FARMACEUTICKÝ OBZOR

Farmaceutický obzor (Farm Obz ISSN 0014-8172) je odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je najstarším farmaceutickým odborným časopisom s vyše 70-ročnou tradíciou.

Časopis uverejňuje odborné príspevky z oblasti farmaceutických vied a príspevky orientované na problematiku farmaceutickej praxe.

Uverejňuje: pôvodné experimentálne práce z farmaceutických vedných odborov, prehľady, krátke informácie z iných časopisov, nové liečivá, legislatívu zameranú na liekovú politiku a zdravotníctvo, úradné oznamy, komentáre a listy. 

Pôvodné experimentálne práce a prehľady sa odborne recenzujú. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom a českom jazyku. Stručné súhrny príspevkov a kľúčové slová sú v angličtine.

Súhrny pôvodných experimentálnych prác sú abstrahované v Chemical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts a Embase/Excerpta Medica Database.

POKYNY PRE PRISPIEVATEĽOV

1. FARMACEUTICKÝ OBZOR uverejňuje prehľadné články, pôvodné experimentálne práce, príspevky z farmaceutickej praxe a z dejín farmácie, informácie o liečivách, úradné oznamy, správy  a správy zo SPAM, recenzie kníh.

2. Články musia byť stručné, štylisticky a jazykovo upravené.

3. Príspevky zasielajte v dvoch výtlačkoch, tlačte iba na jednu stranu papiera. Články musia obsahovať stručný súhrn (približne 20 riadkov), mená autorov a kľúčové slová článku.

4. Pod názvom práce uveďte mená  a priezviská všetkých autorov a úplné názvy ich pracovísk.

- Prílohy (tabuľky, grafy a obrázky) sa vyhotovujú osobitne spolu s označením poradového čísla a popisom.

-  Fotografie musia byť zhotovené na tvrdom, kontrastnom, lesklom papieri, na ich zadnej strane uveďte meno autora, názov práce a vrch obrázku označte šípkou. V texte vyznačte umiestnenie prílohy.

-  Literatúru číslujte podľa poradia, v akom sa uvádza v texte.

-  Autor vlastnoručným podpisom odsúhlasí obsah textu i prehlásenie, že prácu neposlal na zverejnenie do iného časopisu. Zároveň uvedie celé meno, priezvisko a titul hlavného autora, rodné číslo, číslo telefónu a faxu a adresu pre korešpodenciu.

5. Text zaslaný na diskete (3,5") môže byť napísaný v textovom editore T602, MS WORD alebo v niektorom ďalšom kompatibilnom formáte (RTF, WORKS a podobne). Odporúčame písať 12-bodovým písmom s riadkovaním nastaveným na 2 (v MS WORD nastaviť FORMÁT - ODSTAVEC - Riadkovanie - dvojité).
 
-  Okraje nastavte na 2,5 cm, vypnite automatické zarovnávanie, delenie slov a preformátovanie odstavca. Tlačítko ENTER používajte iba na konci odstavca. Text neumiestňujte do stredu strany (centrovanie), na odsadenie prvého riadku nepoužívajte medzerník ale nastavte si v možnosti FORMÁT - ŠTÝL - odsadenie prvého riadku. Používajte štandardný typ písma (odporúčame TIMES). Na zvýraznenie používajte iba tučné písmo a kurzívu, môžete používať horné a dolné indexy. Za čiarkou a bodkou pridajte medzeru (1. január), medzi bodku a zátvorku však medzeru nedávajte (...nové lieky a pod.).

-  Grafy tlačte na kvalitnej tlačiarni (nie ihličkovej), používajte pritom slovenskú diakritiku. Pamätajte že grafy, vzorce a rovnice vyhotovené v špeciálnom programe nemusia byť v časopise reprodukované v optimálnej kvalite. Premyslite si aj rozvrhnutie tabuliek a dbajte na to, aby neboli príliš veľké (ich zmenšenie pri grafickej úprave môže  znížiť ich čitateľnosť). Štandardná šírka stĺpca časopisu je približne 8,5 cm, šírka obrazu časopisu je 17,5 cm, veľkosť písma pri tlači je cca 10 bodov.

6. Spôsob citovania literatúry (STN ISO 690):

Z knihy:
Priezvisko autora (veľké písmená), čiarka, skratka mena, bodka, dvojbodka, názov knihy písaný kurzívou, bodka, poradie vydania, bodka, miesto vydania, dvojbodka, vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, strany od - do, alebo celkový počet strán (s písmenom s.).
Príklad:
CHALABALA, M., et al.: Technologie léků. 1. vydanie.  Praha: Galén, 1997, s. 20 - 26 (alebo 711 s.).

Z časopisov:
Priezvisko autora (veľké písmená), čiarka, skratka mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, medzinárodná skratka časopisu písaná kurzívou, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo (s písmenom č.), čiarka, strany od - do (s písmenom s.).
Príklad:
LICHNEROVÁ, L., RAK, J.: K problematike liekov aplikovaných do pľúc. Farm obz, 69, 2000, č. 4, s. 87 - 93.

7. Redakcia si vyhradzuje právo na menšie štylistické úpravy a právo na konečnú úpravu do tlače bez dohovoru
s autorom

8. Neuverejnené, nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

9. Za údaje, informácie, stanoviská a názory nepreberá redakcia zodpovednosť.

ROČNÍK 2004

ROČNÍK 2005

ROČNÍK 2009