Archív aktualít 2005

13.12.2005 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

V Aule sa dňa 13. decembra uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady SZU s nasledovným programom:

Otvorenie: Členov rady privítal predseda Vedeckej rady univerzity  a rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Slovo udelil prorektorovi pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických hodností docentovi MUDr. Jaroslavovi Hinštovi, CSc., ktorý predniesol druhý bod programu: Návrh na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU. Profesor Hinšt informoval prítomných o kritériách na uzavretie pracovného pomeru do funkcie hosťujúci profesor na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v zmysle zákona o vysokých školách. Ako prvého predstavil profesora Stephena Williamsa - čelustného ortopéda. V rámci diskusie bolo o. i. poukázané aj na fakt, že Slovensko má málo učiteľov čelustnej ortopédie a počet profesorov v tomto odbore je veľmi nízky. Predseda Vedeckej rady SZU dal o návrhu hlasovať. Z prítomných 19 členov všetci dali hlas za udelenie vedeckej hodnosti profesorovi S. Williamsovi, okrem požadovaných kritérií menovaný uvádza citovanosť (spolu) 188. Subkatedra klinickej logopédie SZU podala návrh na menovanie za hosťujúceho profesora pre doc. PhDr. Auréliu Kerekrétiovú, PhD. Ako zdôraznil docent A. Rakús, keď sa jej návrh prerokovával na Vedeckej rade fakulty, tak dostala plný počet hlasov. Z 21 prezentovaných členov Vedeckej rady SZU hlasovalo za udelenie vedeckého titulu 19 prítomných členov. Docentka A. Kerekrétiová spĺňa požadované kritériá a uvádza citovanosť 44.


 
10.12.2005 - Pedagógovia a študenti FZ SZU v Banskej Bystrici aktívni účastníci humanitnej misie "Zemetrasenie - Pakistan 2005"

8.10.2005 - ničivé zemetrasenie v Pakistane. Fakty, ktoré sú Vám určite známe, sú  zdrvujúce:

    • Takmer 80 000 ľudí mŕtvych
    • 70 000 ťažko ranených
    • 60 000 ľudí s ľahším poranením
    • 400 000 - 800 000 ľudí potrebuje zdravotnícke ošetrenie
    • 3,2 milióna ľudí zostalo bez domova.

Je november a v oblasti Kašmíru čoskoro nastúpi zima. Napriek medzinárodnej pomoci hrozí v tejto oblasti ďaľšia, možno ešte horšia katastrofa - druhá vlna smrti. Epidemiologická situácia je vážna a zaočkovanosť tamojšej, najmä detskej populácie je nízka. Hrozia epidémie s nedoziernymi následkami.
V tejto situácii sa Slovenský Červený kríž v spolupráci s vládou SR prostredníctvom Slovak Aid-u  rozhodli vyslať do postihnutej oblasti humanitnú misiu ...


 
9.12.2005 - Monotematický hepatologický deň 2005 - Chronická hepatitída B

Slovenská hepatologická spoločnosť a Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Bratislava, pracovisko Kramáre, usporiadali pravidelnú decembrovú konferenciu o pečeňových chorobách. Na tohtoročnom hepatologickom dni odoznelo 20 prednášok a diskusií o víruse hepatitídy B, na ktorom sa zišli poprední odborníci z celého Slovenska.


 
26.10.2005 - Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., zvolal na 26. októbra 2005 zasadanie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako jej prvé stretnutie v tomto akademickom roku.


 
20.10.2005 - Inaugurácia dekana Fakulty zdravotníctva SZU 20.10.2005

Za účasti vzácnych hostí dňa 20. októbra 2005 inauguroval rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. za dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici významného slovenského pediatra prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. Poobede, za prítomnosti rektora, zložili slávnostnú imatrikuláciu študenti prvého ročníka a z rúk svojho dekana prebrali imatrikulačnú listinu.

 

 

 


 
20.9.2005 - Slávnostné otvorenie akademického roku 2005 - 2006

Za prítomnosti štátneho tajomníka MZ SR Petra Ottingera sa 20.9.2005 uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

 

 

 

 

 


 
19.7.2005 - Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Na základe schválenia Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity, v zmysle zákona o vysokých školách a po schválení Akreditačnou komisiou, ako poradného orgánu Vlády SR, zriadil s účinnosťou od 1. júla 2005 jej rektor prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici.


 
14.6.2005 - Memorandum VR SZU k reštrukturalizácii FN Bratislava

Dňa 14. júna 2005 zasadala Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity. V Aule SZU predseda Vedeckej rady SZU a rektor univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. odovzdal menovacie dekréty "profesor emeritus" SZU týmto profesorom: prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc., prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc., prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc., prof. MUDr. Anton Bajan, DrSc., prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. Prítomní sa oboznámili so  Sústavou študijných odborov v zmysle rozhodnutia MŠ SR č. 2090/2002. Zároveň sa Vedecká rada sa zoznámila s návrhom riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava na reštrukturalizáciu Fakultnej nemocnice v Bratislave.


 
1.6.2005 - Konferencia Implementácia národnej lisabonskej stratégie v SZU

"Európska rada," ako zdôraznil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., "si na zasadaní v Lisabone v marci roku 2000 dala za cieľ urobiť z Európy najkonkurenčnejšiu a najdynamickejšiu ekonomiku sveta založenú na poznatkoch." V tomto myšlienkovom duchu sa niesla 1. júna 2005 v priestoroch univerzity vedecká konferencia SZU, ktorá pod názvom Implementácia národnej lisabonskej stratégie v SZU, riešila a analyzovala predmetnú problematiku.


 
26.4.2005 - SZU rozširuje medzinárodné aktivity

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, riadny člen Asociácie európskych univerzít (EUA), Únie európskych medicínskych špecialistov (UEMS), Svetových medicínskych akadémii (IAMP), súčasť univerzít, ktoré podpísali Magna Charta Universitatum a ďalších odborných lekárskych spoločností, je na ceste rozširovania medzinárodnej spolupráce.


 
12.4.2005 - Návšteva predsedu vlády SR

Na pozvanie Prof. MUDr. Ján Štencla, CSc., rektora univerzity, dňa 12. apríla 2005 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu predseda Vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda.

 

 

 

 


 
9.2.2005 - Návšteva Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Na pozvanie Prof. MUDr. Ján Štencla, CSc., rektora univerzity, dňa 9. februára 2005 navštívili Slovenskú zdravotnícku univerzitu členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

 

 

 

 


 
7.2.2005 - Návšteva ministra zahraničných vecí

Na pozvanie p. Prof. MUDr. Ján Štencla, CSc., rektora univerzity, navštívil dňa 7. februára 2005 Slovenskú zdravotnícku univerzitu jeho excelencia p. Eduard Kukan.