Vydávanie osvedčení o rovnocennosti získaných špecializácií - AKTUALIZÁCIA

Vydávanie osvedčení o rovnocennosti získaných špecializácií podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

Pracovníci v zdravotníctve, ktorí získali špecializáciu na území Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia SR k Európskej únii a budú vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku, môžu požiadať Slovenskú zdravotnícku univerzitu o vydanie osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie podľa § 12, bod 9 a 10 nariadenia vlády SR č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (Čiastka 303/2004).

 

K vyplnenej žiadosti (tlačivo) je potrebné priložiť notárom overené kópie diplomov o špecializácii.

Žiadosti treba posielať poštou na adresu:

Slovenská zdravotnícka univerzita

Organizačno-metodický odbor

Limbová 12

833 03  Bratislava 37

 

Bližšie informácie získate na tel. č.: 02/59 37 02 52.

 

Tlačivo na stiahnutie:


Stiahnite si:

ziadost_osvedcenie.pdf

 
nasp
3.jún.2004 15:49:26     E