Centrum pre dysfluencie

Na Slovensku je starostlivosť o ľudí s patologickou dysfluenciou (najmä zajakavosťou) zabezpečená v rezorte zdravotníctva (v logopedických ambulanciách, aj psychologických ambulanciách, zriadených pri nemocniciach a na klinikách, v neštátnych logopedických a psychologických ambulanciách, možná je i hospitalizácia na foniatrickom oddelení).

V rezorte školstva pracujú so zajakavými deťmi logopédi a psychológovia v pedagogicko - psychologických poradniach (OPPP, PPP), v špeciálno - pedagogických poradniach, v detských integračných centrách (DIC), ale i v školských logopedických poradniach zriadených pri bežných základných školách.

Osobitnou formou starostlivosti o ľudí so zajakavosťou je Centrum pre dysfluencie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a v rámci neho i svojpomocná skupina dospelých so zajakavosťou.

Centrum pre dysfluencie pri SZU je pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity zamerané na pomoc ľuďom s neplynulosťou (zajakavosť u detí i dospelých, vývinová neplynulosť, brblavosť). Ponúka bezplatné poskytovanie informácií a poradenstva pre týchto ľudí (i pre ich rodičov, príbuzných, priateľov, a všetkých, ktorí im chcú pomôcť a tiež pre školských a klinických odborníkov), aplikuje moderné humánne trendy v diagnostike zajakavosti a v neposlednom rade i terapiu pre ľudí s týmto druhom narušenej komunikačnej schopnosti. Nezabúda ani na publikovanie článkov a iných publikácií k problematike, či organizovanie, príp. aktívne zúčastňovanie sa na rôznych seminároch, často s medzinárodnou účasťou…

Centrum pre dysfluencie ako občianske združenie vzniklo v roku 1999 pod vedením prof. PhDr. Viktora Lechtu, PhD. Centrum pre dysfluencie pri SZU vzniklo v roku 2003 pod záštitou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Už v občianskom združení CD pracoval tím odborníkov (dobrovoľníkov), ktorí pokračujú v práci v CD pri SZU. Tím odborníkov zahŕňa najmä logopédov, psychológa, ale i študentov spomínaných odborov.

CENTRUM PRE DYSFLUENCIE Slovenskej zdravotníckej univerzity
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
dysfluencie@szu.sk

HELP LINE:+ 421 2 59 370 182

Vedúca Centra pre dysfluencie SZU: PhDr. Ľubomíra Štenclová

                                                                kontakt: 02/59 370 182

                                                                helpline: 0903 255 053

                                                                Limbová 14

                                                 833 03    Bratislava 37

                                                                č.dv. B - 117

 

Ambulantné hodiny: Pondelok: 12.00 - 16.00

                                  Utorok:     10.00 - 16.00

                                  Streda:      12.00 - 16.00

                                  Štvrtok:    10.00 - 16.00

 

Psychoterapeutka CD SZU:  Mgr. Diana Jansová

                                                  kontakt: 02/59 370 182

                                                  helpline: 0903 255 053

                                                  Limbová 14

                                   833 03    Bratislava 37

                                                   č.dv. B - 117

 

Ambulantné hodiny:     Pondelok: 8.00 - 16.30
                                  Utorok:     8.00 - 16.30

                                  Streda:      8.00 - 12.00

                                                                  

Klinická logopédka CD SZU: Mgr. Katarína Hošková

                                                   kontakt: 02/59 370 183

                                                   helpline: 0903 255 053

                                                  Limbová 14

                                   833 03    Bratislava 37

                                                   č.dv. B - 113

 

Ambulantné hodiny: Pondelok: 09.00 - 14.00

                                  Utorok:     09.00 - 14.00

                                  Streda:      09.00 - 14.00

                                  Štvrtok:    09.00 - 14.00

                                  Piatok:      12.00 - 17.00

Klinická logopédka CD SZU: PaeDr. Jana Marková, PhD.
                                                  miestnosť B-113

Konzultačné hodiny: Piatok:  09.00 - 13.00