Archív aktualít 2008

15.12.2008 - Predvianočné stretnutie detí s dysfluenciou na SZU

Dňa 15. 12. 2008 sa uskutočnilo milé predvianočné posedenie pre deti s dysfluenciou, ich rodičov a príbuzných, ktorí v priebehu roka navštevujú Centrum pre dysfluencie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

 

 

 


 
08.12.2008 - Monotematické dni 2008: "Nádory pečene"

Dňa 8.12.2008 na Monotematickom dni 2008 "Nádory pečene", s medzinárodnou účasťou, prebehla okrem veľa zaujímavých aktivít, aj jedna milá, spoločenská udalosť.


 

 


 
27.11.2008 - Kolektív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovičovej, PhD. obdržal Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR

Dňa 27.11.2008 obdržal kolektív pracovníkov MUDr. Ľubice Palkovičovej, PhD. Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. za vedu a techniku za rok 2008 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Túto cenu dostal kolektív zo Slovenskej zdravotníckej univerzity za vynikajúce výsledky v oblasti  štúdia vplyvov znečistenia životného prostredia na zdravie detskej populácie.

 

 


 
18.11.2008 - SZU udeľovala čestné tituly - Doctor honoris causa

Slovenská  zdravotnícka univerzita pri príležitosti 55. výročia založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania lekárov a ostaných zdravotníckych pracovníkov, ktoré si pripomínala počas celého roka 2008, mala tú česť privítať na pôde dvoch významných ľudí, dve osobnosti, ktorá sa každá svojou mierou zásluh a možností podpísala na tom, že zo vzdelávacej ustanovizne, ktorá prešla radom organizačných zmien a aj zmenami názvov - od Školského strediska povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov, cez dva ústavy, dva inštitúty, jednu akadémiu, aby nakoniec rozhodnutím parlamentu, ústavnou väčšinou, napokon vznikla dňa 1. septembra 2002 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Bola schválená zákonom NR SR č. 401/2002 Z. z., ako štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte MZ SR.
Vedecká rada SZU schválila návrh udelenie titulu "doctor honoris causa" prezidentovi SR v rokoch 1999 až 2004 Ing. Rudolfovi Schustrovi, PhD. a prof. Dr. Rudolfovi Klimekovi, PhD., FRSM, profesorovi gynekológie a pôrodníctva z Jagellonskej Univerzity v Krakowe.


 
13.-14.11.2008 - 12 transplantácia pečene vo FNsP Bratislava

V noci z 13.11.2008 na 14.11.2008 sa vo FNsP Bratislava, v Nemocnici akad. L. Dérera uskutočnila úspešná transplantácia pečene v rámci obnoveného pečeňového transplantačného programu. Operáciu vykonal zmiešaný brniansko-bratislavský tím. Transplantácia pečene sa v tejto nemocnici uskutočnila po viacmesačnej prestávke. Ide o dvanástu transplantáciu pečene v NsP akad. L. Dérera v Bratislave.  Vedúcim pečeňového transplantačného programu bol mim. prof. MUDr. Filip DANNINGER, CSc. zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a vedúcim hepatologickej pracovnej skupiny zasa prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS., taktiež zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
06.11.2008 - Slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 6. novembra 2008 sa v aule Obvodného úradu (nám.  Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica) uskutočnila za účasti rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. slávnostná imatrikulácia.

 


 

 


 
06.11.2008 - Školiace pracoviská v NsP Žilina

Vychádzajúc z filozofie SZU, že univerzita bude spolupracovať so všetkým špičkovými pracoviskami v rámci Slovenska, a aj takto bude napomáhať k ich ešte výraznejšiemu zvyšovaniu odbornej úrovne, ako aj odbornej úrovne svojich poslucháčov, zriadil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách a v súlade so Štatútom SZU v Bratislave školiace pracovisko SZU v rámci Neurochirurgického oddelenia, Oddelenia pediatrickej ortopédie a Chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Žiline

 


 
05.11.2008 - Školiace pracovisko SZU vo Vojensko - výcvikovom priestore Lešť

Dňa 5. novembra 2008 sa rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., za prítomnosti dekana Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. a kvestora SZU Ing. Milana Cagáňa, MPH zúčastnili odovzdania zriaďovacej listiny pre školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vo Vojensko-výcvikovom priestore Lešť. Listinu od nich prevzal brigádny generál MUDr. Pavol Maslík, PhD., riaditeľ Ústavu špeciálneho zdravotníctva VVP Lešť, ktorému zároveň poďakovali za jeho ústretový prístup.

 


 
04.11.2008 - Prvé zasadanie Vedeckej rady SZU v akademickom roku 2008/2009

Dňa 4. novembra 2008 sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnilo prvé zasadanie Vedeckej rady SZU v akademickom roku 2008/2009. Vedeckú radu otvoril rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý prítomných privítal.

 

 

 


 
27.5. - 4.11.2008 Úspešné transplantácie pečene na Chirurgickej klinike SZU vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici
...
 
24.-25.10.2008 - 3. Medzinárodná vedecká konferencia: SESTRY A EURÓPSKE STRATÉGIE ZDRAVIA V 21. STOROČÍ

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií usporiadala v dňoch 24. až 25. októbra 2008 - 3. Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom:  "SESTRY A EURÓPSKE STRATÉGIE ZDRAVIA V 21. STOROČÍ",


 

 


 
14.10.2008 - Rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU a slávnostné otvorenie akademického roka

Dňa 14. októbra  2008 o 13,00 hod. sa konalo v "posluchárni A" rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU, ktoré bolo zároveň spojené so slávnostným otvorením nového akademického roka 2008/2009. Okrem členov VR boli preto prítomní aj študenti všetkých troch ročníkov všeobecného lekárstva, pedagogickí pracovníci, ako aj zamestnanci školy.


 

 


 
26.09.2008 - Celoslovenská konferencia: Dieťa na prahu tretieho tisícročia

Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra environmentálneho zdravia usporiadala v rámci 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, pod záštitou dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora dňa 26. septembra 2008 celoslovenskú konferenciu...


 

 


 

 
08.-13.09.2008 - Týždeň seniorom: VII. Geriatrický kongres, ASPHER, EURAG

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva v dňoch 8. 9.-13.9.2008 vo svojich priestoroch uskutočnila ojedinelé podujatie pod názvom: Týždeň seniorom

 

 

 


 
19.-27.07.2008 - III. letná škola medzinárodných študentov v Ternopile, Ukrajina

Naši študenti absolvovali III. letnú školu medzinárodných študentov v Ternopile, Ukrajina

 

 

 

 


 
16.07.2008 - Slávnostná promócia doktorandov verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Dňa 16. júla 2008 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity konala slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo, ktorí študovali na Fakulte verejného zdravotníctva SZU.

 

 

 


 
11.07.2008 - Slávnostná promócia bakalárov denného a externého štúdia Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Za prítomnosti rodinných príslušníkov sa dňa 11. júla 2008 v poobedňajších hodinách uskutočnila aj slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia.


 

 


 
11.07.2008 - Slávnostná promócia magistrov denného a externého štúdia verejného zdravotníctva

Dňa 11. júla 2008 končili na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave prví absolventi denného štúdia. Prítomných absolventov, za prítomnosti prodekanov a členov Akademického senátu, privítal a pozdravil dekan fakulty doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor.

 

 


 
10.07.2008 - Slávnostná promócia externých absolventov bakalárskeho štúdia Ošetrovateľstva na FOaZOŠ

Aj 10. júla 2008 pokračovala šnúra ďalších slávnostných promócií, keď si svoj diplom z rúk svojej dekanky a prvej prorektorky prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.  prevzali absolventi bakalárskeho externého štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU.

 

 

 


 
09.07.2008 - Slávnostné promócie absolventov študijných programov - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Fyzioterapia, Rádiologická technika, Urgentná zdravotná starostlivosť

Dňa 9. júla 2008 slávnostne ukončili štúdium absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Fyzioterapia, Rádiologická technika a Urgentná zdravotná starostlivosť.


 

 


 
08.07.2008 - Promócia absolventov magisterského externého študijného programu Ošetrovateľstvo

Dňa 08. júla 2008 si prevzalo z rúk prvej prorektorky a dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplom magistra 130 absolventov magisterského externého štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo.


 

 


 
07.07.2008 - Slávnostná promócia absolventov magisterského externého programu Ošetrovateľstvo

Dňa 7. júla 2008 za prítomnosti prvej prorektorky a dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných študií SZU promočným aktom slávnostne ukončili štúdium na tejto fakulte študenti externého magisterského štúdia v študijmom programe Ošetrovateľstvo.


 

 


 
27.06.2008 - Slávnostná stomatologická konferencia FZŠŠ

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií a Katedry stomatológie usporiadali dňa 27. júna 2008 slávnostnú stomatologickú konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. v Aule SZU. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti osláv 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.
Konferencia sa konala za prítomností hostí - doc. MUDr. Alojza Rakusa, prodekana FZŠŠ, v zastúpení dekana prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., prof. MUDr. Vladimíra Javorku, PhD, prezidenta Slovenskej stomatologickej spoločnosti a prednostu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OUSA v Bratislave, MUDr. Jána Gašiča, prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov, prof. MUDr. Jána Ležoviča, Dr.Sc. emeritného profesora SZU a bývalého prednostu Stomatologickej kliniky a katedry. Pozvanie prijali aj bývalí spolupracovníci Katedry stomatológie, absolventi kurzov a atestácií, ako aj ostatní zubní lekári v rámci kontinuálneho vzdelávania SKZL.


 
26.-27. 06. 2008 - Fórum absolventov štúdia Master of Public Health

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva usporiadala pri príležitosti 55 výročia založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov odborné fórum absolventov štúdia "Master of Public Health".


 

 


 
17. 06. 2008 - Zasadanie Vedeckej rady SZU

Dňa  17. júna 2008  o  10.00 h sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity, konalo zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

 


 

 


 
15.-19.06.2008 - Medzinárodný workshop: "Fogarty Summer Institute for Rural and Environmental´Health 2008"

V dňoch 15. 06. až 19. 06. 2008 sa v rámci vedeckých podujatí pri príležitosti 55 výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku uskutočnil medzinárodný workshop "Fogarty Summer Institute for Rural and Environmental Health 2008" na tému "Finding Partners and Developing Collaborations". Podujatia sa zúčastnilo 35 mladých odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva z európskych štátov a USA.

 

 


 
11. 06. 2008 - Vedeckovýskumné aktivity vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity v rámci riešenia zahraničných projektov

Dňa 11. júna 2008 sa v miestnosti B-001 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnila v rámci osláv 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pracovná konferencia.


 
13.06.2008 - Medzinárodná konferencia Katedry gynekológie a pôrodníctva SZU

Z príležitosti 55. výročie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa dňa 13. júna 2008 v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná  konferencia Katedry gynekológie a pôrodníctva SZU.

 

 

 


 
10. 06. 2008 - Slávnostná promócia absolventov Master´s of Public Health

Fakulta verejného zdravotníctva SZU každoročne pripravuje odborníkov pre riadenie verejného zdravotníctva - tzv. Master´s of Public Health (MPH).  Štúdium trvá 3 roky, ktoré je rozdelené na 6 semestrov, každý semester má 2 týždne kontaktného štúdia a je rozdelený do modulov: - verejné zdravotníctvo, zdravotná politika, zdravotnícky manažment.

 

 

 


 
04. 06. 2008 - Slávnostné stretnutie s ocenenými zamestnancami SZU v Primaciálnom paláci

Akoby sa duch osláv 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku len pomyselne preniesol z priestorov Slovenskej filharmónie, do Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca v Bratislave. Priestory sály zaplnili najmä ako bývali, tak  aj súčasní zamestnanci Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

 


 
15. 05. - 16. 05. 2008 - I. Neuropsychiatrický kongres
V dňoch 15. 05. - 16. 05. 2008 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity pri príležitosti osláv 55. výročia ďalšieho inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku konal I. Neuropsychiatrický kongres.

 
12. 05. 2008 - Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity z príležitosti 55. výročia

Májový mesiac patrí možno k najkrajším z celého roku. Ak sa 1. mája 1953 začala písať história inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, tak práve 12. mája 2008  všetci, ktorí pre túto najkrajšiu, najhumánnejšiu myšlienku priložili ruku k dielu, všetci, čo v časoch dobrých i zlých pracovali na spoločnej veci, aby na Slovensku vznikla inštitúcia, ktorá bude garantovať odbornú úroveň lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, sa napokon stretli v priestoroch Slovenskej filharmónie.

 


 
29. - 30. 04. 2008 - Rodina ako multidimenzionálny činiteľ rozvoja osobnosti dieťaťa

V dňoch 29. - 30. 4. 2008 sa v Kúpeľoch Brusno konala celoštátna konferencia ošetrovateľstva s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 55. výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, prof.MUDr. Ján Štencl, CSc.


 

 


 
29. 04. 2008 - 4. celoštátna prehliadka prác ŠVOČ

29. apríla 2008 zorganizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií,  pod vedením prvej prorektorky a dekanky prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc.: Študentskú vedeckú konferenciu - 4. celoštátnu prehliadku prác ŠVOČ v Bratislave.

 

 

 


 
28. 04. 2008 - Zasadnutie Vedeckej rady FOaZOŠ SZU

Dňa 28. 04. 2008 sa konalo riadne zasadnutie Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

 

 

 


 
23.-26.04.2008 - Kongres v Žiline: Artériová hypertenzia

Spoločný XXIII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a XII. kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti organizovaný v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva sa uskutočnil v dňoch 23. až 26. apríla 2008 v Žiline pod názvom Artériová hypertenzia.


 

 


 
23. 04. 2008 - Mimoriadne zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 23. 04. 2008 sa konalo mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady SZU, ktoré otvoril a viedol predseda Vedeckej rady univerzity a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Vedecká rada prerokovala návrh Kritérií na začatie habilitačného konania na FZŠS a Kritérií na začatie konania na vymenúvanie profesorov na FZŠŠ, ktoré boli schválené Vedeckou radou FZŠŠ dňa 15. 04. 2008

 

 


 
17.04.2008 - Súťaž mladých zdravotníkov na základných školách, Smolenice
Z príležitosti 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku zorganizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity na ZŠ Matky Alexie v Bratislave podujatie s názvom: "Súťaž mladých zdravotníkov na základných školách",
 
10.- 12. 04. 2008 - 10. ročník sympózia LABMED 2008

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, Slovenská lekárska spoločnosť a Alpha Medical pri príležitosti 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a pri 10. výročí začiatku sympózií Labmed uskutočnili pod záštitou UEMS v dňoch 10. - 12. 4. 2008, na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12, Bratislava jubilejný 10. ročník sympózia LABMED 2008 s medzinárodnou účasťou.


 

 


 
E-learning na SZU

E-learning patrí medzi moderné metódy dištančného vzdelávania a vytvára akýsi most medzi samoštúdiom bez prítomnosti lektora a kontaktným štúdiom, pre ktorý je charakteristický priamy vzťah lektor - študent.

 

 


 
04.04.2008 - XLVIII. Dérerov memoriál

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť a Česká internistická spoločnosť usporiadali  04. 04. 2008 v posluchárni č. 1 FNsP akad. L. Dérera, Bratislava - Kramáre Limbová 5 vedeckú pracovnú schôdzu pri príležitosti XLVIII. Dérerovho memoriálu a pri príležitosti 55. výročia založenia inštitucionálneho vzdelávania na Slovensku.


 

 


 
04.04.2008 - Tlačová beseda k Svetovému dňu zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR,  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa zdravia (07. 04. 2008)
uskutočnili dňa 4. apríla 2008 tlačovú besedu na tieto aktuálne problémy:

 

 


 
15.03.2008 - XVIII. Getlíkov deň

Dňa 15. marca 2008 sa konal v priestoroch FNsP Sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke XVIII. Getlíkov deň. Táto významná celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou bola venovaná nedožitým 92. narodeninám prof. Getlíka, ako aj k 55. výročiu inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania na Slovensku. Konferenciu organizovala Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a Katedra pediatrie FZŠŠ SZU.

 

 


 
12.02. - 16.05.2008 - Výučba verejného zdravotníctva na Katedre žurnalistiky FiF-UK

Vychádzajúc z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie "Zdravie 21" musí verejné zdravotníctvo, okrem iného, upriamiť svoju pozornosť aj na cieľ č. 18, v ktorom sa definuje, že: "Pracovníci verejného zdravotníctva sú v rámci vzdelávania pripravovaní tak, aby pôsobili ako "uschopňovatelia", sprostredkovatelia a obhajcovia zdravia, a aby (spolu)pracovali so širokou paletou partnerov".

 

 


 
06.03.2008 - Seminár učiteľov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a mentoriek klinickej praxe

Pod  záštitou dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. sa dňa 6. marca 2008 o 13.30 hod. v zasadačke Vedeckej rady FOaZOŠ SZU uskutočnil Seminár učiteľov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a mentoriek klinickej praxe.


 

 


 
19.02.2008 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 19. februára 2008 o 10.00 h sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnilo zasadnutie  Vedeckej  rady univerzity ...

 


 

 


 
19.02.2008 - Kontinuálne medicínske vzdelanie (CME) v SR

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie, člen Európskej akreditačnej rady CME uskutočnila dňa 19. 02. 2008 o 14,00 hod. v posluchárni č. 1 v Detskej FN, Bratislava, Limbová 1 celoslovenskú pracovnú konferenciu...

 

 

 


 
01.01.2008 - prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc. vyznamenaný prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič udelil pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky najvyššie štátne vyznamenania. Medzi vyznamenanými bol aj prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc., ktorý prevzal z rúk hlavy štátu Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti pediatrie.