Systém kvality

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Systém zabezpečenia kvality, ktorý sa začal zavádzať už od roku 1993, tvoria čiastkové systémy kvality zastrešené podľa EN ISO/IEC 17025:2005,  správnou laboratórnou praxou (SLP),  správnou výrobnou praxou (SVP), správnou klinickou praxou (SKP) a zákonom č.140/1998 Z.z. o liekoch.

Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.

Jednotka zabezpečenia kvality (JZK) zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.

Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia "TOP manažér kvality za rok 2007".

Osvedčenia o súlade s SLP

Osvedčenia o akreditácií

  

Certifikát ŠUKL

 

Rozhodnutie ŠUKL