Neštátne zdravotnícke zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity

Neštátne zdravotnícke zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity ( NZZ SZU) so štatútom poliklinika, má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.  Poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti laboratórnej diagnostiky ( SVaLZ ) a ambulantné vyšetrenia.

Vedenie NZZ SZU : Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.    eva.jahnova@szu.sk

Kontakt:  tel/fax : 59369579

Odborný zástupca polikliniky: MUDr.Viera Fedelešová,CSc.   viera.fedelesova@szu.sk

Kontakt: tel.59369407

 

Oblasti poskytovaných vyšetrení SVaLZ:

Klinická imunológia a alergológia + transplantačné vyšetrenia

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

 

Ambulancie NZZ SZU

Ambulancie klinickej imunológie a alergológie

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia pre poruchy metabolizmu a výživy

Interná ambulancia

Nefrologická ambulancia        

Farmakologická ambulancia  

Kardiologická ambulancia

Ambulancia praktického lekára

Ambulancia klinickej biochémie

Stomatologická ambulancia     

 

Laboratórna diagnostika

 

Klinická imunológia a alergológia  

odb. zástupca: MUDr. Daniel Kuba, PhD.

Vedúci laboratória - Doc. Ing. Eva Jahnová, CSc.

Telefón:02/ 59369579, 59369519,

Základný imunochemický profil

IgG, IgA, IgM, IgE a špec.IgE pre niektoré alergény, klasickú a alternatívnu cestu aktivácie komplementu - CH50 a AH50, zložky komlementu C3 a C4, proteíny akútnej fázy - CRP ,α2-makroglobulín, α1-antitrypsín, protilátky proti deoxyribonukleoproteínu - anti-DNP,  kryoglobulíny kvantitatívne, cirkulujúce imunitné komplexy, IgG a IgA protilátky proti kravskému mlieku, gliadínu a sóje

Základný profil bunkovej imunity

KO +  Leu + 5 zl.diff.

Fenotypizácia lymfocytov - CD markery

CD3,CD4,CD8,CD16+56,CD19,CD3/HLA-DR

CD25,CD8/CD38

CD4/CD69/CD8

Funkčné vyšetrenie T ly - LTT

LTT s liekmi - prcitlivenosť na lieky

Fagocytovú aktivitu

Fagocytový index

Oxidačné vzplanutie

Doplnkové vyšetrenia

Funkčné vyšetrenie B ly - produkcia imunoglobulínov

Aktivačné markery na lymfocytoch po stimulácii   mitogénmi CD69,25,71

Expresiu adhezívnych molekúl na lymfocytoch, monocytoch a granulocytoch- CD11a,b,c/CD18 ,CD54,CD49d, CD62L

CD11a - LFA-1

CD11b - CR3            Vyšetrenia na granulocytoch a neutrofiloch

CD11c - CR4

Expresiu adhezívnych molekúl na endoteli ICAM-1,VCAM-1, E-selektin, P-selektin

Adhézia buniek na endotel

Aktivačne markery na eozinofiloch CD66,81,25,23,69

Intracelulárne cytokíny - IFN-gama a IL-4

ELISA  - solubilné adhezívne molekuly, cytokíny,  chemokíny........

Protilátky proti endotelovým bunkám - AECA


Transplantačné vyšetrenia poskytuje pracovisko v rámci výkonov Slovenského centra orgánových transplantácií - SCOT. - vedúci: MUDr. Daniel Kuba, PhD. tel: 
+421 2 593 69 342
 

Čakacia listina

  • čakacia listina - zaradenie a aktualizácia údajov pacienta
  • centrálne koordinácia - výber párov darca príjemca 
  • register osôb, ktoré po smrti odmietli darovať orgány

 

Sérologické vyšetrenia

HLA trieda I - HLA A, HLA B, HLA Cw

HLA B27

Krížová skúška (cross match) - základný, s predĺženou inkubáciou, s DTT, chladový

-          mikrolymfotoxický test

Krížová skúška (cross match) na T a B lymfocytoch, monocytoch

-          prietoková cytometria

Vyšetrenie hladín antilymfocytárnych protilátok ALPL

-          na 10 suspenziách buniek

-          na 30 suspenziách buniek (hromadné vyšetrenie)

-          skríning sér na anti HLA protilátky

-          príprava CM dosiek pre celoštátny program orgánových transplantácií

DNA laboratórium

HLA triedy I a II - HLA A, HLA B, HLA Cw, HLA DRB1, DRB3, DRB4, HLA DQA1, DQB1

-SSO (sekvenčne špecifické oligonukleotidy)

-SSP (sekvenčne špecifické primery)

-SBT (sequence based typing - sekvenovanie)

Vyšetrenia vykonávané po dohode

Expresia IL1 -10, TNF

- RT PCR, fluorometria

- real time PCR

SNP (single nucleotide polymorphism ( TNF, IL-4…)

- hybridizácia, SSP


Klinická mikrobiológia

odborný zástupca:  mudr.  Anna Petrovičová, CSc.

Telefón: 59369555

Diagnostika vírusových hepatitíd: tel: 59369616

-       diagnostika VHB:

konfirmácia dôkazu HbsAg, kvantitatívne stanovenie HBV DNA (bDNA), po dohovore aj doplnkové vyšetrenia pre upresnenie stavu ochorenia a diferenciálnu diagnostiku:

HbsAg screening, HbeAg, anti-Hbe (total), anti-HBc total a IgM, anti-HBs kvalitatívne aj kvantitatívne

-          diagnostika VHC:

anti-HCV konfirmačné vyšetrenie (Western blot), HCV RNA - PCR kvalitatívne stanovenie, HCV RNA - bDNA kvantitatívne stanovenie, stanovenie genotypu HCV, po dohovore aj doplnkové vyšetrenia pre upresnenie stavu ochorenia a diferenciálnu diagnostiku: anti-HCV

-         diagnostika VHA:

pre diferenciálnu diagnostiku anti-HAV total

-         diagnostika VHE:

v prípade potreby možnosť základnej diagnostiky

Diagnostika HIV/AIDS: tel: 59369174

-       konfirmácia HIV reaktívnych vzoriek:

anti-HIV 1/2 /0 (ELISA), súčasný dôkaz antigénu aj protilátok HIV 1/2/0 (ELISA),  anti-HIV 1/2 Western blot, dôkaz vírusového genómu (DNA PCR), dôkaz voľného vírusu v plazme (RT-PCR)    

-     monitorovanie liečby HIV-pozitívnych pacientov:

dôkaz voľného vírusu v plazme kvantitatívny (RT-PCR - vírusová nálož), testovanie rezistencie na antivírusové liečivá (RT-PCR + sekvenácia vírusového genómu

-     základné vyšetrenia pre diferenciálnu diagnostiku s komplexné zhodnotenie:

anti-HIV 1/2/0 (ELISA), súčasný dôkaz antigénu a protilátok HIV 1/2/0 (ELISA)

Diagnostika prionových neurodegeneratívnych ochorení: tel: 59369564

-   detekcia prionóveho génu (PCR), stanovenie proteínu 14-3-3 v likvore

stanovenia antifilamentóznych autoprotilátok v sére, imunohistochemický dôkaz prionového proteínu v mozgovom tkanive, histologický dôkaz špecifických morfologických zmien (súbor metód)

Diagnostika enterovírusových infekcií: tel: 59369555

-      kvantitatívne stanovenie špecifických protilátok (celkové a IgM) v sére v teste

neutralizácie vírusu, stanovenie pomeru vírus-špecifických protilátok v paralelných vzorkách séra a likvoru, kvalitatívny aj kvantitatívny dôkaz enterovírusov vo vzorke (na bunkových kultúrach resp. novorodených myšiach), IF dôkaz enterovírusových antigénov vo vzorke aj v kultúre, imunohistochemický dôkaz enterovírusových antigénov vo vzorkách orgánov (tkanív), dôkaz enterovírusovej RNA vo vzorke (in house PCR)

Klinická biochémia

Klinická biochémia

odborný zástupca: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

tel: 59369170

Biochemické vyšetrenie krvi                                                   

Glukóza, g-Glutamyltransferáza (GGT), železo, albumín, alkalická fosfatáza (ALP), väzobná kapacita Fe, celkové bielkoviny, amyláza (AMYL),sodík, močovina, kreatínkináza (CK), draslík, kreatinín, kreatínkináza-MB (CKMB), chloridy, kyselina močová, laktátdehydrogenáza (LDH), vápnik, bilirubín celkový (TBIL), triglyceridy, ionizovaný vápnik, bilirubín konjugovaný  (Bc), cholesterol, horčík, bilirubín nekonjugovaný (Bu), HDL -cholesterol, Ionizovaný horčík, alanínaminotransferáza (ALT), LDL - cholesterol, fosfor     

asparátaminotransferáza (AST), C reaktívny proteín (CRP).                                 

Biochemické vyšetrenie moču                                                

Moč kvalitatívne, glukóza, sodík, močový sediment, močovina, draslík, addisov sediment, kreatinín, vápnik, diff.diagnostika erytrocytúrie, kyselina močová, horčík, mikroalbuminúria amyláza (AMYL), fosfor, kvantitatívna proteinúria (KVP)                                 

Hematologické vyšetrenia                                                      

Krvný obraz, diff. mikroskopicky                                        

Špeciálne vyšetrenia                                                     

Intaktný parathormón (PTH), imunoreaktívny inzulín (IRI), doštičkový rastový faktor (PDGF), 25 - hydroxyvitamín D, C - peptid, plazmatická renínová aktivita (PRA), 1,25 - dihydrixyvitamín D, tromboxan (TBX)                                     

Markery kostného obratu                                                         

Kostná frakcia ALP, C - telopeptid (CTX), osteokalcín, N - telopeptid (NTX)                                                                  

Záťažové testy                                                     

Orálny glukózotolerančný, test (oGTT), laktózový test                                       

Vyšetrenie acidobazickej rovnováhy                                                

Vyšetrenie osmolality séra a moču                                                    

Na základe uvedených vyšetrení laboratórium poskytuje metabolické zhodnotenie:

metabolizmu lipidov, inzulínovej rezistencie, poruchy glukózovej tolerancie,funkcie obličiek, kostného metabolizmu, poruchy GIT, acidobazickej rovnováhy


Ambulancie

Ambulancie klinickej imunológie a alergológie

Odborný zástupca:  doc. MUDr. František Gazdík, CSc.   

I. ambulancia

Lekár: doc. MUDr. František Gazdík, CSc.    po -pia      8,30 - 11,30 

         MUDr. Marián Šauša, CSc               po -pia      8,30 - 11,30

         doc. MUDr. Štefan Nyulassy, DrSc.   ut a št     14,00 - 16,00

sestra: Alžbeta Mendelová

Prevencia, diagnostika a liečba  imunopatologických stavov  dospelej populácie

-          sekundárne imunodeficity, choroby z precitlivenosti (alergická rinitída, bronchiálna astma, atopická dermatitída), autoimunitné ochorenia (orgánovo špecifické, orgánovo nešpecifické), diferenciálna diagnostika chronických ochorení pečene (vírusové  hepatitídy, autoimunitné hepatitídy,  poliekové poškodenia pečene, hereditárne ochorenia pečene)

Spirometrické laboratórium

-          screeningové vyšetrenia a monitorovanie u ochorení respiračného systému

-          bronchomotorické testy (brochodilatačné a bronchokonstrikčné testy vykonávané metacholínom)

II. ambulancia

Lekár: doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

Detská sestra: Anna Durišinová

Ambulantné hodiny:

Pondelok (konzultácie)     13.00 - 15.00

Utorok, streda, štvrtok:    7.30 - 12.00

Piatok (konzultácie)           9.00 -  12.00

Vyšetrenie detí a dospievajúcich s imunopatologickými stavmi a alergickými chorobami.

Vyšetrenie detí a dospelých s Downovým syndrómom (DS). V ambulancia sa zameriava na komplexný prístup k pacientom s Downovým syndrómom z celého Slovenska. Sme napojení  na sieť medzinárodných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou Downovho syndrómu.

GASTROENTEROLOGICKÁ  AMBULANCIA

Odborný zástupca:  Prof.  MUDr. Igor Beňo, DrSc.

Lekár: Doc.MUDr.Igor Kajaba, CSc.

Sestra: Viera Paulovičová

Pacienti sa objednávajú aj telefonicky  na čísle -  02-59369503,

v dňoch utorokštvrtok od 10,00 h do 15,00 h.

Ambulantné hodiny:

Odber materiálu na biochemické vyšetrenie v utorok a štvrtok od 07,00 h do 08,30 h.

Lekár:  Prof.MUDr.Igor Beňo,DrSc.   Utorok:  8,30 h - 13,00 h

                                                 Štvrtok: 8,30 h - 13,00 h  

Vyšetrujú sa pacienti s poruchami gastrointestinálneho traktu - hlavne pažeráka,

žalúdka, tenkého a hrubého čreva, podžalúdkovej žľazy, pečene a žlčových ciest. Uskutočňujú sa vyšetrenia rentgenologické, endoskopické  -  ako je gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, ultrasonografické vyšetrenia brušných orgánov, biochemické vyšetrenia krvi, mikrobiologické vyšetrenia stolice a moča. Vyšetruje sa aj prítomnosť baktérií  Helicobacter pylori -  Dychovým testom.

AMBULANCIA  PRE  PORUCHY  METABOLIZMU A VÝŽIVY

Odborný zástupca:  Prof. MUDr. Igor Beňo, DrSc.

Sestra: Viera Paulovičová

Pacienti sa objednávajú aj telefonicky  na čísle -  +421 2 593 69 503,

v dňoch utorokštvrtok od 10,00 h do 15,00 h.

Lekár:  Prof.MUDr.Igor Beňo,DrSc.   Streda: 13,00 h - 15,00 h

                                                Štvrtok: 13,30 h - 15,00 h

Vyšetrujú sa poruchy výživy a látkovej premeny, malnutričné stavy na podklade

rôznych chronických ochorení so znížením alebo zvýšením hmotnosti tela, ako aj s deficitom minerálnych látok a vitamínov.                                                             

Interná ambulancia

odborný zástupca: MUDr. Viera Fedelešová, CSc. 

Ambulancia poskytuje aj konzultácie o užívaných liekoch, liekových interakciách, liečbe vysokého krvného tlaku v tehotenstve a o užívaní liekov v tehotenstve.

Lekári :Prof.MUDr.Rastislav Dzúrik,DrSc.,  Doc.MUDr.Martin Gajdoš,CSc.,  Doc. MUDr. F. Gazdík, CSc.,  Prof.MUDr.Jozef Holomáň,CSc.,  Doc.MUDr.Jozef Glasa,CSc. 

Farmakologická ambulancia

odborný zástupca: doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.   

Lekári : MUDr.Dagmar Huttová,  Prof.MUDr.Jozef Holomáň,CSc.,  Doc.MUDr.Jozef Glasa,CSc.                                    

Nefrologická ambulancia

odborný zástupca: MUDr. Adrián Okša, CSc.   

Lekári : Doc.MUDr. Katarina Gazdíková, PhD.

Ultrasonografia  brušných orgánov

Objednávanie telefonicky  na čísle  59369157 po - pi 12.00 - 13.00 hod.

Kardiologická ambulancia

odborný zástupca:  MUDr. Viera Mongiellová   

Echokardiografia

24 hodinový monitoring EKG   

24 hodinový monitoring krvného tlaku

Objednávanie telefonicky na čísle 59369162 po - pt 10.00 - 12.00 hod.

Ambulancia klinickej biochémie

Lekári: prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

                MUDr. Kornélia Štefíková, CSc.

Osteodenzitometria

Objednávanie telefonicky (na základe písomného odporúčania špecialistu) na čísle 59369160 po - pt 9.00 - 12.00 hod.

Ambulancia praktického lekára

Lekári: MUDr.Zlatica Bucová,CSc.                                

          MUDr.Ľubica Cibulová

Stomatologická ambulancia     

Lekári: Doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.                          

          Doc.MUDr.Rudolf Kotula, CSc.