Kopírovacie centrum

Kopírovacie centrum SZU poskytuje svoje služby:

PONDELOK - PIATOK: 7.00 - 17.00 h

 

C E N N Í K

za kopírovacie a reprografické služby SZU v Bratislave, Limbová ul. a ÚVZ SZU v Modre-Harmónii


Slovenská zdravotnícka univerzita vydáva interný cenník vrátane DPH za služby spojené s činnosťou Kopírovacieho centra SZU:


a/ 1 ks ČB kópia formátu A4  2,- Sk

b/ 1 ks ČB kópia formátu A4 obojstranná  3,- Sk

c/  1 ks ČB kópia formátu A3  4,- Sk

d/ 1 ks ČB kópia formátu A3 obojstranná  5,- Sk

e/ 1 ks farebná kópia A4  18,- Sk

f/ 1 ks farebná kópia A4 obojstranná  34,- Sk

g/ 1 ks farebná kópia A3 34,- Sk

h/ 1 ks farebná kópia A3 obojstranná 60,- Sk


ch/ Hrebeňová väzba (fólia, kartón, hrebeň, práca) 49,- Sk

i/Rezacie práce (1 ks A4-A3) 18,- Sk


Cenník nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Zmena cien je vyhradená.

Dňom nadobudnutia účinnosti strácajú platnosť doteraz platné sadzobníky.


Prof. MUDr. Ján  Š t e n c l , CSc.
                 rektor