Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta má ambíciu poskytovať kvalitné vzdelanie  študentom v študijných odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť. V dlhodobom zámere je to predovšetkým vzdelávanie vo všetkých zdravotníckych odboroch, ktoré budú potrebné vzhľadom na zdravotnícku prax a jej potreby.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:


- s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou.

- rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti. 

- príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

- fakulta bude akceptovať vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní základnej kvalifikácie v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.
 

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov bude fakulta spolupracovať s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí.