Vnútorné predpisy

Dokumenty Lekárskej fakulty SZU:

Štatút LF

Študijný poriadok LF

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium LF

Disciplinárny poriadok LF

Rokovací poriadok Vedeckej rady LF

Rokovací poriadok Senátu LF

Zásady volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu LF SZU v Bratislave

Zásady volieb do študentskej časti Akademického senátu LF SZU v Bratislave

Organizačný poriadok LF