Medzinárodné projekty

Účasť Fakulty verejného zdravotníctva na projekte IS EQUAL " Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce "

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity  so sídlom v Bratislave v spolupráci  so Strediskom pre štúdium práce a rodiny organizačne začleneného k Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako predstaviteľom rozvojového partnerstva a Národným inšpektorátom práce SR a ďalšími nadnárodnými partnermi participuje od mája 2005 na medzinárodnom projekte IS EQUAL " Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.


 
Vedecko-výskumné projekty, ktoré riešia pracovníci Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave
  1. International Institute for Rural and Environmental Health.
  2. EU Centre of Excellence in Environmental Health Research.
  3. Development of Public Health Indicators for reporting environmental/occupational risks related to Agriculture and Fishery.
  4. Vocational training Tool for Risk Assesment on Health and Safety at Work.
  5. Building Health Professional Capacity to Address Childrenś Environmental Health.
  6. Minority research training in environmental sciences.
  7. Mobility of students and teachers under ERASMUS/SOCRATES program.