Etická komisia

Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a  zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj  medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

Predseda Etickej komisie: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Zoznam členov:

 • h. doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
 • MUDr. Anna Boháčiková
 • Doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • h. prof. MUDr. Helena Drobná, PhD.
 • MUDr. Darina Ďurovčíková
 • MUDr. Viera Fedelešová, CSc.
 • Doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD.
 • Mária Károlyová
 • MUDr. Michal Kliment, CSc.
 • MUDr. Terézia Krčméryová, CSc.
 • Doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD.
 • MUDr. Viera Mongiellová
 • Doc. PhDr. Mária Musilová, PhD.

 


 
Štatút Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity
1.   Úlohy a ciele etickej ...
 
Dodatok k štatútu Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity
Dodatok k štatútu   Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity Na základe dohody všetkých členov Etickej komisie Slovenskej