FZ BB - Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu
Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity /ďalej AS FZ SZU/  je zložený z 11 členov akademickej obce: 6 zamestnancov fakulty  a 5 členov z radov študentov denného i externého štúdia všetkých študijných odborov. 

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2008/2009 zasadali 2 - krát - raz v zimnom a raz v letnom semestri. 
Dekan a prodekani FZ SZU boli na zasadaniach senátu prítomní.

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2008/2009: 

 • diskutovali o študijných programoch FZ SZU pre rok 2008/2009, 
 • boli oboznámení s komplexnou akreditáciou SZU, do ktorej SZU vstúpila 1. 1. 2009 a ku
  ktorej FZ SZU pripravila všetky potrebné podklady,
 • prerokovali a jednomyseľne schválili Štatút FZ SZU,
 • prerokovali a jednomyseľne schválili Študijný poriadok FZ SZU,
  /obidva kľúčové materiály boli následne schválené AS SZU v Bratislave/
 • schválili Smernicu č. 3/2008 O štúdiu tehotných študentiek,
 • schválili Smernicu č. 4/2009 O uznávaní hodnotenia študentov z iných vysokých škôl,    
 •  zvolili členov Disciplinárnej komisie FZ SZU,
 • zvolili nových študentov za členov AS SZU v Bratislave,
 • schválili Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu,
 • 8. júla 2009 predsedníčka AS FZ SZU vyhlásila voľby dekana FZ SZU na nasledujúce 
  štvorročné obdobie. 

Pôsobenie v AS SZU v akademickom roku 2008/2009:
Členovia AS FZ SZU sa pravidelne zúčastňovali zasadaní AS SZU, počas ktorých:

 • odvolali  a schválili rektorom SZU navrhovaných členov Vedeckej rady SZU,
 • oboznámili sa a schválili viaceré materiály a centrá SZU súvisiace so vzdelávacím procesom 
  na SZU,
 • boli oboznámení a diskutovali o smerovaní a perspektívach rozvoja SZU,
 • diskutovali, pripomienkovali a schválili Štatúty a Študijné poriadky jednotlivých fakúlt SZU, 
  prerokovali a schválili Správu o zhodnotení činnosti SZU za akademický rok 2008/2009.

Najdôležitejšie úlohy AS FZ SZU v akademickom roku 2009/ 2010 :

 1. Pripraviť podmienky pre uskutočnenie volieb dekana FZ SZU a zvoliť dekana FZ SZU. 
 2. Zrealizovať voľby dekanom navrhovaných prodekanov.
 3. Vytvoriť podmienky a zrealizovať voľby nových členov AS FZ SZU.

Najbližšie zasadanie AS FZ SZU je plánované na september 2009.

Hodnotiacu správu zostavila:      PhDr. Tatiana Rapčíková, predsedníčka AS FZ SZU
Správu overila:                           Mgr. Jana Gréčová, člen AS FZ SZU

Na vedomie: členovia AS FZ SZU,
                    dekan FZ SZU, 
                    prodekani FZ SZU.

Správa bude uverejnená na oficiálnej výveske FZ SZU a v elektronickej podobe i  na príslušnej internetovej stránke.

V Banskej Bystrici, dňa 20. 7. 2009.
  


 
nasp
31.júl.2009 11:10:42     E