O fakulte

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií je priamym pokračovateľom Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie FZŠŠ

1.     Zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov
        s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.

2.     Podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

  

Základné úlohy FZŠŠ

1.      vzdelávacia a výchovná činnosť

2.      vedecká a výskumná činnosť

3.      expertízna činnosť

4.      poradenská a konzultačná činnosť


Cieľom FZŠŠ je

-          pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych
           pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,

-          prostredníctvo vzdelávania zavádzať do praxe nové diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať
           úroveň zdravotnej starostlivosti,

-          vychovávať mladú generáciu pedagógov FZŠŠ,

-          vychovávať mladých vedeckých pracovníkov


Zámery FZŠŠ na najbližšie obdobie

-         vytvoriť optimálne podmienky (materiálne, technické, personálne) pre zabezpečenie nerušeného
          pedagogického procesu

-         vo vedeckej a výskumnej oblasti integrovať činnosť fakulty s výskumnou a vedeckou bázou SZU

-         pokračovať v aproximácii postgraduálneho vzdelávania v spolupráci s UEMS

-         vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu

-         vydávať učebné texty

Ďalšie aktivity FZŠŠ

-        spolupracovať s renomovanými pracoviskami doma i v zahraničí

-        výmena skúseností a poznatkov z pedagogickej činnosti

-        poznatky a podnety z praxe implementovať do výučby

-        zapájanie odborníkov z praxe do výučby

-         zapájanie zahraničných odborníkov do výučby


Organizačná štruktúra FZŠŠ

Akademické samosprávne orgány FZŠŠ

Akademický senát
Vedecká rada

Akademický funkcionári FZŠŠ

Dekan
Prodekan
Prodekan
Prodekan
Prodekan

Študenti FZŠŠ