O univerzite

Slovenská zdravotnícka univerzita bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., s účinnosťou od 1. septembra 2002. Slovenská zdravotnícka univerzita je právnym nástupcom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.

 

Úplný názov univerzity je "Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave". Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je "Slovak Medical University".

 

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity:

Ø       Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Ø       Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

Ø       Fakulta verejného zdravotníctva

Ø       Fakulta zdravotníctva

 

Univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.