Predstavitelia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
dekan Fakulty zdravotníctva SZU


doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof.
prodekan pre vedu,výskum a rozvoj

hosť. doc., PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH,
prodekanka pre pedagogickú činnosť

Sekretariát: Slávka Valková

Študijné oddelenie FZ SZU:  Mgr. Katarína Navrátilová, Monika Šrenkelová

Informačné technológie:
Radoslav Suchár

Členovia Vedeckej rady fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:

  1. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan FZ SZU,
      predseda Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica
  2. hosť. doc., MUDr. Tibor Bielik, PhD.
  3. hosť. doc. MUDr. Ladislav Laho, CSc.
  4. prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
  5. prof. MUDr. Milan Izák, CSc.
  6. hosť. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
  7. MUDr. Milica Lacová
  8. MUDr. Zora Germanová
  9. PhDr. Tatiana Rapčíková
10. PhDr. Dana Sihelská
11. PhDr. Danica Janíková
12. doc. PhDr. janka Klincková, PhD.
13. Mgr. Zuzana Stanová
14. doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi, CSc. mim. prof
15. prof. MUDr. Miloslav Veleminský, CSc.
16. doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
17. doc. MUDr. Myrón Malý, PhD. mim. prof.
18. prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
19. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
20. prof. PhDr. Vladimír Varínsky, CSc.
21. doc. MUDr. Karol Králinský, PhD. mim. prof.
22. hosť. doc. MUDr. Vlasta Fabiánová, PhD.
23. doc. MUDr. Cyril Klement, PhD.

24. MUDr. Mária Chylová
25. hosť. doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
26. hosť. doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
27. MUDr. Miroslav Szentiványi


Zloženie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

  1. PhDr. Tatiana Rapčíková - predseda
  2. PhDr. Dana Sihelská - podpredseda
  3. Mgr. Katarína Navrátilová - tajomník
  4. PhDr. Danica Janíková
  5. Mgr. Jana Gréčová
  6. PhDr. Elena Janiczeková
  7. Ľudmila Oravkinová 
  8. Miroslava Filová
  9. Viliam Sládek
10. Renáta Handlovská
11. Lukáš Hlúbik