Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Študijné oddelenie SZU: tel.: 02/59 370 465, 454, 458, 466, 467, 459, fax: 02/59 370 260, 556
e-mail: studijne.fozos@szu.sk, internet: www.szu.sk

T e r m í n y: 
podania prihlášky

 • bakalárske štúdium: do 28. februára 2010
 • magisterské štúdium: do 28. februára 2010   

konania prijímacej skúšky

 • bakalárske štúdium: 17. a 21. júna 2010
 • magisterské štúdium: 22. júna 2010
 • skúšky telesnej zdatnosti: 14. - 15. júna 2010

P o p l a t o k  spojený s administráciou PK:   50.- €

Š t u d i j n é   p r o g r a m y :                                 
Fakulta organizuje tieto stupne a formy vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch:

 • ošetrovateľstvo 
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme, 
  • magisterský - v trvaní 4 semestrov, 2 akademických rokov
   • v externej forme, 
  • doktorandský
   • v dennej forme - v trvaní 3 - 4 rokov,
   • v externej forme - v trvaní najviac 5 rokov,
 • pôrodná asistencia
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme,
 • fyzioterapia
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme, 
 • rádiologická technika
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme, 
   • v externej forme,
 • urgentná zdravotná starostlivosť
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v dennej forme,
   • v externej forme,
 • sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov
  • bakalársky - v trvaní 6 semestrov, 3 akademických rokov
   • v externej forme.


P r i j í m a c i a   s k ú š k a :
ošetrovateľstvo - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test,
externá forma štúdia - biológia človeka (v rozsahu učiva z gymnázia), ošetrovateľstvo (v
rozsahu učiva SZŠ) - písomná - test,
externá forma štúdia -  z  poznatkov v rozsahu   bakalárskeho štúdia - písomná - test,
ošetrovateľstvo - magisterské štúdium
externá forma štúdia -  z  poznatkov v rozsahu   bakalárskeho štúdia - písomná - test,
pôrodná asistencia - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test,
externá forma štúdia - biológia človeka (v rozsahu učiva z gymnázia), pôrodná asistencia (v rozsahu učiva SZŠ) - písomná - test,
fyzioterapia - bakalárske štúdium
denná forma štúdia  - biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test, skúška telesnej zdatnosti,
externá forma štúdia - biológia človeka (v rozsahu učiva z gymnázia), fyzioterapia (v rozsahu učiva SZŠ) - písomná - test,
rádiologická technika - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test
externá forma štúdia - biológia človeka (v rozsahu učiva z gymnázia), rádiológia (v rozsahu učiva SZŠ) - písomná - test,
urgentná zdravotná starostlivosť - bakalárske štúdium
denná forma štúdia - biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test, skúška telesnej zdatnosti,
externá forma štúdia - biológia človeka (v rozsahu učiva z gymnázia), urgentná zdravotná starostlivosť (v rozsahu učiva SZŠ) - písomná - test
sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov - bakalárske štúdium
externá forma štúdia - biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) - písomná - test.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, 
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • v odboroch fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť je potrebné úspešne absolvovať skúšku telesnej zdatnosti (viď obsah a kritéria).

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Bc):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného odborného vzdelania,  
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

P o d m i e n k y   p r i j a t i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky.


P o d m i e n k y  z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v dennej forme štúdia  (Bc.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK.
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania sestry, pôrodnej asistentky, fyzioterapeuta, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára a sociálneho pracovníka,

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Bc):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore (spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore sa nezískava absolvovaním štúdia v odbore zdravotnícky asistent a masér),
 • v dobe prihlásenia sa na štúdium a počas celého štúdia práca v odbore. Potvrdenie  zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe priloží uchádzač k prihláške, (neplatí pre študijný programu sociálna práca).

P o d m i e n k y   z a r a d e n i a  do prijímacieho konania v externej forme štúdia (Mgr.):

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,
 • získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore (spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore sa získava absolvovaním SZŠ v príslušnom odbore alebo absolvovaním bakalárskeho študijného programu v príslušnom odbore v dennej forme štúdia),
 • práca v odbore v čase, kedy sa uchádzač hlási na štúdium, ale aj počas štúdia,
 • prax v príslušnom odbore minimálne 1 rok po absolvovaní bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia (k 1. júlu bežného kalendárneho roku). 

V y h o d n o t e n i e   v ý s l e d k o v    p r i j í m a c e j   s k ú š k y :
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na výveske fakulty a internete.

Ď a l š i e   i n f o r m á c i e : 

 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: 1002008402,
 • uchádzači z ČR poplatok uhradiť na bankový účet SZU Štátna pokladnica 7000200522/8180, variabilný symbol: v tvare XXXXXX8402, kde XXXXXX je prvých 6 číslic rodného čísla, IBAN: SK8781800000007000200522, SWIFT: SUBASKBX
 • kópia o zaplatení sa upevní na tretiu stranu prihlášky,
 • v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite alebo tej istej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne, 
 • k prihláške priložiť: 
  • maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,
  • uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu o ukončení vyššieho odborného štúdia,
  • stručný životopis,
  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzača - vyžaduje sa na prihláške,
  • potvrdenie o praxi v príslušnom odbore priložia iba uchádzači o externú formu štúdia,
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.
 • uchádzači o štúdium v študijných programoch druhého stupňa sú povinní k prihláške doložiť aj:
  • kvalifikačný doklad o ukončení študijného programu prvého stupňa (notársky overený
   diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), 
  • ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého       stupňa, je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o návšteve školy. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní štúdia (vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty) predloží v deň konania prijímacej skúšky, 
  • diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o ŠS, v prípade prijatia na štúdium, doloží uchádzač v deň zápisu.

Z a h r a n i č n í   š t u d e n t i :
Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzivládnych dohôd alebo na vlastné náklady.

O r g a n i z á c i a   š t ú d i a :
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia je obsahovo, rozsahom a organizačne koncipované v zmysle smerníc Európskej únie na regulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky.
Denná forma bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia, rádiologická technika a urgentná zdravotná starostlivosť je koncipované v zmysle smerníc Európskej únie na poloregulované povolania tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon povolania.
Externá forma bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,  rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť rozširuje získanú spôsobilosť na výkon povolania a poskytuje absolventom vyšší stupeň vzdelania.
Externá forma magisterského štúdia v programe ošetrovateľstvo je určená pre absolventov dennej (po minimálne 1-ročnej praxe v príslušnom odbore) a externej formy bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo.

Štúdium  je organizované na kreditovom systéme.

Absolventi magisterského štúdia sa môžu uchádzať o:

 • vykonanie rigoróznych skúšok z odboru pre získanie akademického titulu PhDr.,
 • doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo pre získanie akademického titulu PhDr.

U p l a t n e n i e   a b s o l v e n t o v :
Absolventi bakalárskeho štúdia v programe ošetrovateľstvo,  pôrodná asistencia, fyzioterapia,  rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť a sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, zdravotnícki záchranári, rádiologickí technici a sociálni pracovníci. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.
Absolventi externého magisterského štúdia v programe ošetrovateľstvo sa uplatnia predovšetkým v oblastiach zdravotnej starostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vedeckej práce, prevencie a výchovy k zdraviu, verejného zdravia, zdravotného poisťovníctva, verejnej a štátnej správy. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.

Obsah a kritériá talentovej skúšky a testov úrovne pohybových schopností a zručností pre uchádzačov o štúdium v odbore fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť:

Talentová skúška pozostáva z overenia úrovne pohybových schopností a zručností na základe vybraných testovacích kritérií. Uchádzač môže získať najviac 50 bodov a musí získať v každom teste aspoň 1bod.
Gymnastika
Akrobacia - zostava sa skladá z nasledujúcich cvičebných tvarov:
- základný postoj-stoj spojný pripažiť, výkrokom pravej/ľavej vpred a odrazom z ľavej/pravej, stoj na rukách (výdrž 1sek.), zo stoja na rukách kotúľ vpred, kotúľ letmo do drepu, stoj spojný upažiť, skok s obratom o 180º s čelnými oblúkmi dole, do stoja spojného, vzpažiť, kotúľ vzad do stoja, premetový predskok-premet bokom.
hodnotenie: max. 10b
ľah -sed
hodnotenie: podľa počtu opakovaní za 1min. na základe hodnotiacej škály (max. 10b)
kľuky
hodnotenie: podľa počtu opakovaní na základe hodnotiacej škály (max. 10b)
Atletika - vytrvalostný člnkový beh (bežecký) test:
- snaha o opakované prekonávanie 20m vzdialenosti od jednej čiary k druhej čiare, podľa  reprodukovaných zvukových signálov za stúpajúceho tempa. Test sa končí, ak sa testovaná osoba dvakrát po sebe nedotkne nohou čiar vo vymedzenom časovom limite. Zaznamenáva sa počet prebehnutých 20-metrových úsekov. 
hodnotenie: podľa hodnotiacej škály na základe odbehnutej vzdialenosti (max. 10b)
Plávanie -  100 m vybraným plaveckým spôsobom začína sa štartovým skokom podľa plaveckého spôsobu (skok strmhlav z bloku/štart z  vody)
hodnotenie: podľa hodnotiacej škály (max. 10b)

Poznámka: prineste si športové oblečenie, športovú obuv, plavky, uterák, plaveckú čiapku a okuliare.

Poradie po talentovej časti - pohybových testoch bude vytvorené podľa celkového počtu bodov získaných v jednotlivých testoch.