Atribút : Obsah študijného programu
Kritérium KSP - B3 : Relevantnosť štandardnej dĺžky štúdia (§ 51 odst. (4), písm. h) Zákonov)

Uspokojivé plnenie : Štandardná dĺžka štúdia je v  súlade s  ostatnými znakmi bližšie určujúcimi študijný program podľa § 51 odst. (4), Zákonov).

4)
Atribút : Obsah študijného programu
Kritérium KSP - B5 : Zahrnutie záverečnej práce v primeranom rozsahu a náročnosti (§ 54 odst. (3), Zákonov).

Uspokojivé plnenie : Doktorandský študijný program obsahuje záverečnú prácu (dizertačná práca)  v primeranom rozsahu a náročnosti. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky ((§ 54 odst. (3), § 51 odst. (3) Zákonov. Dizertačná práca musí byť dostatočne rozsiahla (aj v kreditovom vyjadrení), aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy.

5)
Atribút : Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu
Kritérium KSP - B8 : Vhodnosť požiadaviek na uchádzačov a  spôsobu ich výberu na zabezpečenie toho, aby sa na štúdium dostali uchádzači s  potrebnými schopnosťami a predpokladmi (§ 57 odst. (1) Zákonov)

Uspokojivé plnenie : Požiadavky na uchádzačov a spôsobu ich výberu sú zábezpekou, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
● Predpokladá sa, že vysoká škola, ktorá určí ďalšie podmienky prijatia na štúdium s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, vymedzila potrebné schopnosti a predpoklady v charakteristike študijného programu.

6)
Atribút : Požiadavky na absolvovanie štúdia
Kritérium KSP - B9 : Dostatočnosť požiadaviek na úspešné absolvovanie štúdia z hľadiska kvality vzdelávacieho procesu, spôsoby zabezpečenia úrovne kvality vzdelávacieho procesu vrátane spôsobu hodnotenia štátnych skúšok a zvlášť záverečnej práce.

Uspokojivé plnenie : Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia sú dostatočne selektívne, aby neumožnili absolvovanie študentovi, ktorý nezískal v priebehu vzdelávacieho procesu vedomosti, schopnosti a zručnosti na štandardnej úrovni. Vysoká škola má vlastný systém zabezpečenia kvality vzdelávacieho procesu vrátane spôsobu hodnotenia štátnych skúšok (dizertačná skúška, obhajoba záverečnej práce) a zvlášť záverečnej práce.

7)
Atribút : Úroveň študentov a absolventov študijného programu
Kritérium KSP - B10 : Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) vzhľadom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore, súlad úrovne vedomostí, schopností a zručností absolventov s profilom absolventa a ich predpokladaným spôsobom uplatnenia, uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi.

Uspokojivé plnenie : Pri hodnotení úrovne študentov a absolventov študijného programu sa posudzuje úroveň všetkých absolventov ( od najlepšieho po najslabšieho) vzhľadom na štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore. Podľa špecifík študijného programu preukáže vysoká škola napríklad, ako náročné úlohy dokáže absolvent samostatne riešiť. Pri hodnotení súladu úrovne vedomostí, schopností a zručností s profilom absolventa (§ 51 odst. (4), písm. e) Zákonov) a ich predpokladaným spôsobom uplatnenia sa posudzuje, ako vysoká škola navrhnutým študijným programom a spôsobom jeho uskutočňovania umožňuje získanie takého profilu absolventa, ktorý pre príslušný študijný program vytýčila. Pri posudzovaní uplatnenia absolventov v súlade s predpokladmi sa vychádza aj z údajov, ktoré zbiera vysoká škola o uplatnení svojich absolventov.

Kreditový systém doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Článok 1

Základné ustanovenia

   Kreditový systém doktorandského štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite (ďalej SZU) je organizovaný na základe rešpektovania platných legislatívnych predpisov:
1) Zákon NR SR č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 62).
2) Zákon NR SR č. 528/2003 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
3) Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

Článok  2

Definícia kreditového systému doktorandského štúdia

1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém sa využíva na zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v  súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená príslušným požadovaným počtom za akademický rok, za semester resp. za trimester .
3) Vysoká škola si určí celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na plnenie si študijného programu v jednotlivých rokoch doktorandského štúdia v dennej alebo externej forme. Za splnenie požadovaného počtu kreditov je okrem doktoranda, zodpovedný aj školiteľ.
4) Kreditový systém je objektívnou metódou na kontrolu štúdia, jeho usmerňovania a plnenia všetkých častí doktorandského študijného programu v časti študijnej i časti vedeckej.

Článok 3

Hodnotenie študijných výsledkov a doplňujúce informácie

 1)  V dennej i externej forme štúdia musí doktorand získať pre postup z  l. do 2. ročníka    (počínajúc dňom prijatia) minimálne 40 kreditov, pre postup z  2. do 3. ročníka minimálne 50 kreditov za akademický rok pri zohľadnení odporúčanej štruktúry kreditov. Pri dennej forme štúdia sa má doktorand prihlásiť na vykonanie dizertačnej skúšky spravidla do 18 mesiacov, pri externej forme štúdia, spravidla do 3 rokov od prijatia na doktorandské štúdium.
2)  Celkový počet kreditov dosiahnutých v limitovanom časovom období, potrebných pre uchádzanie sa o obhajobu dizertačnej práce v dennej alebo externej forme je podľa požiadaviek garantov jednotlivých študijných odborov 150 - 180 kreditov !
3)   Doktorand získava kredity za činnosti uvedené v "Odporúčanej štruktúre kreditov" (Príloha č. 1)
4)      Vo všeobecnosti doktorand získava kredity najmä za tieto činnosti:
          a) študijná časť doktorandského štúdia: prednášky alebo vedenie seminárov v problematike, ktorá sa týka doktorandskej práce, individuálne štúdium odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej práce, absolvovanie domáceho alebo zahraničného študijného pobytu - kreditné ohodnotenie bude posudzované individuálne. Doktorand má možnosť uviesť aj doplnkové predmety zo študijných programov Univerzity na iných fakultách, ak ich neabsolvoval v predchádzajúcom stupni štúdia. Študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky.
          b)  vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
          c) súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
5)    Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom pracovisku, započítavajú sa kredity získané na tomto pracovisku v plnom rozsahu, ak bol na toto pracovisko vyslaný plniť svoj študijný program a  ak sú  kreditové systémy vysielajúceho a prijímacieho pracoviska kompatibilné (transfer kreditov) a vopred konzultované.
6)    Ak príde ku zmene školiaceho pracoviska, zmene formy štúdia, ku zmene študijného plánu, doktorandovi je možné uznať dovtedy získané kredity, ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom na základe jeho písomnej žiadosti.
7)    Doktorandovi z pracoviska, kde nebol zavedený kreditový systém štúdia, je možné prideliť adekvátny počet kreditov, podľa systému nového školiaceho pracoviska. Nové školiace pracovisko môže doktorandovi v prípade potreby uložiť povinnosť získať doplňujúce kredity za činnosť, ktorú požaduje, napr. za absolvovanie diferenčných predmetov, ukončených skúškou.
8)    O transfere alebo priznaní kreditov, po vyjadrení odborovej komisie rozhoduje na návrh dekana príslušnej fakulty alebo VVZ SZU, rektor SZU.
9)   Na dizertačnú skúšku sa môže doktorand prihlásiť v dennej forme spravidla do 18 mesiacov, v externej forme spravidla do 3 rokov, len ak má získaných minimálne 70 kreditov a  najskôr po uplynutí 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium!
10)  Po doporučení školiteľa, môže doktorand požiadať o prijatie dizertačnej práce na obhajobu. Musí však splniť podmienku získania  a  potvrdenia 150 - 180 kreditov, podľa  požiadaviek garantov jednotlivých študijných programov doktorandského štúdia. Ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe , získa doktorand 30 kreditov.
11)   Komplexne spracovaný materiál s bodovým hodnotením doktoranda podľa kreditového systému SZU a s komentárom školiteľa je potrebné zaslať na posúdenie prorektorovi pre udeľovanie vedecko-akademických hodností a vedecko-pedagogických titulov SZU.

Článok  4

Prechodné a záverečné ustanovenia

1) Tento dokument nadobúda platnosť pre novoprijatých študentov doktorandského štúdia SZU od akademického roku 2006/2007.
2) Tento dokument bol schválený Vedeckou radou SZU dňa ......

V Bratislave dňa
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., v. r.
rektor SZU


Príloha č. 1
Odporúčaná štruktúra kreditov

Činnosť

Kredity

Publikácia v zahraničnom recenzovanom časopise na tému dizertačnej práce

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

          35

          15

Publikácia v domácom recenzovanom časopise na tému dizertačnej práce

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

          25

          10

Publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

         20

         10

Publikácia v domácom recenzovanom časopise

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

         10

           5

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

          20

          10

Aktívna účasť  na zahraničnom vedeckom podujatí

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

         10

           5

Aktívna účasť  na domácom vedeckom podujatí so zahraničnou účasťou

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

           5

           3

Aktívna účasť  na domácom vedeckom podujatí

-         ako prvý autor

-         ako spoluautor

 

           3

           1

Prednáška na seminári v rámci pracoviska

           3

Ukončenie definovanej etapy výskumnej práce

 

         10

Úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky

         20

Citácie                                                                                                           -    SCOPUS

                                                                                                                      -    domáce

           8

           2

Získanie grantu (projektu)     presný názov a evidenčné číslo:

    od 20

    do 40

podľa stupňa

medzinárodnej hodnoty

Prijatie dizertačnej práce k obhajobe

          30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
     Ďalšie informácie ohľadom akreditácie študijného programu doktorandského štúdia vám budú poskytnuté na úseku prorektora pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických hodností SZU doc. MUDr. Jaroslava Hinšta, CSc., mimoriadneho prof.

Kontakt:
telefón:  02 /59370 269, 02/59370 270
e-mail: jaroslav.hinst@szu.sk
           zuzana.porubska@szu.sk


Stiahnite si:

02_z_vs_131.pdf

 
nasp
25.okt.2006 11:54:42     E