Oznamy

SZU - Fakulta zdravotníckych a špecializačných štúdií SZU v Bratislave zmenila názov na Lekársku fakultu SZU v Bratislave
...
 
SZU - 18. - 23. 7. 2010 - XVIII. medzinárodná AIDS konferencia vo Viedni
...
 
SZU - Plán aktivít ďalšieho vzdelávania v akad. roku 2010/2011
...
 
FVZ - Obhajoby dizertačných prác

Dňa 2. 7. 2010 od 900 a 1100 hod.sa budú konať na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave obhajoby dizertačných prác. Študijný odbor 7.4.2.  Verejné zdravotníctvo.


 
FVZ - Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 7.6.2010.
...
 
SZU - Rektor SZU v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. na výročnom Valnom zhromaždení UPIGO v Smoleniciach
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, prezident Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. zorganizoval v dňoch 3. - 6. júna 2010 výročné Valné zhromaždenie UPIGO, ktoré je poradným orgánom Rady Európy.
 
FVZ - Rozhodnutie skúšobnej komisie pre záverečné skúšky špecializačného štúdia odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.
...
 
FVZ - Výsledky záverečného testu štúdia MPH zo dňa 26.5.2010.
...
 
SZU - Spomienková slávnosť "Smrť pravých kiahní"
...
 
VVZ SZU - Oddelenie experimentálnej a aplikovanej genetiky pozýva v júli na dva medzinárodné workshopy
...
 
FZŠŠ - Ústav TČM SZU, Subkatedra akupunktúry FZŠŠ SZU: Pozvanie na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny s MUDr. Vladimirom Grigorjevičom Nachatoyom z Petrohradu
...
 
SZU - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v zmysle § 9, odsek 1, písmeno c) zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj článku 12 Štatútu SZU vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu rektora univerzity, ktoré sa uskutočnia dňa 20. mája 2010.


 
FOaZOŠ - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

Akademický senát Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v zmysle § 27, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článku 11 odsek 5, písm. b) a článku 14 Štatútu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 27. mája 2010.


 
FZŠŠ - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU

Akademický senát Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov článku 11 Štatútu  Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU v Bratislave  vyhlasuje  voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 25.05.2010


 
FVZ - Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva na svojom zasadnutí dňa 9.3.2010 schválil zloženie volebnej komisie a harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FVZ

...


 
FZŠŠ - 26. - 30. mája 2010 sa uskutoční súťaž medikov v urgentnej medicíne v Českej republike
...
 
FZŠŠ - 1. študentská vedecká konferencia prác ŠVOČ
...
 
SZU - Konkurz na externého pracovníka - klinického psychológa
...
 
FVZ - Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 8.3.2010 sa v budove SZU, Limbová 14, na 3. poschodí uskutočnia verejné habilitačné prednášky a verejné obhajoby habilitačných prác
...
 
FZŠŠ - OZNAM pre študentov 3. a 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo
...
 
FOaZOŠ - Habilltačné konania na FOaZOŠ
...
 
FZŠŠ - Smernica dekana FZŠŠ č.2/2009
...
 
FVZ - Konečné výsledky vstupného testu špecializačného štúdia Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve MPH
...
 
SZU - Informácia pre stanovenie výšky úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vydelávanie - možnosti odpočítateľnej položky z príjmov zo závislej činnosti

 
FZ BB - Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
...
 
FZŠŠ - Subkatedra zobrazovacích metód v mamodiagnostike

...


 
FVZ - Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky pre odbornú verejnosť
...
 
SZU - Odovzdanie psychodiagnostickej prístrojovej techniky určenej na vyšetrenie vodičov na výučbové účely dopravných psychológov.
...
 
SZU - Plán aktivít ďalšieho vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na akademický rok 2009/2010
...
 
FZŠŠ - Informácia pre študentov 2. a 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo
...
 
FZŠŠ - Informácia pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo
...
 
FOaZOŠ - Verejné obhajoby habilitačných prác
...
 
SZU - Slávnostné promócie absolventov SZU 2008/2009 - rozvrh

...


 
FOaZOŠ - Verejná habilitačná prednáška MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. na tému: "Mýty a povery v prvej pomoci" a verejná obhajoba habilitačnej práce: "Prednemocničná urgentná medicína".
...
 
FVZ - Oznam pre študentov II. ročníka bakalárskeho štúdia
Osnova ročníkovej bakalárskej práce z epidemiológie
 
FVZ - Oznam pre študentov I. ročníka magisterského štúdia
Osnova ročníkovej magisterskej práce z epidemiológie
 
SZU - Kurz v rámci certifikačnej prípravy pre certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia
...
 
FZ BB - Organizácia kurzu inštruktora prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov
...
 
FZŠŠ - Vzdelávanie v radiačnej ochrane
...
 
FVZ - Bakalárske štúdium denná forma štúdia - Základy etiky - Sylabus
...
 
FZŠŠ - Oznam pre študentov všeobecného lekárstva
...
 
FZ BB - Harmonogram sústredení študentov externého štúdia pre akademický rok 2008/2009
Harmonogram sústredení študentov externého štúdia pre akademický rok 2008/2009Zimný semester: Letný semester:
 
FZ BB - Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického senátu FZ BB za ak. rok 2007/2008
Hodnotiaca výročná správa o činnosti Akademického ...
 
FZŠŠ - Kurzy inštruktorov prvej pomoci
...
 
SZU - SAIA - Národný štipendíjny program na podporu mobilít
...
 
FZŠŠ - Smernica dekana o špecializačnom štúdiu lekárov
...
 
SZU - Poplatky za štúdium v externej forme štúdia v akademickom roku 2008/2009
...
 
SZU - Používanie titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov
Stanovisko sekcie vysokých škôl k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
FZŠŠ - Oznam pre študentov
SZU v Bratislave oznamuje, že študenti špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy ...
 
SZU - Školenie doktorandov
Informácie ohľadom školenia "Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe" a prihláška na školenie.
 
FZŠŠ - všeobecné lekárstvo. Biofyzika - otázky.
...
 
SZU - Aktuálna informácia o študijnom programe doktorandského štúdia
...
 
SZU - EU - 7. rámcový program
...
 
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
Uchádzači o zaradenie do špecializačného štúdia (certifikačnej prípravy) na výkon práce v zdravotníctve si môžu podať žiadosť na uvedenom tlačive.
 
FOaZOŠ - Okruhy otázok pre bakalárske štúdium 1. ročník/Biofyzika, biochémia a rádiológia
...
 
Špecializačné študijné programy SZU pre jednotlivé subšpecializačné (certifikované) odbory
Slovenská zdravotnícka univerzita Vám predkladá špecializačné študijné programy pre subšpecializácie. Sústava subšpecializačných odborov je uvedená v súčasne platnom Nariadení vlády č. 213/2004 pod názvom "certifikované pracovné činnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania 2 roky". Po novelizácii nariadenia vlády certifikované odbory budú nahradené názvom subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania 3 roky.
 
Vydávanie osvedčení o rovnocennosti získaných špecializácií - AKTUALIZÁCIA
Pracovníci v zdravotníctve, ktorí budú vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte EÚ alebo v Nórsku, v Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku môžu požiadať Slovenskú zdravotnícku univerzitu o vydanie osvedčenia
 
SZU - prihlášky na vzdelávacie aktivity a skúšky
...
 
Pracovná zdravotná služba, cesta za zdravím

  


 
Inštruktážne video k systému Faktúry
...