Lekárska fakulta

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
 Študijné oddelenie SZU: tel.: 02/59 370 465, 462, 459, fax: 02/59 370 260, 556
e-mail: studijne.fzss@szu.sk, internet: www.szu.sk


T e r m í n y : podania prihlášky: do 28. februára 2010
konania prijímacej skúšky: 14. júna 2010

P o p l a t o k   spojený s administráciou PK:  50.- €

Š t u d i j n é   p r o g r a m y :
Fakulta organizuje tieto stupne a formy vysokoškolského štúdia akreditovaných študijných programoch:

 • všeobecné lekárstvo
  • doktorský - v trvaní 12 semestrov, 6 akademických rokov
   • v dennej forme,
  • doktorandský
   • v externej forme - v trvaní najviac 5 rokov,
   • v dennej forme   - v trvaní najviac 4 rokov.

P r i j í m a c i a   s k ú š k a :
všeobecné lekárstvo
denná forma štúdia - biológia, chémia, anglický jazyk (v rozsahu učiva z gymnázia)

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia:

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, 
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania: 

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania lekára.

V y h o d n o t e n i e   v ý s l e d k o v   prijímacej   skúšky :
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na výveske fakulty a internete.

Ď a l š i e   i n f o r m á c i e :

 • poplatok uhradiť na bankový účet: Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol 1001008401,
 • uchádzači z ČR poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8401, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla, IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX,
 • kópia o zaplatení sa upevní na tretiu stranu prihlášky,
 • v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite alebo tej istej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne, 
 • k prihláške priložiť: 
  • maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,
  • stručný životopis,
  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača - vyžaduje sa na prihláške,
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky.
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Z a h r a n i č n í   š t u d e n t i :
Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzivládnych dohôd alebo na vlastné náklady.

O r g a n i z á c i a   š t ú d i a :
Štúdium je organizované na kreditovom systéme.

U p l a t n e n i e   a b s o l v e n t o v :
Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ako aj v oblasti pedagogiky.