Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

  • Doktorandské štúdium je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Cieľom štúdia je poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vzdelania v danom odbore, pripraviť ho na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním hlbokých teoretických vedomostí a zvládnutím metodík vedeckej práce na riešenom projekte.
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe  7.4.1 Ošetrovateľstvo. 
  • Doktorandské štúdium sa na fakulte vykonáva v dennej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme, pri ktorej je štandardná dĺžka štúdia najviac 5 rokov.

Podmienky prijatia

 

Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe  Ošetrovateľstvo, alebo príbuznom odbore v SR, alebo  v zahraničí. Podmienkou pre prijatie uchádzačov o doktorandské štúdium, ktorí ukončili druhý stupeň vysokoškolského štúdia s titulom " magister" je absolvovanie rigorózneho konania.
Témy (spolu so školiteľmi), termíny prijímacích pohovorov, podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

  •  vyvesené na úradnej výveske fakulty - Doktorandské štúdium, Limbová 14, 4. posch.,
  • zverejnené na webovej adrese SZU: www.szu.sk
  • sú k dispozícii na Referáte vedy a výskumu  FOaZOŠ SZU, Limbová 14, 4. posch., č. dverí 404.

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2010/2011

Bližšie informácie TU

 

Prihláška

 

Formulár prihlášky je na webovej stránke univerzity, resp. možno si ho zakúpiť v predajni tlačív Ševt-u.

 

Organizácia doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa na základe kreditového systému.
Organizáciu doktorandského štúdia upravuje Smernica dekana fakulty - Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

 

Ukončenie doktorandského štúdia

Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov, vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorej formálna úprava  a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 1/2010 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).