Ústav neuropsychiatrie

Prednosta ústavu:                            prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Zástupca prednostu ústavu:              doc. MUDr. Alojz Rakús
asistentka:                                      Viera Zapletalová

Kontakty:

Adresa:

Limbová 14, 833 03 Bratislava

Úradné hodiny:

pondelok: 1130 - 1430
štvrtok: 1230 - 1430


O ústave

 Ústav neuropsychiatrie SZU bol zriadený rektorom SZU dňom 1.4.2008 ako reakcia na skutočnosť, že podľa Smernice 2001/19 Európskeho parlamentu a Rady (v znení neskorších predpisov), ktorá sa premietla do Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 (a ďalších), je neuropsychiatria samostatný špecializačný odbor medicíny. 

Neuropsychiatria sa zaoberá štúdiom, klasifikáciou, diagnostikou, liečbou, prevenciou, rehabilitáciou, prognózou a posudkovou činnosťou porúch a ochorení, ktoré sú zároveň predmetom záujmu psychiatrie i neurológie. Tento prienik oboch odborov je čoraz zreteľnejší najmä v dôsledku narastajúcich poznatkov neurovied, ako aj nových diagnostických i terapeutických metód.

Ústav neuropsychiatrie SZU sa zameriava na zabezpečovanie špecializačného štúdia neuropsychiatrie (pozri prílohu), ako aj výskumnú a zdravotnícku starostlivosť (ich plné rozvinutie sa však dosiahne po vytvorení samostatnej klinickej výučbovej základne, ktoré sa pripravuje). 

Príloha:
špecializačný študijný program pre špecializačný odbor neuropsychiatria