MPH

Fakulta verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
tel.: 02/59370551, fax: 02/54793362
e-mail: dekanat.fvz@szu.sk,internet: www.szu.sk
študijné oddelenie: tel:02/ 59 370 560, fax: 02/ 59 370 260
e-mail: studijne@szu.sk

Informácie o vstupnom pohovore na špecializačné štúdium
"Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (MPH)"


 

Termín podania prihlášky: do 2. 8. 2010
Termín konania vstupného testu: 7. 9.2010
Poplatok: 66,39 €

Vstupný pohovor:
formou písomného testu,
bude zameraný na témy:
- verejné zdravotníctvo,
- zdravotná politika,
- zdravotnícky manažment

Podmienka prijatia na štúdium:
• zdravotnícky pracovník, pracovník v zdravotníctve a sociálno-zdravotných službách, absolvent VŠV (druhý stupeň)

Ďalšie informácie:
• prihlášky na štúdium sú uverejnené na webovej stránke www.szu.sk pod Fakultou verejného zdravotníctva - Prihlášky na štúdium
• poplatok za vstupný test vo výške 66,39 € uchádzači uhradia na účet SZU: Štátna pokladnica  7000200522/8180, variabilný symbol 1003008603,
• každý uchádzač priloží k prihláške - overenú kópiu diplomu o absolvovaní vysokej školy, štruktúrovaný životopis, potvrdenie zamestnávateľa, kópiu ústrižku alebo bankového prevodu o uhradení poplatku za vstupný test

Organizácia štúdia
Štúdium trvá 3 roky, ktoré sú rozdelené na 6 semestrov, každý semester má 2 týždne kontaktného štúdia a je rozdelené do modulov:

1.ročník:
1. týždeň
1. Informačné zdroje vo VZ (epidemiologické metódy, demografia, úvod do štatistiky, zdravotnícka štatistika)
2. týždeň
2. Ochrana zdravia (environmentálne zdravie, zdravie pri práci)
3. týždeň
3. Prevencia (vybraných ochorení)
4. týždeň
4. Komunitná medicína
5. Základy práva

2. ročník:
1. týždeň
6. Behaviorálne vedy vo VZ
7. Základy sociálnej starostlivosti
2. týždeň
8. Ekonomika zdravotníctva
3. týždeň
9. Zdravotnícke právo
4. týždeň
10. Teória manažmentu

3. ročník
1. týždeň
11. Aplikovaný manažment
2. týždeň
12. Zdravotná politika
3. týždeň
13. Právo v riadení
4. týždeň
14. Nové trendy v zdravotníctve

Štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a  záverečnými skúškami pred komisiou, ktorej zloženie navrhuje dekan fakulty.

Bratislava  18. 3. 2010                                                                  
doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.
mimoriadny profesor
dekan