Oznamy

FVZ - Obhajoby dizertačných prác

Dňa 2. 7. 2010 od 900 a 1100 hod.sa budú konať na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave obhajoby dizertačných prác. Študijný odbor 7.4.2.  Verejné zdravotníctvo.


 
FVZ - Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 7.6.2010.
...
 
FVZ - Rozhodnutie skúšobnej komisie pre záverečné skúšky špecializačného štúdia odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.
...
 
FVZ - Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 26.5.2010.
...
 
FVZ - Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva na svojom zasadnutí dňa 9.3.2010 schválil zloženie volebnej komisie a harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FVZ

...


 
FVZ - Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8.3.2010 sa v budove SZU, Limbová 14, na 3. poschodí uskutočnia verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác
...
 
FVZ - Konečné výsledky vstupného testu špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve MPH
...
 
FVZ - Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky pre odbornú verejnosť
...
 
FVZ - Oznam pre študentov II. ročníka bakalárskeho štúdia
Osnova ročníkovej bakalárskej práce z epidemiológie
 
FVZ - Oznam pre študentov I. ročníka magisterského štúdia
Osnova ročníkovej magisterskej práce z epidemiológie
 
FVZ - Bakalárske štúdium denná forma štúdia - Základy etiky - Sylabus
...