Archív aktualít 2006

06.06.2007 - Slávnostná promócia "Odborníkov pre riadenie verejného zdravotníctva"

Dňa 6. mája 2007 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity konala slávnostná promócia absolventov trojročného štúdia "Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva" - "Masters of  Public Health".


 

 

 


 
9.12.2006 - Mimoriadny certifikačný kurz: CRP - racionálna POCT diagnostika

Dňa 14. 12. 2006 usporiadala  Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu (prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč DrSc. MBA), Firmou Orion Diagnostica, Firmou Eurolab Lambda a.s. a Asociáciou všeobecných lekárov pre deti a dorast v posluchárni A mimoriadny kurz s vyššie uvedenou problematikou, ktorá vzišla z klinickej praxe. Ukázala sa totiž potreba vyšetrovať CRP ambulantne - u všeobecných lekárov, ako aj špecialistov, za účelom rozlíšiť bakteriálnu a vírusovú infekciu, čo má význam pre použitie a preskripciu antibiotík a zároveň aj významné farmakoekonomické dôsledky. Na slovenskom trhu s POCT diagnostikou existujú dve firmy, ktoré ponúkajú zariadenie na POCT diagnostiku.

 


 
7.12.2006 - Hepatologický deň a tematický kurz "Chronická hepatitída C"

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Slovenská hepatologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti uskutočnili dňa 07. 12. 2006 na pôde univerzity významné odborné podujatie - "HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2006" a tematický kurz "Chronická hepatitída C". Nad celým podujatím prevzal záštitu rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., ktorý "Deň" slávnostne aj otvoril.

 


 


 
6.12.2006 - Slávnostná imatrikulácia externých študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Posledná slávnostná imatrikulácia v tomto akademickom reku sa uskutočnila v Aule SZU dňa 6. decembra 2006, keď svoj imatrikulačný sľub skladalo 30 študentov externej formy štúdia v odbore Fyziologická a klinická výživa a 15 študentov tiež externej formy štúdia v odbore Sociálna práca. Za všetkých prítomných študentov ho zložila Lucia Bachárová.

 

 

 


 
5.12.2006 - Zasadnutie Vedeckej rady FZŠS Slovenskej zdravotníckej univerzity

Rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU sa uskutočnilo 5. decembra 2006 v posluchárni A (A-154) SZU s nasledovným programom zasadnutia:

 

 

 

 


 
4.12.2006 - Workshop - Chronické hepatitídy B a C - "Problémoví pacienti"

Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Národné referenčné centrum pre manažment a liečbu chronických hepatitíd, Národné monitorovacie centrum pre drogy ÚV SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad kvalitou zdravotnej starostlivosti, Zdravotné poisťovne SR uskutočnili pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

 


 
4.12.2006 - Vedecká rada Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Dňa 4. decembra 2006 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, v zasadačke Vedeckej rady FOaZOŠ SZU, Limbová 14, Bratislava. Prítomných členov privítala prvá prorektorka SZU a dekanka fakulty prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., z rúk ktorej si prevzali členovia Vedeckej rady svoj menovací dekrét.

 

 


 
27.11.2006 - Tlačová beseda k Medzinárodnému dňu HIV/AIDS

Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  a kancelária WHO na Slovensku zorganizovali dňa 27. novembra 2006  spoločnú tlačovú besedu pri príležitosti "Medzinárodného dňa boja proti HIV/AIDS" (pripadá na 1. december 2006). Prítomných privítal námestník riaditeľa ÚVZ SR MUDr. Otakar Fitz.

 

 

 


 
27.11.2006 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka FOaZOŠ

Dňa 27. novembra 2006 skladalo v aule SZU svoj imatrikulačný sľub v externej forme štúdia v odbore Ošetrovateľstvo 94 študentov, v odbore Pôrodná asistencia 11 a v Urgentnej zdravotnej starostlivosti 22 študentov. Za prítomnosti prvej prorektorky a dekanky FOaZŠ prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. a ďalších akademických funkcionárov, sa "prvákom" prihovoril rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

 

 

 


 
24.11.2004 - Tlačová beseda VVZ - Čo ponúka Slovenská zdravotnícka univerzita na zlepšenie zdravia občanov?

V rámci podujatí Týždňa vedy na Slovensku, do ktorej aktivity sa zapojila aj Slovenská zdravotnícka univerzita viacerými odbornými i spoločensko - osvetovými aktivitami, sa na jej záver dňa 24. 11. 2006 uskutočnila tlačová beseda.

 

 

 


 
24.11.2006 - Udelenie Čestného občianstva Mesta Handlová pánovi rektorovi SZU

Mestské zastupiteľstvo pri príležitosti osláv 630. výročia prvej písomnej zmienky o Meste Handlová rozhodlo na svojom 33. zasadnutí vo volebnom období 2003 - 2006 v zmysle Štatútu Mesta Handlová udeliť verejné uznania a pochvaly osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete a tiež tým, ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Preto, v zmysle § 40 Štatútu Mesta Handlová, udelilo Čestné občianstvo Mesta Handlová dvom významný osobnostiam -  profesorovi MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. a  Mons. Petrovi Dubovskému  - emeritnému biskupovi.

 


 
22.11.2006 - SZU víťazne na medzinárodnej Študentskej vedeckej odbornej činnosti
Študentská vedecká konferencia sa konala dňa 22.11.2006 na Zdravotně sociálni fakulte Jihočeské Univerzity v Českých Budějoviciach. Bola to medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili študenti, ale aj absolventi.
 
20.-24.11. 2006 - Týždeň vedy na Slovensku 2006

Slovenská zdravotnícka univerzita zorganizovala v rámci Týždňa vedy na Slovensku 2006 rad veľmi zaujímavých, obsahovo a odborne obsažných a inovátorských podujatí, ktoré významnou mierou obohatili toto celoslovenské podujatie.

 

 

 


 
20.11.2006 - Imatrikulácia študentov Fakulty verejného zdravotníctva SZU

Imatrikuláciu študentov 1. ročníka FVZ SZU otvoril prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. profesor, ktorý na imatrikuláciu pozval jeho Magnificienciu prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., aby bol prítomný pri slávnostnom akte a zároveň aby spoznal tých, ktorí začnú v tomto akademickom roku študovať  na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

 

 

 


 
20. 11.2006 - Slávnostná imatrikulácia externých študentov 1. ročníka Fakulty verejného zdravotníctva SZU

V zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre - Harmónii skladalo dňa 20. 11. 2006 svoj imatrikulačný sľub 27 študentov 1. ročníka externého štúdia na Fakulte verejného zdravotníctva. Prorektor a dekan FVZ doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. mimoriadny profesor privítal rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý predniesol slávnostný príhovor.

 

 


 
15.11.2006 - Imatrikulácia študentov medicíny odboru všeobecného lekárstva

Slovenská zdravotnícka univerzita po prvý krát vo svojej histórii privítala vo svojich priestoroch, na svojej akademickej pôde aj 32 študentov medicíny v odbore - všeobecné lekárstvo. Svojim slávnostným imatrikulačným sľubom, ktorý za svojich kolegov zložil Sandro Gregor, sa zapísali do análov školy, ako jej prví študenti, ktorí začnú písať aj jej  novú históriu.

 

 

 


 
15. 11. 2006 - I. zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v akademickom roku 2006/2007

Na I. zasadaní Vedeckej rady SZU v akademickom roku 2006/2007 privítal jej rektor profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. prítomných hostí a členov rady. Pripomenul, že v uplynulom období sa uskutočnili voľby akademických predstaviteľov - prorektorov a dekanov troch fakúlt.

 

 

 


 
14.11.2006 - Výjazdové zasadnutie Kolégia rektora v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová

Dňa 14. novembra 2006 sa konalo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora univerzity v Špecializovanom liečebnom ústave Marína Kováčová a v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.
Zasadnutia Kolégia rektora univerzity sa zúčastnili aj MUDr. Mária Chylová, riaditeľka Špecializovaného liečebného ústavu Marína, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., riaditeľ Národného rehabilitačného ústavu v Kováčovej.

 

 


 
8.11.2006 - Slávnostná imatrikulácia študentov FZ v Banskej Bystrici

Aktom zloženia imatrikulačného sľubu, ktorý za všetkých 258 študentov z odborov Ošetrovateľstvo, Urgentná medicína a Fyzioterapia prečítal Martin Hrubala, sa prítomní stali riadnymi členmi a reprezentantmi Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici a celej Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

 

 


 
30. 10. 2006 - Slávnostná inaugurácia rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

Slávnostná inaugurácia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. sa uskutočnila dňa 30. 10. 2006 v historickej Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Prítomných bolo vyše dvesto pozvaných hostí.

 

 

 


 
31.10. 2006 - Imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity

Dňa 31. októbra 2006 o 13:00 hod. v posluchárni "A - 154"  zložilo svoj imatrikulačný sľub 150 študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ktorí budú na SZU študovať v odboroch: Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Rádiologická technika, Urgentná medicína a Pôrodná asistencia.

 

 

 


 
25. 10. 2006 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka Fakulty zdravotníctva a odborných zdravotníckych štúdií v Komárne

Na slávnostnej imatrikulácii v Komárne privítala študentov v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. prvá prorektorka SZU a dekanka FOZOŠ prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

 

 

 


 
19. 10. 2006 - Tlačová beseda k Svetovému dňu osteoporózy

Dňa 19. októbra 2006 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR usporiadali tlačovú besedu k Svetovému dňu osteoporózy, ktorý pripadá na 20. október 2006.

 

 

 


 
9.-10.10. 2006 - Udeľovanie čestnej akademickej hodnosti "Doctor honoris causa" prof. R. G. Willovi.

V dňoch 9. a 10. októbra navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu významný profesor neurológie z Univerzity v Edinburghu prof. Dr. Robert George Will. Dňa 9. októbra 2006 prehovoril v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity na tému: "Prióny, panika a verejné zdravie".
Dňa 10. októbra 2006 na slávnostnom zasadaní Vedeckej rady SZU v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, rozšírené o Vedecké rady fakúlt bol profesorovi Dr. R. G. Willovi udelený čestný titul "doctor honoris causa". Titul odovzdával rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

 


 
1.-4. 10. 2006 - Záverečné pokračovanie práce EUA tímu na hodnotení univerzity

Slovenská zdravotnícka univerzita sa zapojila do medzinárodného inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Európska asociácia univerzít so sídlom v Bruseli.  V dňoch 20. - 22. februára 2006 sa na pôde univerzity uskutočnila prvá návšteva evaluačného tímu zložená z vyslaných predstaviteľov asociácie EUA. Ďalšie pokračovanie práce evaluačného tímu sa konalo v dňoch 1. až 4. októbra 2006

 

 


 
3.10.2006 - Prevzatie menovacieho dekrétu od prezidenta SR

Profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. prevzal dňa 3. októbra 2006 v priestoroch Prezidentského paláca z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča menovací dekrét na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave. V máji roku 2006 ho na miesto rektora jednomyseľne zvolil akademický senát SZU.

 

 

 


 
3.10.2006 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2006/2007

Slávnostného otvorenia akademického roka 2006/2007 sa dňa 3. októbra 2006 v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity zúčastnili jej akademickí funkcionári, pedagogickí pracovníci, ako aj pracovníci vedecko-výskumnej základne univerzity. Prítomných so slávnostným prejavom privítal a oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. V úvode zdôraznil, že je povinnosťou rektora verejne dávať odpočet toho, čo sa za predchádzajúci školsky rok podarilo splniť. Aby pracovníci vedeli o tom, že robia v inštitúcii, na ktorú môžu byť právom hrdí.

 

 


 
22.9.2006 - Svetový deň srdca z pohľadu odborníkov SZU a ÚVZ SR

Deň 24 september (nedeľa) je vyhlásený WHO za Svetový deň srdca. V tejto súvislosti Slovenská zdravotnícka univerzita a Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22. septembra 2006 pripravili spoločnú tlačovú besedu na túto aktuálnu tému.

 

 

 


 
19. 9. 2006 - Slávnostné otvorenie nových priestorov na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Za účasti celého pedagogického zboru, privítala pri milej príležitosti - otvorenia nových študijných priestorov na piatom poschodí fakulty - prvá prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekanka FOZŠ prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. Poďakovala jeho magnificiencii za pochopenie zložitých problémov, ktoré sprevádzali fakultu počas výučby na vzdelávacom, detašovanom pracovisko v Petržalke, a za rozhodnutie riešiť tento problém.

 

 


 
18.9.2006 - Otvorenie školského roka na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Za prítomnosti prvej prorektorky a dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., sa 18. 09. 2006 stretli študenti prvého ročníka denného štúdia na "pracovnom" otvorení ich školského roka 2006 - 2007


 

 


 
12. 9. 2006 - Slávnostné otvorenie priestorov Fakulty zdravotníctva SZU

Pred rokom začala svoju činnosť Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Z prenajatých priestoroch, ktoré však už nestačili zabezpečovať vysokú kvalitu výučby, sa dňa 12. septembra fakulta oficiálne presťahovala do nového areálu. V priebehu necelých dvoch mesiacov sa bývalé vojenské, ženijné kasárne premenili na moderný vysokoškolský stánok...

 

 

 


 
18.9.2006 - Tlačová beseda k Svetovému dňu Alzeheimerovej choroby

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 21. september 2006 za Svetový deň Alzheimerovej chorby. V tejto súvislosti Slovenská zdravotnícka univerzita usporiadala dňa 18. septembra 2006 pravidelnú tlačovú besedu na predmetnú tému s nasledovným programom:
1. Demencia z pohľadu geriatra
2. Prevalencia, diagnostika, klinický obraz a liečba Alzhemimerovej choroby
3. Opatera ľudí s Alzheimerovou chorobou v sociálnej inštitúcii


 


 
23.- 24.8.2006 - Twinningový projekt "Správna laboratórna prax"

V rámci Twinningového  projektu  "Posilnenie Ministerstiev zdravotníctva, životného prostredia a lesov a poľnohospodárstva a záležitostí vidieka za účelom harmonizácie a implementácie legislatívy v oblasti Správnej laboratórnej praxe pre neklinickú zdravotnú a environmentálnu ochranu" bola turecká delegácia,  tvorená predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva poľnohospodárstva a záležitostí vidieka a Ministerstva životného prostredia a lesov,  oboznámená s programom zabezpečenia kvality v laboratóriách VVZ SZU,  ktoré sú držiteľmi osvedčenia o Správnej laboratórnej praxi (SLP).

 

 


 
24. 08. 2006 - Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek na návšteve SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. privítal dňa 24. augusta 2006 na pôde univerzity ministra hospodárstva Slovenskej republiky doc. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc. Dôvodom návštevy ministra hospodárstva bolo osobné oboznámenie sa s podmienkami práce univerzity, s jej aktuálnymi problémami, ale aj dosiahnutými úspechmi, ako na poli pedagogickej práce pri výchove študentov a zabezpečovaní postrgraduálnej výučby, tak aj v oblasti úloh týkajúcich sa vedeckovýskumnej základne.

 

 


 
23. 08. 2006 - Čestná plaketa SAV pre rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

Z rúk predsedu Slovenskej akadémie vied prof. Štefana Lubyho prevzal Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity...

 

 

 

 


 
05. 08. 2006 - Tlačová beseda - Nozokomiálne - nemocničné - infekcie

Témou tlačovej besedy bola informácia o tom, čo sú nemocničné infekcie (nozokomiálne nákazy), aké sú príčiny ich vzniku, aké sú možnosti ich prevencie.

 


 

 


 
28. 07. 2006 - Minister Ivan Valentovič navštívil SZU

Na pozvanie Prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., rektora univerzity, navštívil dňa 28. júla 2006 Slovenskú zdravotnícku univerzitu minister zdravotníctva Ivan Valentovič.  Je potešiteľným faktom, že len niekoľko dní po ustanovení do funkcie ministra, si našiel čas a osobne navštívil univerzitu.

 

 

 


 
10.-12.7.2006 - "Zdravotnícke systémy 2006" - 4.medzinárodná konferencia

V dňoch od 10. - 12. júla 2006 sa konala 4. medzinárodná konferencia o zdravotníckych systémoch. Toto medzinárodné  podujatie,  ktoré sa uskutočňujú každý druhý rok, je už štvrté v poradí. Nadväzuje na predchádzajúce konferencie na univerzitách  v  Mexiku, Turecku a v USA.

 

 


 
29.06.2006 - Promócia bakalárov na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Po úspešnom ukončení  absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU,  ktorí boli promovaní 29. júna 2006, prevzali z rúk prvej prorektorky a dekanky fakulty FOZOŠ osvedčujúci diplom. Vedenie univerzity, na čele s jej rektorom prof. MUDr. Jánom Štenclom, CSc. všetkým úprimne blahoželá k dosiahnutému úspechu a praje na ich odbornej i súkromnej ceste veľa šťastia, síl, vytrvalosti a pracovných úspechov.

 

 


 
26.06.2006 - Promócia bakalárov na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Po úspešnom ukončení  absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v študijnom programe ošetrovateľstvo, ktorí boli promovaní 26. júna 2006, im bol z rúk prvej prorektorky a dekanky fakulty FOZOŠ odovzdaný osvedčujúci diplom. Všetkým vedenie univerzity, na čele s jej rektorom prof. MUDr. Jánom Štenclom, CSc. úprimne blahoželá k dosiahnutému úspechu a praje na ich odbornej i súkromnej ceste veľa šťastia, síl, vytrvalosti a pracovných úspechov.
 
22. 6.2006 - Promócia na FVZ SZU

Po trojročnom štúdiu Fakulta verejného zdravotníctva SZU slávnostne vyraďovala absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave v študijnom programe verejné zdravotníctvo externá forma štúdia.

 

 

 


 
21.6.2006 - Zasadnutie Vedeckej rady FVZ SZU

Rokovania Vedeckej rady  Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

 

 

 


 
14.6.2006 - 25 rokov boja s HIV/AIDS vo svete a na Slovensku

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite usporiadalo dňa 14. júna tlačovú besedu s medzinárodnou účasťou na tému ochorenia HIV/AIDS pri príležitosti jeho dvadsaťpäťročnej histórie ...

 

 

 


 
12. 6. 2006 - Environmentalisti na Smolenickom zámku

Pri príležitosti 10. výročia trvania americko - slovenskej spolupráce v oblasti environmentálneho zdravia sa uskutočnila dňa 12. júna 2006 na Smolenickom zámku pracovná konferencia za účasti univerzít a pracovísk z Maďarska, Poľska, Rumunska, Fogarty International NIH Washington, Amerického veľvyslanectva na Slovensku a riešiteľov jednotlivých projektov za uplynulé obdobie.

 

 


 
8.6.2006 - Slávnostná promócia absolventov Master´s of Public Health (MPH)

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity za prítomnosti dekanky Fakulty verejného zdravotníctva prof. MUDr. Magdalény Šulcovej, CSc., prodekana doc. MUDr. Romana Kováča, CSc. slávnostne promovalo a skladalo sľub 30 absolventov trojročného prerušovaného štúdia Master´s of Public Health (odborník na riadenie verejného zdravotníctva).

 

 


 
2.6.2006 - Tlačová beseda: Nástrahy leta, alebo ako neochorieť (najmä) na dovolenke

Slovenská zdravotnícka univerzita odprezentovala na svojej pravidelnej tlačovej besede aktuálnu tému: Nástrahy leta, alebo ako neochorieť (najmä) na zahraničnej dovolenke. Tlačovej besedy sa zúčastnilo 19 redakcií. 

 

 

 


 
23.5.2006 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Rozšírené zasadanie Vedeckej rady SZU otvoril a jej členov privítal rektor a predseda Vedeckej rady prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Potom odovzdal dekrét docentovi MUDr. Jánovi Vrabcovi, CSc. o obsadení funkcie hosťujúceho profesora v odbore urológia na Katedre endokrinológie Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU.
Vo svojom úvodnom príhovore rektor SZU podrobne zhodnotil činnosť univerzity za kalendárny rok 2005. Pripomenul úskalia a problémy, ako aj spôsob ich riešenia a samotné výsledky,  ktoré univerzita dosiahla najmä na poli pedagogicko - výchovnom, ako aj pri rozvoji vedecko - výskumnej činnosti univerzity a personálnom obsadení najlepšími odborníkmi.
 


 
23. - 25. 5. 2006 - Záverečné skúšky Master´s of Public Health

V termíne od 23. do 25. mája prebiehajú na Fakulte verejného zdravotníctva záverečné skúšky frekventantov externého špecializačného štúdia - Riadenie verejného zdravotníctva - Master´s of public health (MPH). Pred skúšobnou  komisiou, ktorej predsedá dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU profesorka MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. obhajuje svoje záverečné práce a odpovedá na otázky skúšobnej komisie 30 študentov.


 

 


 
27. 4. 2006 - 2. Celoslovenská študentská vedecká konferencia na FVZ SZU

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity zorganizovala dňa 27. apríla 2006 2. Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu (ŠVOČ) nad ktorou svoju záštitu prevzal rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.. Za prítomnosti rektora SZU a dekanky fakulty prof. MUDr. Margaréty Šulcovej, CSc. ju otvorila prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a predsedníčka  Rady ŠVOČ FVZ SZU doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.. V uvítacom príhovore rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. ocenil snahu zúčastnených zapojiť sa aj takouto formou do vedeckej práce univerzity 

 


 
21.4.2006 - Slávnostná pracovná schôdza venovaná profesorovi MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. pri príležitosti výročia 25 rokov vo funkcii prednostu kliniky a vedúceho katedry

Rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 25 rokov dňa 21. apríla 2006 oslávil vzácne jubileum - 25 rokov pôsobenia v nemocnici na Kramároch v Bratislave vo funkcii prednostu kliniky a vedúceho katedry.
Pri tejto príležitosti usporiadala Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS a Slovenská zdravotnícka univerzita Slávnostnú pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutočnila v tento deň so začiatkom o 9:00 v posluchárni číslo A, v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 


 
20.4.2006 - 2. Študentská vedecká konferencia - 2. Študentská vedecká odborná činnosť 2005/06

Od akademického roku 2004/05 prebieha na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU Študentská odborná činnosť - ŠVOČ. 1. ročník, ktorý vyvrcholil usporiadaním I. Študentskej vedeckej konferencie  v apríli 2005, ako po stránke odbornej tak aj organizačnej, zaznamenal úspešný priebeh.
Víťazné práce z odbornej sekcie ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia získali 2. a 3. miesto na celoštátnej konferencii ŠVOČ, ktorá sa uskutočnila v máji 2005 v Prešove.
Nad 2. Konferenciou svoju záštitu prevzal rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Organizátorom 2. ŠVOČ a 2. Študentskej vedeckej konferencie, pod vedením dekanky fakulty prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., sa podarilo vytvoriť kreatívne a priaznivé podmienky, ktoré významne skvalitnili a obohatili celý obsah a priebeh oboch podujatí.  Za pozitívne h. doc. MUDr. Karol Plank, CSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a predseda Rady ŠVOČ považuje, že do 2. ročníka ŠVOČ sa zapojilo viac študentov, ako v úvodnom ročníku. Vyjadril presvedčenie, že víťazi 2. ŠVOČ budú úspešne reprezentovať FOaZOŠ, ako aj celú Slovenskú zdravotnícku univerzitu na celoštátnej konferencii ŠVOČ, ktorá sa uskutoční 27. apríla 2006 v Martine.
Študenti súťažili v troch odborných sekciách a to v sekcii ošetrovateľstvo, v sekcii pôrodná asistencia a v jazykovej sekcii, v ktorej predniesli svoje práce v nemeckom jazyku.


 
6. 4. 2006 - I. študentská vedecká konferencia na FVZ SZU

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity zorganizovala 6. apríla 2006 I. študentskú vedeckú konferenciu (ŠVOČ).  Za prítomnosti dekanky fakulty prof. MUDr. Margaréty Šulcovej, CSc. ju otvorila prodekanka pre vzdelávaciu činnosť a predsedkyňa Rady ŠVOČ FVZ SZU doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc

 

 

 


 
5.-7.4.2006 - Medzinárodný seminár "Internal meeting"
Slovenská zdravotnícka univerzita, DKAIM SZU DFNsP, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Sekcia detskej intenzívnej medicíny a Sekcia detskej anestézie v dňoch od 5. do 7. apríla pripravili INTERNAL MEETING, ktorý sa konal v hoteli Stupava za účasti pediatrov z celého Slovenska. Prítomných privítal prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., 1. prodekan SZU a vedúci Katedry pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU.
 
6.4.2006 - Medzinárodné sympózium Labmed 2006

Na pôde Slovenskej zdravotnickej univerzity sa 6.4.2006 uskutočnilo 9 sympózium s medzinárodnou účasťou so zameraním na laboratórnu medicínu : vzdelávanie, proteomiku, bioinformatiku a kvalitu. Organizátorom bol Ústav biochémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Cieľom sympózia bolo podať prehľad o súčasnom stave vývoja laboratórnej medicíny v SR a sústrediť pozornosť na aktuálne témy, ktoré budú ovplyvňovať jej vývoj v budúcnosti. Sympózia sa zúčasnili prednášatelia zo Švajčiarska, Nemecka, Maďarska, Dánska, Poľska a Slovenska.  Na sympóziu odoznelo 6 prednášok...

 


 
28.3.2006 - Zasadnutie Vedeckej rady Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií
Zasadnutie otvoril dekan FZŠS SZU doc. MUDr. Alojz Rakús za prítomnosti rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla. Návrhy na uzavretie pracovného pomeru
 
22.3.2006 - Odborný seminár: Zaradenie pacienta do čakacej listiny na transplantáciu obličky

Pod dvoma výstižnými názvami  Život je najkrajší dar alebo Oblička nad zlato sa 22. marca 2006 uskutočnil za prítomnosti asi 70 odborníkov z bratislavského regiónu  odborný seminár v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity.  Jeho pracovný názov bol - Zaradenie pacienta do čakacej listiny na transplantáciu obličky. Organizátorom stretnutia bola Urologická klinika s Centrom pre transplantáciu obličiek pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou, pracovisko Kramáre v Bratislave.
S úvodným slovom vystúpil prednosta kliniky a predseda Slovenskej urologickej spoločnosti pri SLS, prorektor SZU prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

 


 
20.3.2006 - Slávnostná promócia prvých absolventov

Úsmevy a neskrývaná radosť vládli 20. marca v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity. Dôvodov bolo niekoľko. Hrdosť nad dosiahnutým úspechom, šťastná rodina, ktorá chcela na vlastné oči vidieť promóciu, keď z rúk rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. preberali ich najbližší diplom o skončení bakalárskeho štúdia. Diplom, ktorý im dáva zábezpeku ich ďalšieho odborného, ale najmä profesijného rastu.

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a zároveň prorektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. sa lúčila so svojimi - 178 - prvými absolventmi z Odboru ošetrovateľstva a Odboru pôrodná asistencia.

Všetkým vedenie univerzity ako aj celý pedagogický zbor praje v ich ďalšom pracovnom i osobnom živote veľa úspechov, šťastia, pohody a vytrvalosti.

Najbližšie promócie budú dňa 29. a 30. júna, keď budú promovať ďalší absolventi Fakulty ošetrovateľstva a Fakulty verejného zdravotníctva.


 
17.3.2006 - Tlačová beseda - ZOONÓZY - hrozba pre 21. storočie

Odborná, ale aj laická verejnosť si kladie veľmi vážnu otázku, čo majú bovinná spongiformná encefalopatia (BSE-choroba šialených kráv), silný akútny respiračný syndróm (SARS), vtáčia chrípka, malária, antrax, HIV/AIDS a tuberkulóza spoločné?  Sú totiž  v centre zvýšenej pozornosti pre svoj vysokých výskyt, nákazlivosť, smrtnosť i ako potenciálne biologické zbrane. Všetky ochorenia spadajú pod spoločný názov ZOONÓZY - ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Stanú sú zoonózy hrozbou pre 21. storočie? Čo môže ľudstvo čakať v blízkej budúcnosti?

K tejto téme  usporiadala Slovenská zdravotnícka univerzita tlačovú besedu ...

 


 
16.3.2006 - XVI. Getlíkov deň

Dňa 16. marca 2006 sa v priestoroch FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka konal XVI. Getlíkov deň. Organizátorom bola Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka SZU, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU a Slovenská pediatrická spoločnosť SLS. Konferencia sa konala k nedožitým 90. narodeninám profesora Getlíka.

 


 


 
14.3.2006 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pri nábore výskumných pracovníkov - správu predniesol rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Podčiarkol, že Európa mobilizuje svoje sily na poli výskumu, so snahou dobehnúť náskok najmä USA a niektorých krajín Ázie. Týmto problémom sa tiež zaoberala aj Slovenská rektorská konferencia... ďalej

 

 


 
8.3.2006 - Slávnostné odovzdanie menovacích dekrétov na funkčné miesto mimoriadneho profesora

Dňa 8. marca 2006 v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity, Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., rektor univerzity, a Doc. MUDr. Alojz Rakús, dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, odovzdali akademickým predstaviteľom univerzity menovacie dekréty na funkčné miesto mimoriadneho profesora v príslušnom študijnom odbore.

        

 


 
7.3.2006 - SZU navštívila námestníčka ministerstva zdravotníctva Taiwanu Wang Hsiu-Hung


Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity sa uskutočnilo stretnutie jej vedenia na čele s rektorom prof. MUDr. Jánom Štenclom, CSc. a námestníčkou ministerstva zdravotníctva Taiwanu Wang Hsiu-Hung. Cieľom bolo výmena informácií v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu, možnosti špecializačného štúdia absolventov lekárskych fakúlt z Taiwanu na Slovenskej zdravotníckej univerzite a výmeny študentov v rámci odborných stáží a praxí. Hostia v sprievode prof. MUDr. Juraja Šveca, DrSc. si prezreli priestory univerzity, stretli sa s čelnými akademickými predstaviteľmi Fakulty ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií, ako aj Fakulty verejného zdravotníctva. Diskusia sa niesla najmä v oblasti možnej konkrétnej spolupráce v najbližšom období i v dlhodobejšom horizonte v rôznych oblastiach, v akademických aktivitách, projektoch a pod.


 
22.2.2006 - Slovenská zdravotnícka univerzita sa zapojila do medzinárodného inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl v Slovenskej republike

Slovenská zdravotnícka univerzita sa zapojila do medzinárodného inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Európska asociácia univerzít so sídlom v Bruseli.

 

 

 


 
18.1.2006 - Posilnenie ľudských zdrojov a implementácia metodológie EÚ v programe monitorovania ľudských enterovírusov v SR

Monitorovanie enterovírusov vyvolávajúcich okrem iného detskú obrnu, meningitídy, detský diabetes a ochorenia srdca je cieľom projektu Posilnenie ľudských zdrojov a implementácia metodológie EÚ v programe monitorovania ľudských enterovírusov v SR. Program v spolupráci s holandským Národným inštitútom pre verejné zdravie a životné prostredie a Medicínskym centrom Radboud University Nijmegen odštartovala Slovenská zdravotnícka univerzita(SZU).