Ciele a organizačná štruktúra

Zacielenie činnosti Centra pre dysfluencie:

 • poradenské služby
 • diagnostika  a terapia porúch plynulosti reči 
 • konziliárne vyšetrenia 
 • organizovanie konferencií, seminárov a iných podujatí zameraných na poruchy plynulosti rečového prejavu 
 • publikovanie informačných bulletinov 
 • prekladanie a vydávanie odborných článkov a publikácií pre odbornú a laickú verejnosť 
 • informovanie rodičov a učiteľov o tomto druhu narušenej komunikačnej schopnosti (etiológia, priebeh, prognóza, prevencia) 
 • konzultácie s rodičmi, pedagógmi dieťaťa o prístupe a zásadách komunikácie pri poruchách plynulosti reči
 • priebežné inštruovanie rodičov o stratégiách intervencie a realizovaných krokoch v terapii 
 • postterapeutické poradenstvo a konzultácie
 • telefonické konzultácie o poruchách neplynulosti
 • ďalšie aktivity podľa aktuálnej potreby.

Organizačná štruktúra

Na činnosti Centra pre dysfluencie SZU participujú dvaja logopédi a jeden psychológ
a samozrejme rodičia, príbuzní a pedagógovia ako spoluterapeuti.
Centrum pre dysfluencie poskytuje svoje služby  v rámci SZU päť dní v týždni, podľa ambulantných hodín.
Pri Centre pôsobí aj svojpomocná skupina ľudí s poruchami plynulosti reči.

Adresa:

CENTRUM PRE DYSFLUENCIE SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
dysfluencie@szu.sk
O činnosti Centra pre dysfluencie SZU informujeme prostredníctvom letákov, internetu ako i na rôznych pracovných stretnutiach konferenciách a pod.