Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

  • Rigoróznym konaním (podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov preukazuje uchádzač, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
  • Rigorózne konanie môže prebiehať len v akreditovaných študijných odboroch.
  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (ďalej fakulta) zabezpečuje rigorózne konanie v akreditovanom študijnom programe  7.4.1 Ošetrovateľstvo.
  • Uchádzači o rigorózne konanie  v študijnom programe  Ošetrovateľstvo musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v študijnom programe  Ošetrovateľstvo, alebo príbuznom odbore v SR, alebo  v zahraničí.

Podmienky prijatia

Témy a podmienky prijatia na rigorózne konanie sú:

  • vyvesené na úradnej výveske fakulty - Rigorózne konanie, Limbová 14, 4. posch.,
  • zverejnené na webovej adrese SZU: www.szu.sk,
  • sú k dispozícii na Referáte vedy a výskumu  FOaZOŠ SZU, Limbová 14, 4. posch., č. dverí 404.

Prihláška

Formulár prihlášky je zverejnený na webovej stránke univerzity.

Organizácia rigorózneho konania
Organizáciu rigorózneho konania upravuje Smernica dekana fakulty - Zásady rigorózneho konania na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií.

Ukončenie rigorózneho konania
Podmienkou riadneho ukončenia rigorózneho konania je vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce, ktorej formálna úprava  a obsahová štruktúra je upravená Smernicou č. 1/2010 o náležitostiach záverečných prác (dostupná na www.szu.sk).


 
Zásady rigorózneho konania na FOaZOŠ (MS Word - DOC)
zasady_rigorozneho_konania_foazos_20090610.doc
 
Zásady rigorózneho konania na FOaZOŠ (Adobe Reader - PDF)
zasady_rigorozneho_konania_foazos_20090610.pdf
 
Metodický návod na písanie rigoróznej práce (MS Word - DOC)
121 kB
 
Metodický návod na písanie rigoróznej práce (Adobe Reader - PDF)
181 kB
 
Príiláška na rigoróznu skúšku (MS Word - doc)
prihlaska_na_rigoroznu_skusku_20090610.doc
 
Príiláška na rigoróznu skúšku (Adobe Reader - pdf)
prihlaska_na_rigoroznu_skusku_20090610.pdf