Archív aktualít 2009

10.12.2009 - Seminár pri príležitosti 1. výročia úmrtia nositeľa Nobelovej ceny D. C. Gajdušeka

Dňa 10. decembra 2009 usporiadal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. pri príležitosti 1. výročia úmrtia Daniela Carletona Gajdušeka, nositeľa Nobelovej ceny slovenského pôvodu seminár...


 

 


 
08.12.2009 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 8. decembra 2009 sa uskutočnilo v Aule SZU zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave ...

 

 

 

 


 
30.11.2009 - Svetový deň boja proti AIDS (1. december 2009)

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december 2009) usporiadali dňa 30. 11. 2009 tlačovú besedu.

 

 


 


 
23.11.2009 - Návšteva delegácie z Kazašskej republiky na SZU

Dňa 23. novembra 2009 privítal na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave jej rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. delegáciu z Kazašskej republiky. Vyjadril potešenie, že sa opäť stretávajú, lebo o. i. pripomenul, že v tomto roku už navštívil Kazachstan, ktorý sa rýchlo hospodársky rozvíja, ktorý má veľkú perspektívu a snahu budovať dobré bilaterálne vzťahy.

 


 


 
19.11.2009 - Slávnostná inaugurácia profesora MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc.

Dňa 19. novembra 2009 sa konala v priestoroch Obvodného úradu v Banskej Bystrici slávnostná inaugurácia profesora MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. do funkcie dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce otvorila prodekanka pre pedagogickú činnosť fakulty PhDr. Beáta Frčová, MPH, PhD. Na úvod privítala všetkých prítomných, osobitne rektora SZU v Bratislave, magnificenciu prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. ako aj ďalších vzácnych hostí.

 


 
19.11.2009 - Slávnostná imatrikukácia študentov SZU v Banskej Bystrici

Za zvukov fanfár vstúpili do Auly Obecného úradu v Banskej Bystrici akademickí funkcionári, aby sa zúčastnili imatrikulačného aktu - sľubu tých, ktorí zaujmú študentské miesta na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Imatrikulácia 97 študentov 1. ročníkov denného štúdia Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici v študijných odboroch: Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť sa konala za prítomnosti rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

 

 


 
18.11.2009 - Slávnostná imatrikulácia študentov všeobecného lekárstva

Dňa 18. novembra 2009 sa uskutočnila imatrikulácia študentov študijného programu všeobecné lekárstvo. Imatrikuláciu otvoril dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý študentom predstavil jej magnificenciu, rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., aby sa zasa oni, študenti prvého ročníka, predstavili jemu pri ich samotnom imatrikulačnom sľube.

 


 


 
12.11.2009 - Morfologické popoludnie SZU venované životným jubileám morfológov a pedagógov doc. RNDr. Viere POSPÍŠILOVEJ, CSc. a doc. MUDr. Jozefovi MENTELOVI, CSc.

Rektor Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave  a Ústav histológie a embryológie SZU  usporiadali dňa 12. novembra 2009  v posluchárni "A" SZU Morfologické popoludnie SZU  venované životným jubileám morfológov a pedagógov  doc. RNDr. Viere POSPÍŠILOVEJ, CSc. a doc. MUDr. Jozefovi MENTELOVI, CSc.

 


 


 
12.11.2009 - Tlačová beseda ku kamapani: Chráň si svoje pľúca a Vlaku zdravých pľúc

Dňa 12. novembra 2009  sa na pôde  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a za prítomnosti Ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho, MPH uskutočnila tlačové beseda, ktorá sa konala u príležitosti štartu celoštátnej zdravotno-výchovnej kampane - "Chráň si svoje pľúca""Vlaku zdravých pľúc".

 


 


 
10. 11. 2009 - Odborná konferencia: SENIORI 2009

Dňa 10. novembra 2009 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému: SENIORI 2009. Konferenciu zorganizovala Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA spolu s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave.

 

 


 
28.10.2009 - Prednáška prof. MUDr. Jan Evangelista J I R Á S K A, DrSc. "Človek pred narodením"

V rámci pravidelného cyklu "Hosť rektora" sa uskutočnila pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Š T E N C L A, CSc. prednáška na tému "Človek pred narodením", ktorú pred preplnenou posluchárňou "A" SZU  predniesol dňa 28. októbra 2009 prof. MUDr. Jan Evangelista J I R Á S E K, DrSc.


 

 


 
22.1. - 24.1.2009 - Labmed 2009

V dňoch 22. až 24. októbra 2009 sa uskutočnil 11 ročník medzinárodného sympózia Labmed Bratislava.  Týmto ročníkom prešlo podujatie do druhej dekády svojej existencie.  V tej prvej si vyformovalo postupne profil, ktorého hlavným rysom bolo každoročné stanovenie aktuálnej témy z laboratórnej diagnostiky, v ktorej malo Slovensko, oproti vyspelým krajinám západnej Európy , USA a Kanady, isté deficity, ktoré bolo treba redukovať.

 

 


 
21.-22.10.2009 - 35. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva usporiadali  pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. 35. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU, ktoré sa uskutočnili  v dňoch 21. - 22. októbra 2009 v Účelovom vzdelávacom zariadení SZU - Modra, Harmónia.

 


 
22.10.2009 - "Kick off Meeting”: Úvodné stretnutie spojené s vedeckou konferenciou

Dňa 22. októbra 2009 sa uskutočnila na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedecká konferencia k Projektu SK0082: "Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení." Ide o projekt, ktorý je financovaný Nórskym finančným mechanizmom (NFM) a Finančným mechanizmom EHP (FM EHP). 

 

 


 
20.10.2009 - I. zasadnutie Vedeckej rady SZU v akademickom roku 2009/2010

Dňa 20.  októbra 2009 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2009/2010.

 

 

 


 
17.10.2009 - seminár: Train the trainers: Train the Clinical Trial Site Coordinators in the Visegrad Four Countries

Dňa 17. októbra usporiadala SZU v Bratislave medzinárodný seminár Train the trainers: Train the Clinical Trial Site Coordinators in the Visegrad Four Countries podporený štandardným grantom Medzinárodného vyšehradského fondu č. 20910138. Na seminári sa zúčastnilo 17 popredných odborníkov  z univerzitných pracovísk konzorcia RECOOP HST (Regional Cooperation for Health, Science and Technology) a expertov z oblasti klinického sledovania liečiv zo strednej a východnej Európy (Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny) a USA.


 


 
6. 10. 2009 - V. Tomanová - Sociálna ochrana seniorov v systéme sociálneho zabezpečenia v SR

Dňa 6. októbra 2009 v rámci štúdia MPH predniesla prednášku na tému: Sociálna ochrana seniorov v systéme sociálneho zabezpečenia v SR ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Viera Tomanová, PhD.

 

 

 


 
25.09.2009 - Tlačová beseda k Svetovému dňu srdca

Pri príležitosti Svetového dňa srdca, ktorý každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia na poslednú septembrovú nedeľu (pripadol na 27. septembra 2009), sa Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pripojila k aktivite Slovenskej Nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktoré pod záštitou  ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH odštartovali informačnú  kampaň pod názvom: Most - mesiac o srdcových témach, ktorá je venovaná  celonárodnej výchove a infomovania občanov o závažnosti hlavných rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení.

 


 


 
22.09.2009 - Manažment zdravotníckeho zariadenia

Dňa 22. 09. 2009 v rámci modulu "Aplikovaný manažment" pre MPH 3. ročník  uskutočnila v Aule SZU (A 154) prednáška, ktorú zorganizovala Katedra riadenia Fakulty verejného zdravotníctva SZU s názvom: "Manažment zdravotníckeho zariadenia."

 

 

 

 


 
17.09.2009 - Zhromaždenie akademickej obce z príležitosti otvorenia akademického roka 2009/2010

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. dňa 17. septembra 2009 pozval na zhromaždenie akademickej obce  z príležitosti otvorenia akademického roka 2009/2010 všetkých jej zamestnancov a študentov...

 

 

 


 
08.09.2009 - Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti 80-tin prof. MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie a Spoločnosť klinickej farmakológie usporiadali dňa 8. septembra 2009  v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity slávnostnú vedeckú schôdzu pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.

 

 


 
03.09.2009 - Prijatie delegácie z China Academy of Chinese Medical Sciences na pôde SZU

Dňa 3. septembra 2009 prijal na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. jedenásťčlennú čínsku delegáciu, ktorú viedol prezident Čínskej akadémie čínskych lekárskych vied prof. Cao Hongxin, MD, PhD. V delegácii boli prítomní poprední odborníci čínskej akadémie, univerzitní profesori pracujúci ako v aplikovanom, tak aj v základnom výskume a predstavitelia dvoch významných čínskych nemocníc...

 

 


 
20.08.2009 - Slovenská zdravotnícka univerzita vyjadruje úprimnú sústrasť

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v mene svojom ako aj v mene všetkých zamestnancov univerzity vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým po baníkoch, ako i všetkým Handlovčanom, ktorí túto mimoriadne smutnú udalosť prežívali a prežívajú spolu s nimi.  Na verejnej rozlúčke, ktorá sa konala v Handlovej dňa 20. 08. 2009, sa so zosnulými baníkmi rozlúčil aj rodák z Handlovej, rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Položením smútočnej kytice vzdal hold obetiam tohto najtragickejšieho nešťastia v storočnej histórii baníctva na Hornej Nitre.

 


 
9. 07. 2009 - Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia FZ SZU v Banskej Bystrici

Dňa 9. júla 2009 sa v budove Obvodného úradu v Banskej Bystrici konali slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

 


 


 
7.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 7. júla 2009 si o 9.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
6.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 6. júla 2009 si o 15.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
6.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 6. júla 2009 si o 13.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
6.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 6. júla 2009 si o 11.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
6.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 6. júla 2009 si o 9.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
3.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 3. júla 2009 si o 15.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
3.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 3. júla 2009 si o 13.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
3.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 3. júna 2009 si o 11.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia

 


 


 
3.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 3. júla 2009 si o 9.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
2.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 2. júla 2009 si o 15.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk prodekanky pre vzdelávaciu činnosť a rozvoj FOaZOŠ SZU v Bratislave doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadny profesor, prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 

 


 
2.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 2. júna 2009 si o 13.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia

 


 


 
2.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma

Dňa 2. júla 2009 si o 11.00 absolventi externej formy magisterského štúdia v študijnom programe Fyzioterapia z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
2.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 2. júla 2009 si o 9.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
1.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 1. júla 2009 si o 15.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
1.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 1. júna 2009 si o 13.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia

 


 


 
1.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Fyziologická a klinická výživa a Sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov- externá forma

 Dňa 1. júna 2009 si o 11.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyziologická a klinická výživa a Sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.


 


 
1.07.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Rádiologická technika - externá forma

Dňa 1. júna 2009 si o 9.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Rádiologická technika z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 

 


 
30.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma

Dňa 30. júna 2009 si o 13.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 


 


 
30.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť a Pôrodná asistencia - externá forma

Dňa 30. júna 2009 si o 13.00 absolventi externej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť a Pôrodná asistencia z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave profesorky PhDr. Dany Farkašovej, CSc. prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 

 


 
30.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma

Dňa 30. júna 2009 o 11.00 si absolventi dennej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia a Urgentná zdravotná starostlivosť z rúk prodekanky pre vzdelávaciu činnosť a rozvoj FOaZOŠ SZU v Bratislave doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadny profesor, prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.


 


 
30.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ SZU v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia - denná forma

Dňa 30. júna 2009 o 9.00 si absolventi dennej formy bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia z rúk prodekanky pre vzdelávaciu činnosť a rozvoj FOaZOŠ SZU v Bratislave doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadny profesor, prevzali diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia.

 

 


 
29.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FVZ SZU v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo- externá forma

Dňa 29. júna 2009 si o 13.00 študenti externej formy štúdia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave prevzali magisterské diplomy z rúk svojho dekana doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. profesora...

 


 


 
29.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FVZ SZU v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo- denná forma

Dňa 29. júna 2009 si o 11.00 študenti dennej formy štúdia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave prevzali magisterské diplomy z rúk svojho dekana doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. profesora...

 


 


 
29.06.2009 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVZ SZU v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Dňa 29. júna 2009 si o 9.00 študenti Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave prevzali bakalárske diplomy z rúk svojho dekana doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. profesora..

 


 


 
12.-14.06.2009 - Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., bol opätovne znovuzvolený za prezidenta Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO

V dňoch 12. - 14. júna 2009 sa konalo výročné Valné zhromaždenie Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov - UPIGO, poradný orgán Rady Európy.
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, bol opätovne znovuzvolený za prezidenta Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO. Srdečne blahoželáme.


 

 


 
09.06.2009 - Podpis Deklarácie o vzájomnej spolupráci Mesta Banská Bystrica a SZU

Deklaráciu o vzájomnej spolupráci medzi mestom Banská Bystrica a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) v Bratislave podpísali dňa 9. júna 2009 v meste pod Urpínom rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a primátor Mgr. Ivan Saktor. Prispieť má k rozvoju Banskej Bystrice ako centra vzdelávania na strednom Slovensku, podporovať vzdelávací proces SZU orientovaný na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zdravotníckych pracovníkov a vytvárať podmienky na skvalitnenie vzdelávacieho procesu učiteľov a študentov.

 

 


 
08.06.2009 - Odovzdanie dekrétov o zriadení dvoch kliník SZU

Slávnostným odovzdaním dekrétov o zriadení univerzitných kliník Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vyvrcholilo dňa 8. júna 2009 niekoľko mesačné snaženie vedení SZU a Nemocnice Ministerstva obrany SR, aby na pôde tejto nemocnice mohli vzniknúť dve klinické pracoviská: Interná klinika SZU a Dermatovenerologická klinika SZU.

 

 

 


 
29. 05. 2009 - Odovzdanie psychodiagnostických prístrojov pre dopravných psychológov

Dňa 29. mája 2009 sa uskutočnilo v Aule rektora SZU odovzdanie psychodiagnostickej prístrojovej techniky určenej na vyšetrenie vodičov (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z.) na výučbové účely dopravných psychológov.

 

 

 


 
26. 05. 2009 - Zasadanie Vedeckej rady SZU

Dňa 26. mája 2009 sa uskutočnilo v Aule SZU zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

 

 


 
27. 04. 2009 - 5. Fakultná prehliadka prác ŠVOČ

Dňa 27. apríla 2009 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  uskutočnila 5. študentská vedecká konferencia, pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

 

 


 
21.04.2009 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa  21. apríla 2009  o  10.00 h.  otvoril predseda Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity jej 3. zasadnutie v tomto akademickom roku, ktoré sa uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

 

 


 
03.04.2009 - Otvorenie školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.

Dňa 3. apríla 2009 sa vo veľkej sále Liečebného domu Diamant Dudince uskutočnil slávnostný akt otvorenia školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.
Jeho magnificencia prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc. odovzdal generálnemu riaditeľovi Ing. Milanovi Kamenskému, CSc., MPH, dekrét o zriadení univerzitného školiaceho pracoviska pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt.

 


 
18.03.2009 - Stretnutie vedenia univerzity s pracovníkmi, v súvislosti s dopadmi finančnej krízy

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., vedenie fakúlt SZU a Vedeckovýskumnej základne SZU sa dňa 18. marca 2009 o 14.00h v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, Bratislava stretli so zamestnancami univerzity, na ktorom sa prediskutovali prijaté opatrenia a ďalšie kroky SZU v súvislosti s dopadmi ekonomickej krízy na finančnú situáciu SZU. 

 

 


 
11.03.2009 - Poďakovanie MUDr. Jánovi Kazárovi a vymenovanie nového riaditeľa VVZ SZU

Dňa 11. 03. 2009 v zmysle interných zásad Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uvoľnil rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. z funkcie riaditeľa Vedeckovýskumnej  základne SZU MUDr. Jána Kazára, DrSc.

 

 

 


 
05.03.2009 - Krst knihy a životné jubileum

Dňa 5. marca 2009 sa v priestoroch SZU uskutočnila slávnostná prezentácia knihy prof. JUDr. Karola Tótha, PhD.: Právo a zdravotníctvo, spojená s jej krstom. Okrem jeho Magnificencie  profesora MUDr. Jána Štencla, CSc., prvej prorektorky SZU prof. PhDr. Dany Farkašovej, PhD., pozvanie prijal aj minister zdravotníctva MUDr. Richard Raši, MPH.


 

 


 
09.02.2009 - Pamätná plaketa SAV

Dňa 9. februára 2009 si významný kardiológ a zakladateľ slovenskej echokardiografie pri príležitost významného životného jubilea prevzal Pamätnú plaketu SAV. Pamätnú plaketu SAV na malej slávnosti v budove Úradu SAV v Bratislave prof. MUDr. Igorovi Riečanskému, CSc. odovzdal podpredseda SAV Ivan Zahradník...


 

 


 
20.01.2009 - Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 20. januára 2009 sa konalo druhé zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.Vedeckú radu otvoril jej predseda prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., a pristúpil k udeleniu čestného titulu "profesor emeritus" SZU prof. MUDr. Rastislavovi Dzúrikovi, DrSc., ktorému poďakoval za jeho celoživotné dielo, za všetko, čo urobil pre slovenskú medicínu, ako aj pre univerzitu. Profesor Dzúrik poďakoval za prejavenú dôveru a ohodnotenie svojej práce.

 

 


 
08.01.2009 - Novoročné stretnutie pracovníkov SZU s rektorom a ministrom zdravotníctva

Novoročné stretnutie so zamestnancami univerzity sa konalo dňa 8. januára 2009 na pozvanie rektora univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. Tento rok sa nieslo v obzvlášť slávnostnej atmosfére. Univerzitná poslucháreň "A-154" sa naplnila do posledného miestečka. Na úvod prvá prorektorka a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. privítala vzácnych hostí so slovami, že si váži a oceňuje prítomnosť aj nášho ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH, ktorého sprevádzal vedúci služobného úradu MZ SR Ing. Pavol Lazúr. Menovite tiež privítala vedúcich predstaviteľov  SZU, ako aj celé slávnostné zhromaždenie.