Univerzitné kliniky a školiace pracoviská

Univerzitné kliniky SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Nemocnica akademika Ladislava Dérera
Limbová 5, 833 05, Bratislava
Tel.: +421 2 59541 111

 • I. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU
 • I. Klinika fyziatrie a liečebnej rehabilitácie SZU
 • I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
 • I. chirurgická klinika SZU
 • I. interná klinika SZU
 • Klinika úrazovej chirurgie SZU
 • Neurochirurgická klinika SZU
 • Urologická klinika SZU
 • Klinika infektológie a tropickej medicíny 
 • Ústav patológie SZU
 • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 
 • Ústavná lekáreň 
 • Ambulancia všeobecného lekárstva SZU
 • Oddelenie dorastového lekárstva
 • Klinika biochémie 
 • Oddelenie telovýchovného lekárstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6, 826 06, Bratislava
Tel.: +421 2 48234 111

 • I. Neurologická klinika SZU
 • I. Psychiatrická klinika SZU
 • I. Kožná klinika SZU
 • I. Klinika hrudníkovej chirurgie SZU
 • Klinika pneumológie a ftizeológie SZU
 • Klinika plastickej chirurgie SZU
 • Ortopedická klinika
 • Liečebňa dlhodobo chorých

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07,Bratislava - Petržalka
Tel.: +421 2 6867 1111

 • Gastroenterologická klinika SZU
 • Klinika pre deti a dorast A. Getlíka - I. Detská klinika SZU
 • I. Očná klinika SZU
 • Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU
 • Klinika hematológie a transfuziológie SZU
 • Otorinolaryngologická klinika SZU
 • Ústav súdneho lekárstva
 • Oddelenie detskej endokrinológie a diabetológie
 • Oddelenie detskej nefrológie
 • Oddelenie farmaceutickej technlógie

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13, 813 69, Bratislava
Tel.: +421 2 57290 111

 • Klinika lekárskej genetiky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Špecializovaná geriatrická nemocnica
Krajinská 91, 825 56 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tel: +421 2 4025 1111

 • Rádiologická klinika SZU
 • Oddelenie akupunktúry 
 • Klinika geriatrie SZU
 • Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

Detské kardiocentrum SR
Limbová 1, 833 51, Bratislava
Tel: +421 2 59371 444,

 • Detská kardiochirurgická klinika
 • Detská kardiologická klinika

Národný onkologický ústav, Bratislava
Klenová 1, 833 10, Bratislava
Tel: +421 2 59378 111

 • Interná klinika SZU
 • Klinika onkologickej chirurgie SZU
 • Ústavná lekáreň

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Limbová 1, 833 40, Bratislava
Tel: +421 2 59371 111

 • I. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU
 • Klinika neonatálnej a detskej chirurgie SZU
 • Detská psychiatrická klinika
 • Neurologické oddelenie
 • Očná klinika
 • ORL klinika
 • Detské onkologické oddelenie
 • Detská klinika
 • Detská kožná klinika
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie
 • Oddelenie detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy
 • Klinika pediatrickej urológie SZU
 • Ústavná lekáreň

Onkologický ústav Sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10, 812 50  Bratislava
tel: +421 2 59249 111

 • Klinika radiačnej onkológie SZU
 • Klinika nukleárnej medicíny SZU
 • Klinika gynekologickej onkológie SZU
 • Klinika onkológie SZU
 • Klinika stereotaktickej rádiochirurgie SZU
 • Oddelenie chemoterapie infekčných ochorení

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Telefón: +421 2 59320 111

 • Klinika cievnej chirurgie SZU
 • Kardiologická klinika SZU
 • Klinika kardiovaskulárnej chirurgie SZU
 • Oddelenie rádiológie

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Námestie arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17, Banská Bystrica
Tel: +421 48 413 52 40,

 • II. Interná klinika SZU
 • II. Očná klinika SZU
 • II. Chirurgická klinika SZU
 • Klinika plastickej chirurgie SZU
 • Algeziologická klinika SZU
 • II. Urologická klinika SZU
 • II. Neurologická klinika SZU
 • II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
 • Neurochirurgická klinika SZU
 • Dermatovenerologické oddelenie
 • Oddelenie anesteziológe a intenzívnej medicíny

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici
Námestie L. Svobodu 4, 974 09, Banská Bystrica
Tel: +421 48 441 33 01

 • II. Detská klinika SZU
 • Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
 • II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Nemocnica Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15, Košice-Šaca
Tel: +421 55 7234 111

 • III. chirurgická klinika SZU
 • III. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie i. Krasku 4, 921 12, Piešťany
Tel: +421 33 772 35 08

 • Klinika reumatológie SZU

Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37, Kováčová
Tel: +421 45 5205 111 - ústredňa

 • Rehabilitačná klinika SZU

Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1, 040 86 Košice
Tel.: +421 55 623 32 29

 • Kabinet leteckého lekárstva

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
nám. Republiky 14, 984 39, Lučenec
Tel: +421 47 44 11 111

 • III. Detská klinika SZU


Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Tel: +421 35 691 2111

 • Neurochirurgická klinika SZU


Vysunuté vzdelávacie zariadenia SZU sídlia v nasledujúcich mestách:

  • Modra-Harmónia
  • Košice
  • Martin
  • Piešťany

 

Školiace pracoviská SZU

  • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, FNsP Nové Zámky
  • Neonatologické oddelenie, FNsP Nové Zámky
  • Neonatologické oddelenie, FNsP Košice
  • Neonatologické oddelenie, MFN Martin
  • Neonatologické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta B.Bystrica
  • Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
  • Odborný geriatrický ústav sv. Lukáša, Košice
  • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
  • Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o., Nitra-Zobor
  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
  • Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
  • Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
  • Ústav klinickej mikrobiológie, FN Nitra
  • HPL, s.r.o., Bratislava (pre oblasť klinickej mikrobiológie)
  • Nefro-Comp, s.r.o., Dialyzačné stredisko so sídlom vo FNsP Bratislava
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
  • Neštátne zdravotnícke zariadenie MRI, s.r.o., Trnava
  • Neštátne zdravotnícke zariadenie MR s.r.o., Banská Bystrici
  • Excimer, s.r.o., Bratislava
  • Optika Siloe, Klinika očnej mikrochirurgie Veni-Vidi; Telocvičná ul. č. 40, pracovisko Obchodná ul. č. 44, Bratislava
  • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. - Kováčová
  • Life Star Emergency, s.r.o. - záchranná zdravotná služba
  • FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Dermatovenerologické oddelenie
  • Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 
  • Sportclinic, Bratislava 
  • UCB Sevis, s.r.o., Banská Bystrica (záchranná služba)
  • Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Antolská č. 11, Bratislava
  • Ambulancia všeobecného lekára Doc. MUDr. J. Gajdošíka, PhD., Nové Zámky
  • Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. O. Kovácsikovej,Lučenec
  • Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. A. Zajacovej, BB
  • Nemocnica Ministerstva obrany SR - pre odbor všeobecné lekárstvo