Rektorát

Rektor:

Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc.

Prorektori:

 • Prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.
  • 1. prorektor a prorektor pre vzdelávaciu činnosť

 • Prof. MUDr. Ján BREZA, DrSc.
  • prorektor pre liečebno-preventívnu činnosť

 • Prof. MUDr. Viliam FISCHER, CSc.
  • prorektor pre styk s verejnosťou

 • Doc. MUDr. Jaroslav HINŠT, CSc., mim. profesor
  • prorektor pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických hodností

 • MUDr. Katarína ŠEBEKOVÁ, DrSc.
  • prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť

 • Prof. MUDr. Juraj ŠVEC, DrSc.
  • prorektor pre medzinárodné vzťahy

 • Doc. MUDr. Roman KOVÁČ, CSc., mim. profesor
  • prorektor pre rozvoj univerzity • Ing. Milan CAGÁŇ, MPH
  • kvestor

 • Veronika JAROŠOVÁ
  • vedúca oddelenia ľudských zdrojov

 • Ing. Dagmar NÉMETHOVÁ
  • riaditeľka kancelárie rektora

Kontakt:

Kancelária rektora univerzity
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03  Bratislava 37

tel: +421-2-59 370 274
fax: +421-2-59 370 276
mail:
info@szu.sk