Služby

    Vo Vedeckovýskumnej základni SZU sa vykonáva neplatená expertízna činnosť vo forme posudkov alebo stanovísk pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR (napr. podklady pre metodické listy), resp. vo vzťahu k Úradu pre kontrolu zdravotníctva (napr. pripomienkovanie bezpečnostných predpisov pri pitve pacientov s podozrením na smrteľné nákazy a na prístrojové vybavenie patologických a súdnolekárskych pitevní) a Úradu verejného zdravotníctva . 
    
    Podnikateľská činnosť sa prelína s expertíznou činnosťou, len s tým rozdielom, že jej výkony sú objednávateľmi uhrádzané. Táto činnosť sa vykonáva všade tam, kde to vedeckovýskumné zameranie, metodické a prístrojové vybavenie umožňuje, a to:

- v Oddelení toxických organických polutantov sa robia analýzy na obsah dioxínov a dioxínom podobných PCB.
- v Oddelení imunológie a imunotoxikológie sa hodnotí imunotoxický účinok liekov a chemických látok na imunitný systém.
- v Oddelení toxikológie sa robia toxikologické štúdie rôznych produktov na experimentálnych zvieratách (testy akútnej kožnej a očnej dráždivosti, kožnej senzibilzácie) ako aj analytické štúdie obsahu kovov.
- v Oddelení bioaktívnych látok v potravinách sa v rámci nutričného skríningu sledujú prídavné látky v potravinách.
- v Oddelení mikrobiológie sa sleduje účinnosť dezinfekčných látok pre účely ich registrácie. V Oddelení virológie sa sleduje vhodnosť diagnostických súprav pre diagnostiku vírusových hepatitíd a HIV/AIDS.
- v Oddelení klinickej a experimentálnej farmakoterapie sa vykonáva klinické skúšanie liečív fázy I.- IV.
- v Oddelení radiačnej hygieny sa stanovuje obsah rádionuklidov vo vzorkách stavebných materiálov, merajú sa osoby vnútorne kontaminované gama rádionuklidmi na celotelovom počítači, sledujú sa osobné dávky pracovníkov v  podzemí, stanovuje sa koncentrácia radónu, v pobytových a pracovných priestoroch, stanovujú sa difúzne parametre protiradónových bariér.