Vedecká Rada Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity

Vedecká Rada Vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity

 (VR VVZ SZU)

VR VVZ SZU je poradným orgánom riaditeľa, ktorý menuje jej členov. 

VR VVZ:

-      Navrhuje koncepciu a organizáciu vedeckej činnosti VVZ

-      V spolupráci s riaditeľom VVZ sa zúčastňuje na výbere a oponentúre navrhovaných výskumných projektov.

-      Zúčastňuje sa priebežného hodnotenia a záverečnej oponentúry výskumných projektov.

-      Zúčastňuje sa hodnotenia významných vedeckých výsledkov VVZ navrhovaných na ocenenie.

-      Navrhuje členov do vedeckých inštitúcií a komisií.

-      Rieši aktuálne otázky na návrh svojich členov, riaditeľa VVZ, alebo rektora SZU.

Členovia VR VVZ SZU:

01. RNDr. Shubada Bopegamage, PhD.                            

02. Doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.                                                      

03. Ing. Marko Fülöp, PhD.                                                  

04. Ing. Jana Chovancová, PhD.                                                     

05. Doc. Ing. Eva Jahnová, PhD.                                         

06. MUDr. Ján Kazár, DrSc.                                                

07. Ing. Anton Kočan, PhD.                                                 

08. Ing. Marica Krajčovičová-Kudláčková, DrSc.                

09. MUDr. Daniel Kuba, PhD.                                                          

10. Ing. Alexander Maďarič, PhD.                                        

11. Doc. RNDr. Viktor Majtán, PhD.                                    

12. MUDr. Eva Mitrová, DrSc.                                                         

13. MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD.                                              

14. MUDr. Anna Petrovičová, PhD.                                     

15. RNDr. Dana Slivarichová, PhD.                         

16. Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.                                           

17. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.                                     

18. Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.                                          

19. MUDr. Jana Tulinská, PhD.                                                    

20. Ing. Monika Ursínyová, PhD.

Externí členovia VR VVZ SZU:

01. Prof. MUDr. Anna Egnerová, CSc. (za FVZ SZU)                     

02. Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. (za FO a ZOŠ SZU)         

03. Doc. MUDr. Alojz Rakús (za FZŠŠ SZU)                                  

 

Výbor zvolený  23.3.2009:

Predseda:               MUDr. Ján Kazár, DrSc.                                                             
Podpredseda:         Ing. Marko Fülöp, PhD.                                                         
Tajomník:               RNDr. Dana Slivarichová, PhD.