FZ BB - Organizácia kurzu inštruktora prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

 1. Spôsob prihlásenia:
  formou prihlášky, vyplnenú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica  telefonicky: 048/3248 021 , 048/3248 031, 048/3248 017
  Prihláška: www. szu.sk
  Záujemcom o kurz môže byť: osoba s vyšším odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa  Prílohy č.2 k nariadeniu vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

 2. Informácie o kurze: 
  absolvent kurzu
  • nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výučbu poskytovania  prvej pomoci  so zameraním na následky a prevenciu dopravných nehôd,
  • získa základné vedomosti z didaktiky výučby prvej pomoci,
  • získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie  najčastejších náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostí, úrazového i  neúrazového pôvodu,
  • si osvojí  význam a dôležitosť poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej  starostlivosti pri náhlom ohrození života a zdravia.

 3. Cena kurzu: 
   • poplatok za absolvovanie kurzu prvej pomoci                                         3 120 Sk
   • poplatok za vydanie potvrdenia pre absolventov kurzu prvej pomoci       3 000 Sk

 4. Miesto konania kurzu:   
  Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, 974 05 Banská    Bystrica , v priestoroch odborných a prednáškových učební.

 5. Časový harmonogram:
  • teoretická časť v rozsahu 8 vyučovacích hodín, prezenčná forma (účasť na prednáškach), 
  • praktická časť v rozsahu 16 vyučovacích hodín, praktické precvičovanie v odborných učebniach,
  • skúška  do dvoch týždňov od písomného prihlásenia účastníka kurzu inštruktora. Súčasťou skúšky je test, praktické zvládnutie modelovej situácie, praktické prevedenie vyučovania prvej pomoci.

 6. Termíny kurzov v akademickom roku 2008/2009:
   • 7.- 8.11.2008
   • 14.-15. 11. 2008
   • 21.-22.11.2008
   • 5.-6.12. 2008

---------------------------------------------------------------------------------------

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA PRE ÚČASTNÍKOV  KURZU INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI PRE ŽIADATEĽOV O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A VODIČOV:

 1. BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 2.prepracované vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80- 247- 0680-6.

 2. DOBIÁŠ, V. Prednemocničná urgentná medicína. Učebnica pre pregraduálne  a postgraduálne štúdium.
  Martin: Osveta, 2007.
  ISBN 978-80-8063-255-7.

 3. DOBIÁŠ, V. Urgentná zdravotná starostlivosť. Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva.
  Martin: Osveta, 2006.
  ISBN 80-8063-214-6.

 4. PETRŽELA,M. První pomoc pro každého.
  Praha: Grada,2007.
  ISBN 978-80-247-2246-7.

 5. Príručka prvej pomoci. Nové doplnené a prepracované vydanie.
  Bratislava: Perfekt, 2003.
  ISBN 80-8046-223-2.

 6. Okamžitá prvá pomoc( Príloha k Príručke prvej pomoci).
  Bratislava: Perfekt, 2003.

 7. ŠANTA,M. a kol. Prvá pomoc.
  Martin: Osveta, 2006.
  ISBN 80-8063-207-3.

 
nasp
18.okt.2008 17:18:59     E