Ústav spoločenských vied a cudzích jazykov

ÚSTAV SPOLOČENSKÝCH VIED A CUDZÍCH JAZYKOV

vedúci: doc. MUDr. Jaroslav HINŠT, CSc., mim. profesor


 
Katedra cudzích jazykov
PhDr. Beáta Weiblová, MPH
 
Katedra medicínskej etiky
Doc. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
 
Katedra medicínskej informatiky
Doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
 
Katedra medicínskeho práva
prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
 
Katedra psychológie
PhDr. Karol Kleinmann
 
Katedra sociológie
Doc. PhDr. Darina Brukkerová, PhD., MPH