Poplatky

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

P o p l a t o k (bakalárske aj magisterské štúdium) spojený s administráciou prijímacieho konania:  
50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet SZU v Štátnej pokladnici 7000200522/8180, variabilný symbol 1002008402.

Fakulta verejného zdravotníctva

 

P o p l a t o k (bakalárske aj magisterské štúdium) spojený s administráciou prijímacieho konania:  
50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet SZU v Štátnej pokladnici 7000200522/8180, variabilný symbol 1003008403.

 

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

 

P o p l a t o k (bakalárske aj magisterské štúdium) spojený s administráciou prijímacieho konania:   
50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet SZU v Štátnej pokladnici 7000200522/8180, variabilný symbol 1001008401.

 

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

 

P o p l a t o k (bakalárske štúdium) spojený s administráciou prijímacieho konania:  
50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet SZU v Štátnej pokladnici 7000200522/8180, variabilný symbol 1004008404.

 

 

Poplatky za štúdium v externej forme štúdia

Poplatky za štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v externej forme štúdia boli stanovené nasledovne:

  • Bakalárske študijné programy:  497,91 €
  • Magisterské študijné programy: 663,88 €