Archív aktualít 2007

11.12.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 11. 12. 2007 sa uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zasadnutie Vedeckej rady, ktoré otvoril a viedol jej predseda a rektor univerzity, Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

 

 

 


 
07.12.2007 - Beánia študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity

Študenti fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií študujúci odbor - všeobecné lekárstvo otvorili svoju tradíciu konania beánií, nadväzujúc tak na beániu, ktorú po prvý krát v histórii Slovenskej zdravotníckej univerzity v minulom školskom roku zorganizovala Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií...


 

 


 
30.11.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu boja proti AIDS

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR usporiadali pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS dňa 30. 11. 2007 v zasadačke ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, Bratislava tlačovú besedu na predmetnú tému.

 

 

 


 
28.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov FOaZOŠ

Na slávnostnom imatrikulačnom ceremoniály  Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií sa stretli dňa 28. 11. 2007 v Aule SZU študenti niekoľkých odborov: Ošetrovateľstvo - denná forma štúdia, Pôrodná asistencia - denná forma štúdia, Fyzioterapia - denná forma štúdia, Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma štúdia, Fyziologická a klinická výživa - externá forma štúdia, Sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov - externá forma štúdia.

 

 


 
27.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Za zvukov fanfár vstúpili do Auly SZU akademickí funkcionári, aby sa zúčastnili imatrikulačného aktu - sľubu tých, ktorí zaujmú študentské miesta na univerzite. Novoprijatí študenti odboru sestier a pôrodných asistentiek dňom prevzatia svojho imatrikulačného listu sa tak stávajú členmi študentskej obce so všetkými jej právami, ale aj povinnosťami.

 

 


 
22.11.2007 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Za prítomnosti jeho Magnificencie profesora  MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, zložilo dňa 22. novembra 2007 päťdesiatjeden študentov odboru  verejné zdravotníctvo svoj slávnostný imatrikulačný sľub.

 

 

 


 
20.- 21.11.2007 - Udelenie ocenenia "Top manažér kvality roku 2007"

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov  VI. ročníka súťaže Top manažéri kvality roku 2007, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2007 v Mestskom divadle v Žiline počas XIV. ročníka medzinárodnej konferencie  Svetový deň kvality,  prevzala Mgr. Eva Němcová, vedúca Jednotky zabezpečenia kvality na SZU ocenenie "Top manažér kvality roku 2007".


 

 


 
16.11.2007 - Ocenenie prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním  Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007. Slávnostný galavečer sa uskutočnil v piatok 16. novembra 2007. v priestoroch Historickej budovy NR SR v Bratislave.Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána  Mikolaja prevzal ocenenie  za "Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky" prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. dekan Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity


 
16.-22.11.2007 - Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998. 
Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, že problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu verejného zdravotníctva, chceme zvlášť tento rok upriamiť verejnosť na problém užívania alkoholu. Alkohol je v poslednom období často skloňovanou príčinou správania, ktoré viedlo k trvalému či dočasnému poškodeniu zdravia ľudí. Ochrana ľudí pred alkoholizmom a ochrana verejného poriadku sú stálou výzvou našej spoločnosti v smere zvýšenia úsilia s cieľom znižovania následkov.

 


 
14.11.2007 - Týždeň vedy na Slovensku - Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II.

V rámci Týždňa vedy na Slovensku 2007 sa konal v Aule  SZU okrúhly stôl na tému "Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II." Išlo v poradí o druhé stretnutie, ktoré nadväzovalo na okrúhly stôl, ktorý sa konal dňa 20. 11. 2006 z iniciatívy pracovníkov Vedecko - výskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity, na čele s MUDr. Evou Mitrovou, DrSc.


 

 


 
12.-13.11.2007 - Medzinárodný kongres ITAPA 2007 a prvá cena Zlepšovanie procesov

Na medzinárodnom kongrese ITAPA 2007, ktorý sa konal  12. - 13. novembra 2007 v Bratislave získal Epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva EPIS v kategórii Zlepšovanie procesov prvú cenu.
Na preberaní  víťazného ocenenia  sa zúčastnili (na obr. č.1 zľava): RNDr. Aleš Mičovský konateľ spoločnosti Softec s.r.o., MUDr. Zuzana Krištúfková z Fakulty verejného zdravotníctva SZU, manažér projektu PHARE, RNDr. Františka Hrubá, vedúca IT projektu za  verejné zdravotníctvo a RNDr. Karol Hierweg, vedúci IT projektu za firmu Softec.

 


 
07.11.2007 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU

Za prítomnosti jeho Magnificencie profesora  MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, zložilo dňa 7. novembra 2007 tridsať študentov odboru  všeobecného lekárstva svoj slávnostný imatrikulačný sľub.

 

 

 


 
06.11.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Pätnásť  študentov 1. ročníka externého štúdia odboru - Ošetrovateľstvo - dňa 6. novembra 2007 zložilo svoj slávnostný imatrikulačný sľub...

 

 

 


 
05.11. 2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 5. novembra 2007 sa v priestoroch Auly Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov denného a externého bakalárskeho štúdia. Slávnostný imatrikulačný sľub zložilo 143 študentov, ktorí v akademickom roku 2007/2008 zahájili svoje štúdium v akreditovaných študijných odboroch:

      • Ošetrovateľstvo
      • Urgentná zdravotná starostlivosť
      • Fyzioterapia.

 
30.10.2007 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Za prítomnosti rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, prvej prorektorky SZU prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a členov senátu vstúpilo za zvukov fanfár do Auly SZU  135 novoprijatých študentov aby, podľa zaužívaných zvyklostí,  zložili svoj slávnostný imatrikulačný sľub...

 

 


 
23.10.2007 - Vedecká rada Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií

Dňa 23. októbra 2007 sa uskutočnila Vedecká rada FZŠŠ pod vedením jej dekana prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., ktorá sa konala za prítomnosti rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

 

 

 


 
15.10.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu výživy

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave dňa 15. 10. 2007 uskutočnili pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10. 2007) tlačovú besedu s nasledovným programom:

 

 

 


 
09.10.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa  09. októbra 2007 sa v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity konalo zasadnutie Vedeckej rady SZU s nasledovným programom:

1. Otvorenie,
2. Stratégie rozvora fakúlt a Vedeckovýskumnej základce SZU v rokoch 2007-2010,
3. Vnútorné granty SZU,
4. Návrhy na udelenie čestného titulu doktor honoris causa,
5. Rôzne.


 
03.- 04.10. 2007 - Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

Úrad verejného zdravotníctva SR zorganizoval v dňoch  03.- 04. októbra 2007 vedeckú konferenciu - Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu, ktorá bola obsahovo zameraná na rozvoj, ochranu a podporu zdravia, šírenie zdravotnej výchovy a osvety medzi širokou verejnosťou. V poradí už 34. ročník sa uskutočnil  v Účelovom vzdelávacom zariadení  SZU v Modre - Harmónii pod názvom "Investícia do zdravia znamená rovnosť v zdraví pre všetkých" .

 

 


 
01.10.2007 - Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 1. októbra 2007 udelil Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 10. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici dňa 1. októbra 2007 udelil Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 10. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pamätnú medailu prevzal Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity."


 

 


 
27.09.2007 - Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelil dňa 27. septembra 2007 Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelil dňa 27. septembra 2007 Slovenskej zdravotníckej univerzite pamätnú medailu z príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity. Pamätnú medailu prevzal Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

 

 


 
25.09.2007 - Komisia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /UNMS SR/ udelila dňa 25.9.2007 cenu W. Kempelena

Komisia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /UNMS SR/ udelila dňa  25.9.2007 cenu W. Kempelena za skušobníctvo kolektívnu pracovníkov Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite...

 


 

 


 
25.09.2007 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2007/08 na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Prvá prorektorka SZU a dekanka FOaZOŠ profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc. privítala prítomných študentov, pedagogických pracovníkov a obzvlášť osobitne profesora MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Hneď v úvode patrili jej slová práve študentom,...


 

 


 
25.09.2007 - Návšteva Dr. Abai K. Baigenzhina, riaditeľa Národného výskumného a vzdelávacieho centra pri Ministerstve zdravotníctva Republiky Kazachstan.

Dňa 25. septembra 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu Dr. Abai K. Baigenzhin, riaditeľ Národného výskumného a vzdelávacieho centra pri Ministerstve zdravotníctva Republiky Kazachstan

 

 

 


 
24.09. 2007 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2007/2008 na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU

Po hymne akademický rok 2007/2008 otvoril dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií profesor MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý v úvode privítal rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesora MUDr. Jána Štencla, CSc. Vyjadril tiež radosť nad tým, že okrem pedagogického zboru sa otvorenia zúčastňuje aj prvých 60 poslucháčov prvého a druhého ročníka všeobecného lekárstva.

 

 


 
24.09.2007 - Seminár pre rodičov a deti s Downovým syndrómom

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Ambulancia imunológie a Downovho syndrómu, Limbová 14, Bratislava 833 03 v spolupráci s Občianskym združením IVANKA, spoločnosťou pre výskum, poradenstvo a integráciu ľudí s Downovým syndrómom, usporiadali odborný seminár na tému - KOSTNÝ METABOLIZMUS U VYBRANEJ GENETICKEJ PORUCHY - DOWNOVHO SYNDRÓMU: vplyv genetických a nutričných faktorov.

 

 


 
20.09.2007 - Prof. PhDr. Dana Farkašová CSc. sa stala prvou zástupkyňou Slovenskej republiky v Stálom výbore Regionálneho výboru WHO pre Európu (SCRC WHO/EURO).

Prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prof. PhDr. Dana Farkašová CSc. sa stala historicky prvou zástupkyňou Slovenskej republiky v Stálom výbore Regionálneho výboru WHO pre Európu (SCRC WHO/EURO).

 

 


 

 


 
19.09.2007 - Udelenie Reimanovej ceny prof. MUDr. Ladislavovi Hegyimu, DrSc.

Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo na VI. SLOVENSKOM GERIATRICKOM KONGRESE, ktorý bol zároveň súčasťou 35. REIMANOVYCH DNÍ, 33. GRESSNEROVYCH DNÍ a SLOVENSKO - BRITSKÉHO GERIATRICKÉHO SYMPÓZIA Reimanovu cenu ...

 

 


 
11.09.2007 - Odborná konferencia - Komplexný prístup k prevencii kampylobakterióz

Dňa 11. septembra 2007 sa konala aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR odborná konferencia na tému: "KOMPLEXNÝ PRÍSTUP K PREVENCII KAMPYLOBAKTERIÓZ". Podujatie nadviazalo na úspešnú konferenciu: "Komplexný prístup k prevencii salmonelóz", ktorá sa uskutočnila 5.9.2006 v Bratislave. . .


 

 


 
31.08.2007 - Prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc., rektor SZU ocenený najvyššou cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Na základe návrhu (schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovaní dňa 12. júna 2007) na ocenenie osobností najvyššou cenou  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, bolo toto ocenenie udelené na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 31. augusta 2007 pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky piatim osobnostiam:

      • prof. MUDr. Ján ŠTENCL, CSc.
      • JUDr. Eduard KUKAN
      • Otakar NEHERA
      • doc. PhDr. Ján STARŠÍ, CSc.
      • Gréta ŠVERCELOVÁ - JEZNÁ

 

 

 


 
31.08.2007 - Prof. MUDr. Tomášovi Trnovcovi, DrSc. udelil prezident SR štátne vyznamenanie ku Dňu Ústavy SR

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR udelil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania.

 

 

 

 


 

 


 
10.07.2007 - Prvé promócie na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici

Dňa 10. júla 2007 sa v Aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici konali prvé, teda výnimočne slávnostné, promócie . . .

 


 


 
02.-04.07.2007 - Promócie na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave sa môže popýšiť úctyhodným počtom študentov, ktorí úspešne zavŕšili svoje štúdium prevzatím diplomov. Tento doslova nevšedný maratón...


 

 


 
02.07.2007 - Promovali absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty verejného zdravotníctva

Fakulta verejného zdravotníctva SZU dňa 2. júla 2007 promovala svojich bakalárov. Po predpísaných ceremóniách zložili absolventi štúdia svoj promočný sľub...

 

 

 


 
28.06.2007 - Slávnostná promócia absolventov rigorózneho konania a absolventov doktorandského štúdia.

"Vaša Magnificencia, Vaša Spektabilita, Vaše Honorability, vážení prítomní", týmito slovami privítala prvá prorektorka a dekanka Fakulty Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prítomných v Aule SZU profesorka PhDr. Dana Farkašová, CSc.

 

 


 
12.06.2007 - Návšteva ministra zdravotníctva Kazašskej republiky p. Anatolija Dernovoja na pôde SZU

Dňa 12. júna 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu minister zdravotníctva Kazašskej republiky p. Anatolij Dernovoj a vyslanec Veľvyslanectva Kazašskej republiky p. Marat Yessenbayev.


 

 


 


 
06.06.2007 - Slávnostná promócia "Odborníkov pre riadenie verejného zdravotníctva"

Dňa 6. mája 2007 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity konala slávnostná promócia absolventov trojročného štúdia "Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva" - "Masters of  Public Health".


 

 

 


 
01.-03.06.2007 - Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., bol zvolený za prezidenta Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO

V dňoch 1. - 3. júna 2007 sa konalo výročné Valné zhromaždenie Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov - UPIGO, poradný orgán Rady Európy. Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, bol zvolený za prezidenta Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO.

 


 

 


 
29.05.2007 - Pracovné stretnutie "Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva"

V mene kolektívu organizátorov pozval prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. na  29. mája 2007 o 13,00 na pôdu Slovenskej zdravotníckej university v Bratislave predstaviteľov 24 odborných, profesijných a stavovských organizácií na odborné pracovné stretnutie konajúce sa pod názvom - "Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva".

 


 


 
29.05.2007 - Tlačová beseda - Svetový deň bez tabaku

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  a Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti  Svetového dňa bez tabaku (31. máj 2007) usporiadali na pôde univerzity dňa  29. mája 2007 tlačovú besedu s názvom: Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti?


 

 


 
22.05.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 22. mája 2007 sa konalo v Aule Slovenskej zdravotnícke univerzity posledné IV. zasadanie Vedeckej rady SZU v tomto akademickom roku.

 


 

 


 
04.05.2007 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom vo FNsP Kramáre Bratislava.

 


 

 


 
03.05.2007 - 3. Študentská vedecká konferencia FOaZOŠ a súťažná prehliadka prác

Dňa 3. mája 2007 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, konala pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. 3. Študentská vedecká konferencia a súťažná  prehliadka prác ŠVOČ v akademickom roku 2006/2007.


 

 


 
24.04.2007 - Návšteva predsedu parlamentu p. Pavla Pašku na SZU

Dňa 24. apríla 2007 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Paška.
Predseda NR SR navštívil výučbové priestory a výskumné laboratória univerzity a následne sa zúčastnil stretnutia s predstaviteľmi akademickej obce univerzity.


 

 


 
12.04.2007 - Konferencia o perspektívach záchranného systému

V dňoch 12. - 13. 04.2007 sa na Fakulte zdravotníctva SZU v B. Bystrici uskutočnila konferencia na tému  "Súčasnosť a perspektívy zložiek integrovaného záchranného systému".

 

 

 


 
17.04.2007 - Tlačová beseda k Európskemu imunizačnému týždňu

Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa (16. 04. - 22. 04. 2007) uskutočnili 17. 04. 2007 tlačovú besedu.

 

 

 


 
17.04.2007 - Rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU

Dňa 17. apríla 2007 sa konalo rozšírené zasadnutie Vedeckej rady FZŠŠ SZU v budove SZU Bratislava, Limbová č.14, na prízemí v posluchárni B-001.

 

 

 


 
17.04.2007 - Mimoriadne zasadanie Vedeckej rady FVZ SZU

Dňa 17. apríla 2007 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v Aule  SZU

 


 

 


 
13.04.2007 - XLVII. Dérerov memoriál

Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská akadémia vied, Slovenská zdravotnícka univerzita, Dekanát LF UK, Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - Kramáre usporiadali dňa 13. apríla 2007 XLVII. Dérerov memoriál v posluchárni č. 1 FNsP akad. Ladislava Dérera Bratislava - Kramáre, Limbová ul. č. 5.


 

 


 
12.04.2007 - 10. medzinárodné sympózium LABMED 2007

Slovenská zdravotnícka univerzita a Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, usporiadali dňa 12. apríla 2007 v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity 10. sympózium LABMED 2007 s medzinárodnou účasťou pod názvom: "LÍDER INOVÁCIE A GLOBALIZÁCIE LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY"


 

 


 
03.04.2007 - Tlačová beseda k Svetovému dňu zdravia

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Úrad verejného zdravotníctva SR a Kancelária WHO na Slovensku uskutočnili dňa 03. apríla 2007 pri príležitosti Svetového dňa zdravia (07. 04. 2007) spoločnú tlačovú besedu.

 

 

 


 
27.03.2007 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Prítomných členov Vedeckej rady SZU privítal jej predseda, pán rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý zároveň odovzdal menovacie dekréty tým, ktorí sa z dôvodu neprítomnosti nemohli zúčastniť minulej Vedeckej rady a jednému novému členovi Vedeckej rady. Dekréty si prevzali: prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doc. MUDr. Ján Labáš, CSc. a doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof.

 

 


 
13.03.2007 - Tlačová beseda k aplikácii eliminačnej liečby Prometheus

Ako sme už na našej webovej stránke informovali, v  noci z 8. na 9. januára 2007 sa v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave - Kramároch po prvýkrát v Slovenskej republike použila umelá náhrada pečene prostredníctvom prístroja Prometheus. Metódu aplikovali na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky - výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity. Metódu aplikovali lekári a sestry z I. internej kliniky, v spolupráci s pracovníkmi a pracovníčkami hemodialyzačného centra Logman a v spolupráci so slovenskými a českými technickými pracovníkmi.

 

 


 
08.03.2007 - Tlačová beseda na tému: Obezita. Novodobé civilizačné ochorenie

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislavy uskutočnili dňa 8. marca 2007 tlačovú besedu na tému: Obezita. Novodobé civilizačné ochorenie s nasledovným programom:

 

 

 


 
06.03.2007 - Zasadnutie Kolégia rektora za prítomnosti podpredsedu NR SR

Za účasti podpredsedu Národnej rady SR JUDr. Miroslava Číža sa konalo zasadnutie Kolégia rektora univerzity. V úvode privítal pán rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., pána podpredsedu parlamentu a predstavil mu členov kolégia. Potom v krátkom exkurze oboznámil podpredsedu parlamentu Miroslava Číža s históriou univerzity, jej postavením doma i v rámci Európskej únie, úlohami, ktoré plní na poli vzdelávania v rámci vysokoškolského vzdelávania, špecializačného štúdia a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Svoju informáciu ukončil myšlienkou profesora MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., "Medicína je celoživotné vzdelávanie."

 


 
22.02.2007 - Spoločenské stretnutie na spoločenskej úrovni

Nie len chlebom je človek živý, ale aj niečím iným. Napríklad príjemným stretnutím s príjemnými ľuďmi a na príjemnej pôde. Takým bolo aj spoločenské posedenie študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií - všeobecného lekárstva, Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity konajúce sa v priestoroch univerzitnej jedálne.

 

 


 
20.02.2007 - "Genome - Wide and World - Wide" - prof. Simon Mead na SZU

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity a Vedecká rada Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnila dňa 20. februára 2007 v Aule SZU zaujímavú prednášku.

 

 

 


 
14.02.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Dňa 14. februára  2007 v Aule  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo za prítomnosti 20 členov Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva SZU a prítomnosti 7 čestných členov jej slávnostné zasadania.

 

 

 


 
23.01.2007 - Zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa  23. januára 2007  sa uskutočnilo v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

 

 


 
18.01.2007 - Slávnostná inaugurácia troch dekanov Slovenskej zdravotníckej univerzity

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 18.1.2007 uskutočnila slávnostná inaugurácia troch dekanov fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave -  prof. MUDr. Tibora Šagáta, CSc., dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. prof., dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU.

 

 


 
08.-09.01.2007 - Premiéra aplikácie eliminačnej liečby Prometheus

V noci z 8. na 9. januára 2007 sa v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave - Kramároch po prvýkrát v Slovenskej republike použila umelá náhrada pečene prostredníctvom prístroja Prometheus.
 Metódu použili na Jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky - výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity.