Domáce projekty

APVV projekty

1.  Štúdium vplyvu vybraných zdrojov dioxínov na kontamináciu životného prostredia a prenosu do krmív a potravín.
A study of the impact of selected dioxin sources on environmental contamination and the transfer to feed and food.
Ing. Anton Kocan, CSc

2.  Závislosť medzi koncentráciami vybraných toxických a esenciálnych prvkov a alergickými ochoreniami u detí.
Relevant toxic and essential elements levels in relation to alergic diseases in children
Ing. Monika Ursínyová, CSc.

3.  Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SR
The study of variability in salmonella clinical isolates from the SR
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc.

4.  Renálna osteodystrofia - nové perspektívy prevencie a terapie
Renal osteodystrophy - new pespectives of prevention and treatment
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik, DrSc.

5.  Štúdium rezistencie baktérií na antibiotiká, mechanizmy šírenia a možnosti jej limitácie
Study of bacterial resistance to antibiotics, mechanisms of spreading and posibilities of its limitation
Doc. Ing. Kvetoslava Králiková, CSc.

6.   Kontaminácia vnútorných priestorov budov mikroskopickými hubami vo vzťahu k okolitémi prostrediu
The relation between indoor fungal contamination of buildings, surrounding environment and household
Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

7.   Význam Chlamydophila pneumoniae a iných mikroorganizmov pri ateroskleróze
Importance of Chlamydia pneumoniae and other microorganisms in atherosclerosis
MUDr. Ján Kazár, DrSc.

8.   Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy
Bone gene polymorfisms and their omportance for the risk assessment and prevention of postmenopausal osteoporosis
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

9.   Úloha genetickej predispozície a imunitného systému v procese starnutia v podmienkach vegetariánskej výživy
The role of genetic predisposition and immune system in againg at codition of vegetarian nutrition
RNDr. Mária Dušinská, CSc.

10.   Poškodenie sluchu polychlórovanými bifenylmi u detí
Hearing impairment in children by polychlorinated biphenyls
Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

11.  Prenatálna/postnatálna expozícia xenobiotikám a vývoj alergických ochorení u detí v predškolskom veku
Prenatal/postnatal exposure to environmental xenobiotics and allergy development in children of preschol age
MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD.

12.  Štúdium exogénnych rizikových faktorov Creutzfeldt-jakobovej choroby v oblasti zvýšeného výskytu ochorenia
Study of exogenous risk factors of Creutzfeldt-Jakob disease in region with increase occurence of disease
RNDr. Dana Slivarichová

13.  Respiračná toxicita a patomechanizmus pľúcnych ochorení vzniknutých po expozícii priemyselným minerálnym vláknitým prachom-substitútom za azbest
Respiratory toxicity and pathomechanism of lung diseases developed after exposure to industrial mineral fibrous dusts -asbestos substitutes
PhMr. Marta Hurbánková, CSc.

14.   Regeneračné bioinžinierstvo v liečbe neurodegeneratívnych porúch mozgu
Regenerative bioenergineering in the treatment of cerebral neurodegenerative disorders
Doc. MUDr. Jaromír Horecký, DrSc.

Spoluriešiteľský APVV projekt

Štúdium vplyvu chemických látok v textíliách na zdravie obyvateľov (ZDRAVIE)
The study of. Influence chemical substances in textiles on human health
MUDr. Jana Szokolayová

Projekt európskeho sociálneho fondu

Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce
Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.


 
Projekty MZ SR 2005

1. Vplyv cirkulácie coxackievírusov v životnom prostredí na incidenciu juvenilného  diabetesu (T1D)a experimentálny
    model patogenézy infekcie diabetogénnym  kmeňom.
    Bopegamage Shubhada, RNDr., CSc.

2. Analýza tvorby biofilmu u nozokomiálnych bakteriálnych kmeňov ako základ pre  prevenciu infekcií
    v zdravotníckych zariadeniach.
    Čižnár Ivan, Doc. MUDr., DrSc.

3. Polymorfizmus v génoch významných v patogenéze závažných chronických ochorení.  Populačný skríning
    na území Slovenskej republiky.
    Dušinská Mária, RNDr., CSc.

4. Analýza radiačnej záťaže a prevencia karcinogénneho efektu v slovenskej populácii  pri vyšetreniach v nukleárnej
    medicíne pozitrónovou emisnou tomografiou.  
    Fülöp Marko, Ing., CSc.

5. Vplyv genetických a environmentálnych faktorov na prevalenciu včasnej inzulínovej  rezistencie.
    Gajdoš Martin, Doc. MUDr., PhD.

6. Epidemiologické, imunopatogenetické a terapeutické aspekty chronickej hepatitídy C.
    Gazdík František, Doc. MUDr., CSc.

7. Obranné mechanizmy a patogenéza pľúcnych ochorení po expozícii pevným  aerosólom a fajčeniu v experimente.
    Hurbánková Marta, PhMr., CSc.

8. Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám.
    Chovancová Jana, Ing., CSc.

9. Vplyv prenatálnej a postnatálnej expozície  polychlorovanými bifenylmi (PCB) na  imunitnú odpoveď.
    Jahnová Eva, Doc. Ing., CSc. 

10. Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni.
     Kebis Anton, Ing., CSc.

11. Genetické rizikové faktory prionových chorôb: identifikovanie, charakterizovanie,  štúdium interakcií
     s exogénnymi rizikami a efektívna prevencia.
     Mitrová Eva, MUDr., DrSc.

12. Environmentálna expozícia PCB a vývoj nervového systému u detí.
     Palkovičová Ľubica, MUDr., PhD.

13. Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat.
     Drobná Beáta, Ing., CSc.

14. Respiračná toxicita mikroskopických vláknitých húb z vnútorného prostredia obytných budov.
     Piecková Elena, Ing., MPH PhD.

15. Štúdium vybraných laboratórnych prognostických markerov pri infekcii.
     Staneková Danica, RNDr., CSc.

16. Zmeny vývinu kognitívnych funkcií u detí s environmentálnou expozíciou polychlorovaným bifenylom.
     Šovčíková Eva, PhDr., CSc.

17. Kostný metabolizmus u vybranej genetickej poruchy - Downovho syndrómu: vplyv genetických
     a nutričných faktorov.
     Šustrová Mária, Doc. MUDr., CSc.

18. Potravinová alergia u detí - medicínsky, vedecký a spoločenský problém.
     Tulinská Jana, MUDr., PhD.

19. Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov (Pb, Cd a Hg) na hladiny hormónov štítnej žľazy
     a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa za splupôsobnosti PCB.
     Ursínyová Monika, Ing., CSc.

20. Sledovanie radiačnej záťaže leteckého personálu a biomonitorovanie zdravotného rizika
      z kombinovanej expozície ionizujúceho žiarenia stresujúcim faktorom.
      Líšková Aurélia, RNDr., CSc.

21. Individuálne rizikové faktory a genetická predispozícia k obezite na Slovensku. Prospektívna štúdia.
     Volkovová Katarína, RNDr., PhD.

22. Použitie GIS na analýzu kontaminácie PCB na východnom Slovensku.
     Wimmerová Soňa, RNDr.

23. Banka vzoriek pre biomedicínsky výskum.
     Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc.