Fakulta verejného zdravotníctva

Fakulta verejného zdravotníctva

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Študijné oddelenie SZU: tel.: 02/59 370 465, 467, 459, fax: 02/59 370 260, 556
e-mail: studijne.fvz@szu.sk, internet: www.szu.sk

T e r m í n y:
podania prihlášky 

 • bakalárske štúdium: do 28. februára 2010
 • magisterské štúdium: do 28. februára 2010

konania prijímacej skúšky

 • bakalárske štúdium: 15. júna 2010
 • magisterské štúdium: 15. júna 2010

P o p l a t o k  spojený s administráciou PK:  50.- €

Š t u d i j n é   p r o g r a m y :
Fakulta organizuje tieto stupne a formy vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch:

 • verejné zdravotníctvo 
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov   
   • v dennej forme štúdia,
   • v externej forme štúdia,
  • magisterský - v trvaní 4 semestrov, 2 akademických rokov   
   • v dennej forme štúdia,
   • v externej forme štúdia,
  • doktorandský 
   •  v dennej forme - v trvaní 3 - 4 rokov,
   • v externej forme - v trvaní najviac 5 rokov.

P r i j í m a c i a   s k ú š k a :
verejné zdravotníctvo - bakalárske
denná forma štúdia - biológia a chémia alebo fyzika (možnosť voľby),
externá forma štúdia - biológia a chémia alebo fyzika (možnosť voľby).
verejné zdravotníctvo - magisterské
denná forma štúdia - z poznatkov v rozsahu bakalárskeho štúdia - písomný test z týchto predmetov: environmentálne zdravie, manažment, štátny zdravotný dozor, epidemiológia, bioštatistika a informatika,
externá forma štúdia - z poznatkov v rozsahu bakalárskeho štúdia - písomný test z týchto predmetov: environmentálne zdravie, manažment, štátny zdravotný dozor, epidemiológia, bioštatistika a informatika.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a    do prijímacieho konania v dennej a externej forme štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného        vzdelania, 
 •  úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

P o d m i e n k y  p r i j a t i a  do prijímacieho konania v dennej  a externej forme štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • tí študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FVZ SZU s prospechom - priemer za  štúdium 1,8 a menej budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

P o d m i e n k y  z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia  (Bc.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného     poplatku za PK.

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia  (Bc.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • minimálne 2 roky práce v zdravotníctve.

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v dennej a externej forme štúdia (Mgr.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK.

V y h o d n o t e n i e   v ý s l e d k o v    prijímacej  skúšky:
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na výveske fakulty a internete.

Ď a l š i e   i n f o r m á c i e : 

 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: 1003008403,
 • uchádzači z ČR poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8403, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla, IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX
 • kópia o zaplatení sa upevní na tretiu stranu prihlášky,
 • v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite alebo tej istej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne, 
 • k prihláške priložiť: 
  • maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,
  • stručný životopis,
  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača - vyžaduje sa na prihláške,
  • potvrdenie o praxi  priložia iba uchádzači o externú formu štúdia,
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,
 • v prípade záujmu o viaceré študijné programy, si musí uchádzač podať prihlášku na každý program samostatne,
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.
 • uchádzači o štúdium v študijných programoch druhého stupňa sú povinní k prihláške doložiť aj:
  • kvalifikačný doklad o ukončení študijného programu prvého stupňa (notársky overený
   diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), 
  • ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého       stupňa, je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní štúdia (vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty) predloží v deň konania prijímacej skúšky, 
  • diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o ŠS, v prípade prijatia na štúdium, doloží uchádzač v deň zápisu.

O r g a n i z á c i a   š t ú d i a :
Štúdium je členené na semestre a ročníky. Bakalárske štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipované v zmysle smerníc Európskej únie tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania verejného zdravotníka.

U p l a t n e n i e   a b s o l v e n t o v :
úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ, RÚVZ),
nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v     nemocniciach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment,
výskumné ústavy so zameraním na: chronické, hromadne sa vyskytujúce choroby, infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, pracovné prostredie a zdravie,
poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu, poradenské centrá,
inšpektoráty práce, pracovné zdravotné služby,
štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy,
zdravotné a sociálne poisťovne,
komerčné poisťovne na úseku životného poistenia,
neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia,
inštitúty sociálnej starostlivosti,
farmaceutické firmy.