FZ BB - Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu FZ BB za ak. rok 2007/2008

Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu

Fakulty zdravotníctva SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici

 

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity / ďalej AS FZ SZU / je zložený z 11 členov akademickej obce: 6 zamestnancov fakulty  a 5 členov z radov študentov denného i externého štúdia.

V súvislosti so zaniknutím pracovného pomeru podpredsedníčky AS FZ SZU bol v tajných voľbách zvolený nový člen AS FZ SZU z radov zamestnancov.

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2007/2008 zasadali 2 - krát - raz v letnom a raz v zimnom semestri.  V júni 2008 sa avizované zasadanie, ktorého hlavným bodom malo byť zosúladenie Štatútu a Študijného a skúšobného poriadku FZ SZU so Štatútom a Študijným a skúšobným poriadkom SZU neuskutočnilo, pretože tieto materiály boli inovované podľa nového vysokoškolského zákona a stále nie sú zaregistrované na Ministerstve zdravotníctva SZU.

Dekan a prodekani FZ SZU boli na zasadaniach senátu prítomní.

 

Členovia AS FZ SZU v akademickom roku 2007/2008:

-         diskutovali o perspektívach rozvoja FZ SZU,

-         oboznámili sa s perspektívami rozvoja SZU (FZ SZU má byť v rámci SZU centrom vzdelávania zahraničných študentov),

-         oboznámili sa so Sektorovou správou o stave vysokého školstva na Slovensku (konferencie na túto tému sa 19. 2. 2008 v Bratislave zúčastnila PhDr. Tatiana Rapčíková),

-         boli informovaní o činnosti Rady vysokých škôl (zástupcom FZ SZU v Rade vysokých škôl je h.doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH),

-         vyjadrovali sa ku kvalite vzdelávacieho procesu,

-         schválili zmeny študijných programov študijného odboru ošetrovateľstvo - dennej i externej formy štúdia,

-         hodnotili priebeh zimného semestra,

-         zvolili (za Dr. Zuzanu Stanovú) - nového podpredsedu AS FZ SZU - PhDr. Danu Sihelskú,

-         nového člena AS FZ SZU - PhDr. Elenu Janiczekovú,

-         nového člena AS SZU - Mgr. Katarínu Navrátilovú,

 

Pôsobenie v AS SZU v akademickom roku 2007/2008:

Členovia AS FZ SZU sa zúčastnili 6 zasadaní AS SZU, počas ktorých:

-         odvolali a schválili rektorom SZU navrhovaných členov Vedeckej rady SZU,

-         oboznámili sa a schválili viaceré materiály a centrá SZU súvisiace so vzdelávacím procesom na SZU,

-         boli oboznámení a diskutovali o smerovaní a perspektívach rozvoja SZU,

-         diskutovali a pripomienkovali Štatút a Študijný a skúšobný poriadok SZU po jeho zosúladení s novým vysokoškolským zákonom (dané materiály sú v súčasnosti predložené k zaregistrovaniu na  MZ SR),

-         zvolili zástupcu študentskej časti AS SZU do Študentskej rady vysokých škôl,

-         jednomyseľne vyjadrili podporu rektorovi SZU prof. MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. v jeho úsilí riešiť finančnú situáciu SZU s MZ SR,

-         prerokovali a schválili Správu o zhodnotení činnosti SZU za akademický rok 2007/2008.

 

Najdôležitejšie úlohy AS FZ SZU v akademickom roku 2008/2009:

1.     Po zaregistrovaní Štatútu SZU na MZ SR porovnať pripravený Štatút FZ SZU s danými materiálmi, realizovať prípadné nevyhnutné zmeny a po schválení AS FZ SZU predložiť ku schváleniu do AS SZU.

2.     Vyššie uvedené platí i pre Študijný a skúšobný poriadok FZ SZU.

3.     Po schválení Štatútu a Študijného a skúšobného poriadku FZ SZU v AS SZU vypracovať a schváliť Organizačný poriadok FZ SZU.

 

Najbližšie zasadanie AS FZ SZU je plánované na október 2008.

 

Hodnotiacu správu zostavila:                  PhDr. Tatiana Rapčíková, predsedníčka AS FZ SZU

Správu overila:                                    PhDr. Dana Sihelská, podpredsedníčka AS FZ SZU
                                                       
Mgr. Katarína Navrátilová, tajomníčka AS FS SZU

 

V Banskej Bystrici, dňa 3. 7. 2008


 
nasp
4.júl.2008 10:04:16     E