Vedeckovýskumná základňa SZU


Riaditeľ:                                          doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc

Poslanie a hlavné činnosti vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity

Vedeckovýskumná základňa sa zameriava na riešenie  aktuálnych problémov preventívnej a klinickej medicíny v záujme zlepšenia zdravia a kvality života, a to:

 • spoločensky významné nákazy, najmä HIV/AIDS, vírusové hepatitídy, priónové choroby, salmonelózy, infekcie spôsobované enterálnymi vírusmi, nozokomiálne nákazy,
 • civilizačné choroby a komunitné programy (kardiovaskulárne a alergicko-imunopatologické choroby, osteoporóza, metabolické poruchy a i.),
 • mutagénne, karcinogénne a imunomodulačné vlastnosti xenobiotík,
 • radiačnú a chemickú charakteristiku zložiek životného prostredia,
 • úlohy voľných kyslých radikálov v patogenéze chronických degeneratívnych chorôb,
 • mechanizmov poškodenia a reparácie DNA v súvislosti s patogenézou chorôb a ich prevenciou,
 • genetickej charakteristiky subjektov najmä z pohľadu transplantológie,
 • farmakodynamických a farmakokinetických vlastností farmák,
 • účasti faktorov životného štýlu na vznik chronických degeneratívnych chorôb.

Činnosti organizácie

Hlavnou činnosťou VVZ je riešenie vedecko-výskumných úloh. Okrem vedecko-výskumnej činnosti:

 • zabezpečuje výkon funkcie 11 Národných referenčných centier, resp. laboratórií,
 • zabezpečuje činnosť Slovenského centra orgánových transplantácií,
 • vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť,
 • vykonáva expertíznu činnosť,
 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • zabezpečuje vedeckú výchovu,
 • podieľa sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove,
 • vykonáva osvetovú činnosť.

Vedenie a personálne obsadenie vedeckovýskumnej základne

Členovia vedenia vedeckovýskumnej základne:

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc           riaditeľ
Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.              námestníčka pre odborné činnosti

Stav pracovníkov VVZ v roku 2005

V roku 2005 mala VVZ SZU  celkom 201 zamestnancov.

Z celkového počtu bolo:
    125  vedeckovýskumných pracovníkov
     76  technických  a technicko-hospodárskych  pracovníkov

Medzi vedeckovýskumnými pracovníkmi bolo            8 s hodnosťou DrSc.
                                                                       37 s hodnosťou CSc.
                                                                       19 s hodnosťou PhD.
                                                                         3 s titulom Prof.
                                                                         9 s titulom Doc. (z toho 3 h. Doc.)