Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva  SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica
Študijné oddelenie SZU Banská Bystrica: tel.: 048/32 48 011, 20, 21, fax: 048/32 48 059
e-mail: studijnebb@szu.sk, internet: www.szu.sk
e-mail: katarina.navratilova@szu.sk
monika.srenkelova@szu.sk

T e r m í n y: 
podania prihlášky

 • bakalárske štúdium: do 28. februára 2010
 • magisterské štúdium - ošetrovateľstvo: do 28. februára 2010
 • magisterské štúdium - fyzioterapia: do 10. apríla 2010

konania prijímacej skúšky

 • bakalárske štúdium: 16. júna 2010
 • magisterské štúdium: 16. júna 2010
 • skúšky telesnej zdatnosti: 15. júna 2010

P o p l a t o k spojený s administráciou PK:  50.- €

Š t u d i j n é    p r o g r a m y :
Fakulta organizuje tieto stupne a formy vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch:

 • fyzioterapia
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme,
  • magisterský v trvaní 4 semestrov, 2 akademických rokov
   • v externej forme, 
 • urgentná zdravotná starostlivosť
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme,
 • ošetrovateľstvo
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme,
  • magisterský v trvaní 4 semestrov, 2 akademických rokov
   • v externej forme. 

P r i j í m a c i a    s k ú š k a :
ošetrovateľstvo - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia, (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomný - test,
externá forma štúdia - anatómia a fyziológia, ošetrovateľstvo a prvá pomoc (v rozsahu učiva SZŠ) - písomný didaktický test,
ošetrovateľstvo - magisterské štúdium
externá forma štúdia - písomný didaktický tesz v rozsahu vedomostí bakalárskeho štúdia v odbore Ošetrovateľstvo so zameraním na teóriu ošetrovateľstva, ošetrovateľský proces, výskum v ošetrovateľstve,
fyzioterapia - bakalárske štúdium
denná forma štúdia  - biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia)- písomný didaktický test  - skúška telesnej zdatnosti - overenie všeobecných pohybových schopností telesnej kultúry uchádzača, vrátane plávania
externá forma štúdia - anatómia a fyziológia človeka , fyzioterapia (v rozsahu učiva SZŠ), ) - písomný didaktický test,
fyzioterapia - magisterské štúdium
externá forma štúdia - v rozsahu vedomostí bakalárskeho štúdia - písomný didaktický test,
urgentná zdravotná starostlivosť - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomný didaktický test,
- skúška telesnej zdatnosti - overenie všeobecných pohybových schopností telesnej kultúry uchádzača, vrátane plávania,
externá forma štúdia - anatómia a fyziológia človeka, urgentná medicína a záchranná služba (v rozsahu učiva SZŠ) - písomný didaktický test.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, 
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • v odboroch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebné úspešne absolvovať skúšku telesnej zdatnosti.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Bc):

 • ošetrovateľstvo
  • úspešné absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore všeobecná sestra (zdravotná, detská, ženská) - nie zdravotnícky asistent,
  • alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra ukončené absolventskou skúškou,  
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
 • fyzioterapia
  • úspešné absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore rehabilitačný pracovník (rehabilitačný asistent) - nie masér,
  • alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut ukončené absolventskou skúškou,  
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
 • urgentná zdravotná starostlivosť
  • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár a minimálne 1-ročná odborná prax v záchrannej službe (základné  zložky integrovaného záchranného systému),
  • diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 3-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe  (RZP, RLP - nie ARO a JIS), 
  • všeobecná sestra (nie zdravotnícky asistent), ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 5-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe (RZP, RLP - nie ARO a JIS) 
  • úspešné vykonanie prijímacích skúšok.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

P o d m i e n k y  z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia  (Bc.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK.

 

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Bc):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania sestry, fyzioterapeuta, zdravotníckeho záchranára - potvrdené lekárom v prihláške, 
 • získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore (spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore sa nezískava absolvovaním štúdia v odbore zdravotnícky asistent a masér),
 • v dobe prihlásenia sa na štúdium a počas celého štúdia práca v odbore. Potvrdenie  zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe priloží uchádzač k prihláške.

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Mgr.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore (spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore sa získava absolvovaním SZŠ v príslušnom odbore alebo absolvovaním bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore v dennej forme štúdia),
 • práca v odbore v čase, kedy sa uchádzač hlási na štúdium, ale aj počas štúdia,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 1 rok po absolvovaní bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia (k 1. júlu bežného kalendárneho roku). 

Ď a l š i e   i n f o r m á c i e : 

 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: 1004008404,
 • uchádzači z ČR poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8404, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla, IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX
 • kópia o zaplatení sa upevní na tretiu stranu prihlášky,
 • v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite alebo tej istej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne, 
 • k prihláške priložiť: 
  • maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,
  • uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu o ukončení vyššieho odborného štúdia,
  • stručný životopis,
  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača - vyžaduje sa na prihláške
  • potvrdenie o praxi v príslušnom odbore priložia iba uchádzači o externú formu štúdia,
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.
 • uchádzači o štúdium v študijných programoch druhého stupňa sú povinní k prihláške doložiť aj:
  • kvalifikačný doklad o ukončení študijného programu prvého stupňa (notársky overený
   diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), 
  • ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého       stupňa, je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní štúdia (vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty) predloží v deň konania prijímacej skúšky, 
  • diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o ŠS, v prípade prijatia na štúdium, doloží uchádzač v deň zápisu.

Z a h r a n i č n í    š t u d e n t i :
Zahraniční študenti  sa prijímajú na základe medzivládnych dohôd alebo na vlastné náklady.

O r g a n i z á c i a   š t ú d i a :
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipované v zmysle smerníc Európskej únie na regulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania sestry. Štúdium je organizované dennou prezenčnou formou, je založené na kreditovom systéme.
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je koncipované v zmysle smerníc Európskej únie na poloregulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania. 
Externá forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, fyzioterapia,   urgentná zdravotná starostlivosť rozširuje získanú spôsobilosť na výkon povolania a poskytuje absolventom vyšší stupeň vzdelania. Štúdium sa realizuje podľa harmonogramu externého štúdia a je založené na kreditovom systéme
Externá forma magisterského štúdia v programe ošetrovateľstvo je určená pre absolventov dennej (po minimálne 1-ročnej praxe v príslušnom odbore) a externej formy bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo.
Externá forma magisterského štúdia v programe fyzioterapia je určená pre absolventov dennej (po minimálne 1-ročnej praxe v príslušnom odbore) a externej formy bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia.

U p l a t n e n i e    a b s o l v e n t o v :
Absolventi bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a ošetrovateľstvo sa uplatnia v primárnej , sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári a sestry. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.
Absolventi externého magisterského štúdia v programe ošetrovateľstvo a fyzioterapia sa uplatnia predovšetkým v riadení, výskume a vzdelávaní. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.