Oznamy

FOaZOŠ - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

Akademický senát Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v zmysle § 27, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článku 11 odsek 5, písm. b) a článku 14 Štatútu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 27. mája 2010.


 
FOaZOŠ - Habilltačné konania na FOaZOŠ
...
 
FOaZOŠ - Verejné obhajoby habilitačných prác
...
 
FOaZOŠ - Verejná habilitačná prednáška MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. na tému: "Mýty a povery v prvej pomoci" a verejná obhajoba habilitačnej práce: "Prednemocničná urgentná medicína".
...
 
FOaZOŠ - Okruhy otázok pre bakalárske štúdium 1. ročník/Biofyzika, biochémia a rádiológia
...
 
Inštruktážne video k systému Faktúry
...