Archív 2006

24.11. - 03.12.2006 - th International Congress of Behavioral Medicine "Bridging Behavior and Health - Connecting the Hemispheres"
V dňoch 24. 11. 2006 - 3. 12. 2006 MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD. a PhDr. Eva Šovčíková, CSc. vedecké pracovníčky VVZ SZU  sa zúčastnili v rámci projektu v Thajskom Bangkoku konferencie: "th International Congress of Behavioral Medicine  "Bridging Behavior and Health - Connecting the Hemispheres"
 
21.11. - 22.11.2006 - Medzinárodná konferencia: "Změna v roli sestry na počátku nového tisíciletí."
Dňa 21. - 22. november  2006 sa PhDr. Anna Zvalová z FOaZOŠ zúčastnila medzinárodnej  konferencie na tému: "Změna v roli sestry na počátku nového tisíciletí.", ktorá sa uskutočnila v Národním centre ošetřovatelství a nelékářskych zdravotnických oború, Vinářska 6, v Brne. Organizátor bolo Národní centrum ošetřovatelství a nelékářskych zdravotnických oború, Vinářska 6,  Brno a Česká asociace sester - sekcia managementu.
 
30.10. - 03.11.2006 - 2nd Annual Meeting of the INTARESE Project
V dňoch 30. 10. 2006 - 3. 11. 2007 sa MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD. a RNDr. Soňa Wimmerová, vedeckí pracovníci, SZU, Bratislava zúčastnili v Holandsku, Utrecht výročného pracovného stretnutie riešiteľov projektu EU 6FP - 2nd Annual Meeting of the INTARESE Project.
 
02.09. - 06.09.2006 - Joint Meeting of the European Society for Clinical Virology and the Clinical Virology Group of the Society for General Microbiology Birmingham
Vedecko výskumnú základňu SZU reprezentovala MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
 
01. - 06.09.2006 - International Conference on Environmental Epidemiology and Exposure, Paríž
Na Medzinárodnej konferencii o environmentálnej epidemiológii a expozícii sa zúčastnili viacerí odborníci so SZU.
 
28.08 - 01.09.2006 - 20th Int. Conf. IUMS Foodmicro 2006
Na konferencii v Bologne SZU zastupovala samostatná vedecká pracovníčka Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. z Oddelenia mikrobiológie SZU.
 
22. - 26 .08.2006 - 9. Svetový kongres o Downovom syndróme vo Vancouveru
Slovensko a Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovala doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc. NZZ, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie.
 
29.07.2006 - návšteva Odd. klinickej mikrobiológie Baťovej nemocnice v Zlíne
Skupina odborníkov pod vedením doc. Ing. K. Králikovej, CSc.  skúmala bakteriálne kmene Pseudomonas aeruginosa, rezistentné na väčšinu použiteľných antibiotík a prenášajúcich túto rezistenciu.
 
22.07.-27.07.2006 - "14th European Bioenergetics Conference"
Na konferencii doc. MUDr. Jaromír Horecký, DrSc. prezentoval prácu autorov: J. Horecký, L. Bačiak, O. Vančová, S. Wimmerová, S. Kašparová "Effect of Transient Ischemia on Rat Brain Energy Metabolism Assessed in vivo by 31P MRS and in vitro by Mitochondrial OXPHOS".
 
08.-15.07.2006 míting výskumného projektu Slovakia PCB Exposure and Early Childhood Development Study"
Míting organizoval projektový partner Department of Epidemiology nad Preventive Medicine, University of California, Davis.
 
05.-07.2006 - European Summer Conference - 2006
Aktívnou účasťou sa doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mimoriadny profesor, prorektor SZU zúčastnil na európskej letnej konferencii ...
 
02.-07.2006 - 36. Stretnutie Európskej Spločnosti pre Enviromentálnu Mutagenézu: "Od Génov k Molekulárnej Epidemiológii"
Oddelenie experimentálnej genetiky VVZ - SZU na stretnutí reprezentovala jeho pracovníčka Mgr. Alexandra Horská ...
 
25.-26.06.2006 - I. medzinárodná konferencia WHO PATH - pre hodnotenie výkonnosti v nemocniciach a zasadnutie riadiacej skupiny WHO PATH
Doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA vedúca Katedry medicínskej informatiky FVZ SZU sa zúčastnila konferencie, ktorá sa konala v Bruseli. Jej cieľom bola výmena skúseností z pilotnej fázy projektu PATH v participujúcich nemocniciach.
 
22.-23.06.2006 - 31. kongres Českej nefrologickej spoločnosti
Kongresu sa zúčastnili prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc. a prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. z Oddelenia klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU.
 
17.06.2006 - 2nd International Conference on Crossroads between Innate and Adaptive Imunity
Aktívnou účasťou sa zúčastnila doc. Ing. Eva Jahnová, CSc. na vyššie spomínanej konferencii, ktorá bola zameraná na vzťahy medzi prirodzenou a získanou imunitou v experimente ...
 
11.-18.06.2006 - Pracovná cesta rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Kazachstane
Cieľom pracovnej cesty rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. bolo navštíviť partnerské univerzity a zdravotnícke inštitúcie v Kazachstane, otvoriť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a ponúknuť možnosť realizácie pregraduálneho, špecializačného a postgraduálneho štúdia pre uchádzačov v Kazachstane na Slovenskej zdravotníckej univerzite.